slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riziko a zodpovednosť II. Seminár Poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riziko a zodpovednosť II. Seminár Poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Riziko a zodpovednosť II. Seminár Poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Riziko a zodpovednosť II. Seminár Poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia. OBSAH PREZENTÁCIE. Legislatívne požiadavky na poistenie sprostredkovateľov poistenia Profesná a všeobecná zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riziko a zodpovednosť II. Seminár Poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia' - idana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Riziko a zodpovednosť II.

Seminár

Poistenie zodpovednosti za škodu

sprostredkovateľa poistenia

obsah prezent cie
OBSAH PREZENTÁCIE
 • Legislatívne požiadavky na poistenie sprostredkovateľov poistenia
 • Profesná a všeobecná zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia
 • Stav poistného krytia a poistných udalostí na slovenskom poistnom trhu
 • Príklady škodových udalostí na rakúskom poistnom trhu
 • Základné typy zanedbania povinností

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

2 Bratislava 30. september 2009

legislat vne prostredie
LEGISLATÍVNE PROSTREDIE

SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA

Zodpovednosť za škodu

Osobitná zodpovednosť

Zákon o sprostredkovaní

poistenia

Smernica Európskej únie

Občiansky zákonník

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

3 Bratislava 30. september 2009

legislat vne prostredie dnes a od roku 2010
LEGISLATÍVNE PROSTREDIEdnes a od roku 2010
 • Zákon 340/2005 § 10 odsek 4
 • 4) Sprostredkovateľ poisteniaje zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia; to neplatí, ak preukáže, že vzniku škody nemohol zabrániť ani s vynaložením všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
 • Výška poistného krytia: 1.000.000 € na každú PU
 • 1.500.000 € na všetky PU v kalendárnom roku
 • Zákon 186/2009 § 30 Zodpovednosť za škodu
 • Finančný agent a finančný poradcasú zodpovední za škoduspôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
 • Výška poistného krytia: 1.120.000 € na každú PU
 • 1.680.000 € na všetky PU v kalendárnom roku

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

4 Bratislava 30. september 2009

zodpovednos podriaden ho sprostredkovate a
ZODPOVEDNOSŤ PODRIADENÉHO SPROSTREDKOVATEĽA

Zákon 340/2005 § 10 odsek 6

... zodpovednosť za škodu spôsobenú podriadeným sprostredkovateľom poistenia preberá poisťovací agent alebo poisťovací maklér, s ktorými má podriadený sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, ak ... podriadený sprostredkovateľ poistenia nemá uzavretú poistnú zmluvu podľa ... poistná zmluva podriadeného sprostredkovateľa poistenia uzavretá podľa odseku 5 stratila platnosť.

Zákon 186/2009 § 30 Zodpovednosť za škodu

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na podriadeného finančného agenta rovnako; to neplatí, ak za neho zodpovednosť za spôsobenú škodu prevzal samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzatvorenú zmluvu ...

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

5 Bratislava 30. september 2009

profesn vs v eobecn zodpovednos ilustrat vne pr klady k d sprostredkovate a poistenia
PROFESNÁ vs. VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤIlustratívne príklady škôd sprostredkovateľa poistenia

PROFESNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Havarijné poistenie

Sprostredkovateľ získal cenu vozidla telefonicky od svojho poistníka a požiadal o havarijné poistenie s touto poistnou sumou. Poistná suma (18.000€) sa výrazne líši od cenníkovej ceny (11.000€). V skutočnosti išlo o zaplatenú sumu, teda cenníkovú cenu mínus cenu starého vozidla. Poisťovateľ uplatňuje podpoistenie. Poistený uplatňuje hodnotu podpoistenia ako škodu voči sprostredkovateľovi.

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ

V rámci návštevy klienta sprostredkovateľ poistenia „nabitý“ statickou elektrinou sa dotkne elektronického zariadenia / klávesnice, čím nahromadený náboj prejde na počítač a ovplyvní činnosť jeho obvodov. Vznikne porucha a škoda na elektronickom zariadení.

Klient si škodu uplatňuje u svojho sprostredkovateľa poistenia.

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

6 Bratislava 30. september 2009

legislat vne prostredie smernica 2002 92 es o sprostredkovan poistenia l nok 4 bod 3
LEGISLATÍVNE PROSTREDIESmernica 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia, článok 4, bod 3

porušením povinností

3. Sprostredkovateľ poistenia a zaistenia sa musí poistiť pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia na celom území spoločenstva alebo nejakú inú porovnateľnú záruku pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesionálnej nedbalosti

3.Insurance and reinsurance intermediaries shall hold professional indemnity insurance covering the whole territory of theCommunity or some other comparable guarantee against liability arising from professional negligence,

Zákon 186/2009 § 30 Zodpovednosť za škodu

Finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávanífinančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

porušením povinností

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

7 Bratislava 30. september 2009

legislat vne prostredie po adovan rozsah poistenia pri al ch typoch slu ieb
LEGISLATÍVNE PROSTREDIEpožadovaný rozsah poistenia pri ďalších typoch služieb

Právo

Advokáti / Notári / Dražobníci / Správca konkurznej podstaty ...

Zdravotníctvo

Lekári, Stomatológovia / Lekárnici / Neštátne zdravotnícke zariadenia ...

Financie

Audírori / Daňoví poradcovia /Sprostredkovatelia poistenia ...

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

8 Bratislava 30. september 2009

legislat vne prostredie ak poistn krytie vy aduje regul tor
LEGISLATÍVNE PROSTREDIEAké poistné krytie vyžaduje regulátor ?

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

Škody spôsobené najmä z titulu zanedbania, opomenutia, porušenia povinností / chybné poskytnutie odborných služiebpri sprostredkovaní poistenia / finančnom sprostredkovaní / finančnom poradenstve.

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

9 Bratislava 30. september 2009

typy kod z h adiska rozsahu poistn ho krytia poistenia zodpovednosti za kodu
TYPY ŠKOD Z HĽADISKA ROZSAHU POISTNÉHO KRYTIA POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

Škody spôsobené najmä z titulu zanedbania, opomenutia, porušenia povinností / chybné poskytnutie odborných služieb pri sprostredkovaní poistenia / finančnom sprostredkovaní / finančnom poradenstve.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Škody na zdraví a majetku

Príčina vzniku škody napr.: Produkt Pracovný úraz Prenájom nehnuteľnosti

... ďalšie v zmysle potrieb

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

10 Bratislava 30. september 2009

z kladn atrib ty poistn ho krytia profesnej zodpovednosti
ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY POISTNÉHO KRYTIA PROFESNEJ ZODPOVEDNOSTI

Nárok“ je:

a) akúkoľvek písomnú požiadavku od akejkoľvek osoby inej ako poistený;

b) akékoľvek občiansko-právne alebo správne konanie; v ktorej/ktorom sa požaduje od poisteného náhrada škody za porušenie povinností, porušenie práv duševného vlastníctva alebo neúmyselnému porušeniu práva na ochranu osobnosti

Škoda:

Finančná škodu, ktorá je vyjadriteľná v peniazoch a nevzniká ako následok „škody na veci“ alebo „škody na zdraví“. Vylúčené sú škody na zdraví a majetku. Vrátane nákladov konania

Porušenie povinnostíznamená akékoľvek skutočné alebo údajné nedbanlivostné porušenie povinnosti, omyl, nepravdivé vyhlásenie, zavádzajúce vyhlásenie, porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť alebo opomenutie pri výkone odborných služieb alebo akékoľvek skutočné alebo údajné nedbanlivostné nevykonanie odborných služieb.

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

11 Bratislava 30. september 2009

z kladn atrib ty poistn ho krytia profesnej zodpovednosti12
ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY POISTNÉHO KRYTIA PROFESNEJ ZODPOVEDNOSTI

Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť za poisteného „škodu“ len vtedy ak:

a) „porušenie povinností“ nastalo najskôr v deň dojednaný v poistnej zmluve, ako „retroaktívny dátum“, v čase medzi týmto dňom a dňom začiatku poistenia alebo počas poistnej doby a

b) „nárok“ na náhradu „škody“ voči poistenému bol prvýkrát písomne uplatnenýpočas poistnej dobyalebo rozšírenej doby možnosti uplatnenia nároku a

c)uplatnenie „nároku“ na náhradu „škody“ voči poistenému bolo poisťovateľovi oznámenépočas poistnej doby alebo rozšírenej doby možnosti uplatnenia nároku.

Princíp poistného plnenia: Claims made and reported

Pozor pri zmene poisťovateľa !!!

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

12 Bratislava 30. september 2009

v kon sprostredkovania poistenia ak s to innosti
VÝKON SPROSTREDKOVANIA POISTENIAAké sú to činnosti ?
 • Riziková obhliadka miesta poistenia / výrobný podnik
  • Nepredvídaný vstup sprostredkovateľa do dráhy vysokozdvižného vozíka a „uhýbací manéver“ vodiča / náraz do regálu / vzniknutá škoda na majetku - na zdraví. (VZ)
  • Neodborné posúdenie rizika / zanedbanie klientových potrieb / poistná udalosť / masívne podpoistenie (PZ)
 • Rozhovor s klientom
  • Rodinné úrazové poistenie / úraz dcéry staršej ako 19 rokov / Poistné krytie len do 19 rokov / Sprostredkovateľ „zabudol“ realizovať zmenu poistnej zmluvy (PZ)
  • Pri rozhovore s klientom o životnej poistke v kancelárii sprostredkovateľa si klient poreže ruku na ostrej hrane stola. (VZ)

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

13 Bratislava 30. september 2009

v kon sprostredkovania poistenia pravideln aktivity
VÝKON SPROSTREDKOVANIA POISTENIA Pravidelné aktivity
 • Reklamný predmet sprostredkovateľa
  • Slnečné svetlo prenikajúce cez sklenené ťažítko (pozornosť od sprostredkovateľa) položené na stole klienta spôsobí poškodenie stola. Klient / poškodený si uplatňuje náhradu škody.
  • (VZ – „produktová zodpovednosť / vadný výrobok“)
  • Organizácia školenia / prezentácie pre klientov
  • Podanie pokazeného jedla / žalúdočné problémy na strane klientov / škoda na zdraví.
  • Poškodenie majetku účastníkom podujatia na mieste konferencie, prezentácie... (VZ – „produktová zodpovednosť“)

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

14 Bratislava 30. september 2009

povinnosti sprostredkovate a poistenia legislat vna prava
POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIALegislatívna úprava
 • Podmienky registrácie
 • Organizačné požiadavky na vykonávanie sprostredkovania poistenia
 • Pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom
 • Zaradenie klienta do kategórie profesionálny alebo neprofesionálny
 • Poskytovanie informácií potenciálnemuklientovi a klientovi

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

15 Bratislava 30. september 2009

pravidl vo vz ahu ku klientom prim rna oblas zodpovednosti sprostredkovate a poistenia
Pravidlá vo vzťahu ku klientomPrimárna oblasť zodpovednosti sprostredkovateľa poistenia
 • NAJMÄ
 • Poskytnúť informácie nevyhnutné na rozhodnutie neprofesionálneho klienta
 • Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • Informácie musia byť presné
 • Predložené spôsobom, o ktorom je možné predpokladať, že mu klient porozumie
 • Nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti
 • Poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu
 • Porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne s uvedením zdroja, faktov a predpokladov

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

16 Bratislava 30. september 2009

poistenie zodpovednosti za kodu sprostredkovate a poistenia slovensk poistn trh
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIASlovenský poistný trh

Ponuka poistenia (poisťovne, ktoré zareagovali na otázku)

AIG Europe S.A. pobočka pre Slovenskú republiku / CHARTIS

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poistné udalosti: žiadne (na otázku reagovali 4 poisťovne)

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

17 Bratislava 30. september 2009

slide18
ŠKODOVÉ UDALOSTISkúsenosti z rakúskeho poistného trhuMag. Alphart, Generali Versicherung AG / AssCompact - Jún 2009
 • Zmluva na poistenie právnej ochrany sa mala rozšíriť aj o právnu ochranu profesijnej činnosti pri rodinných sporoch. Maklér zanedbal poučenie, že dedičská žaloba je krytá až po osobitnom dojednaní. Došlo k dedičskej žalobe a náklady konania znáša maklér.
 • Maklér vypovedal poistenie proti požiaru. Následne však riziko neprijal žiaden iný poisťovateľ. Doteraz nedošlo ku žiadnej škode, napätie makléra je pochopiteľné.
 • V rámci poistenia domu je poistenie požiaru extrémnepodpoistené. Maklér sa o poistníka nestaral, všetko zaznamenával mailom a telefonicky; v prípade poistnej udalosti uplatní poisťovateľmasívne podpoistenie. Vyvstáva otázka dôkazného bremena, nesprávne hlásenie zo strany poistníka, alebo nesprávny záznam zo strany makléra.Nakoľko maklér má len skromné záznamy o zaznamenaní rizika, nepodarilo sa mu uniesť dôkazné bremeno. Maklér musí uhradiť rozdiel.
 • Podnikateľský objekt: Budova zhorí a následne sa znovu postaví. Stará poistná zmluva zanikla v dôsledku zániku rizika; maklér umiestni novú budovu u doterajšieho poisťovateľa. Maklér si síce vyžiada ústne ponuky, zmluva je však uzatvorená u doterajšieho poisťovateľa. Poistník si sám vyžiada ponuky a zažaluje makléra na rozdiel v poistnom voči lacnejšej ponuke.

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

18 Bratislava 30. september 2009

slide19
ŠKODOVÉ UDALOSTISkúsenosti z rakúskeho poistného trhuMag. Alphart, Generali Versicherung AG / AssCompact - Jún 2009
 • Poisťovateľ zamieta krytie z krádeže vlámaním, pretože v príslušnej doložke je krytie podmienené zapnutím funkčnej signalizácie. Poistník tvrdí, že maklér ho mal pri uzavretí zmluvy upozorniť na nedostatočne zabezpečené trezory. Maklér o tomto svojho mandanta nepoučil a poskytne poistnú sumu zo svojho poistenia profesijnej zodpovednosti na vyrovnanie ujmy svojho poistníka. Žalobe bolo vyhovené. Škoda predstavovala 65.501 EUR.
 • Poistenie zodpovednosti z prevádzkovej činnosti: chybné poradenstvo k rozšírenému krytiu výrobku (náklady na demontáž a opätovnú montáž).Poistníkovi vznikla škoda vo výške 360.000 EUR.Bola prevzatá koncepcia predchádzajúceho poisťovateľa, u ktorého neexistovalo rozšírené krytie výrobku (znenie otázky: dochádza k zabudovaniu alebo úprave výrobkov poistníka? → indícia na rozšírené krytie výrobku).
 • Maklér sprostredkuje pre poistníka z Turecka PZP. Každý rok napíše klientovi, že pri jazdách cez Bospor je potrebné rozšírenie územného krytia. Poistník zaviní v ázijskej časti Turecka dopravnú nehodu, pri ktorej sa vážne zraní spolujazdec. Poisťovateľ PZP oprávnene zamietneplnenie. Zranený žiada náhradu škody od poistníka a tento začína spor s maklérom z dôvodu zanedbaného poradenstva.Maklérovi sa v súdnom konaní podarí uniesť dôkazné bremeno, tým že predloží výzvu na rozšírenie územnej platnosti.

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

19 Bratislava 30. september 2009

mo n poru enia povinnost riadenie rizika sprostredkovate a poistenia
MOŽNÉ PORUŠENIA POVINNOSTÍRiadenie rizika sprostredkovateľa poistenia

Neskoré uzatvorenie / zmena zmluvy

Uzatvorenie zmluvy nie podľa klientových potrieb

Zmena wordingu / mimo potrieb klienta

Oneskorené konanie reakcia na požiadavku klienta

Neskoré hlásenie škody

Neposkytnutie údajov o klientovi / riziku poisťovateľovi

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

20 Bratislava 30. september 2009

zhrnutie riadenie rizika vo vz ahu k n rokom na n hradu kody od klientov
ZHRNUTIERiadenie rizika vo vzťahu k nárokom na náhradu škody od klientov
 • INTERNÉ PROSTREDIE
 • Splnenie legislatívnych a licenčných noriem (Zákon 340/2005 a 186/2009)
 • Odborná spôsobilosť / jej neustále zvyšovanie
 • Efektívne nastavenie a riadenie vnútorných procesov / kontrolné mechanizmy
 • Kvalitná poistná zmluva / princíp „claims made“
 • EXTERNÉ PROSTREDIE
 • Metodicky jasná a „predvídateľná“ legislatíva
 • Vzájomná spolupráca a zdieľanie skúseností subjektov na trhu

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

21 Bratislava 30. september 2009

slide22

SASPAktivity na poistnom trhu

Pripomienkujúci subjekt v oblasti legislatívy (Sprostredkovanie poistenia, PZP.. )

SIBAF® Konferencia

Anketa o najlepšiu poisťovňu roka

Najlepšia diplomová práca v oblasti poistenia

Časopis pre sprostredkovateľa poistenia

www.sasp.sk

Ďakujem za pozornosť

Martin Sinčák

Člen Prezídia SASP

sasp@sasp.sk

tel.:      0903 477167

SARM & SASP Zodpovednosť II City Hotel Bratislava

22 Bratislava 30. september 2009