1 / 12

Tiheys

Tiheys. Voiko rautakanki kellua?. Onko rauta raskaampaa kuin vesi. . Aineen ominaisuutta keveys/raskaus kuvaa fysiikan suure tiheys Tiheys = massa : tilavuus ? r = m:V. m. r  V. Tiheyden laskemiseksi on siis tunnettava. massa tilavuus. Massan saat selville punnitsemalla vaa’alla.

ida
Download Presentation

Tiheys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tiheys

 2. Voiko rautakanki kellua? • Onko rauta raskaampaa kuin vesi . • Aineen ominaisuutta keveys/raskaus kuvaa fysiikan suure tiheys • Tiheys = massa : tilavuus • ? • r =m:V m rV

 3. Tiheyden laskemiseksi on siis tunnettava • massa • tilavuus

 4. Massan saat selville punnitsemalla vaa’alla. • Tilavuuden saat laskettua matematiikan tunnilla opituilla kaavoilla, jos kappale on säännöllisen muotoinen • Epäsäännöllisen kappaleen tilavuus lasketaan upottamalla kappale veteen ja katsomalla kuinka paljon veden pinta nousee.

 5. Ota selville säännöllisen kappaleen tiheys • Punnitse kappale, m= punnitustulos • Mittaa kappaleesta tarvittavat osat ja laske tilavuus • Laske tiheys jakamalla massa tilavuudella. • Tiheyden yksikkö on g/cm3 tai kg/dm3

 6. Selvitä epäsäännöllisen kappaleen tiheys • Punnitse kappale • Upota kappale mittalasiin ja laske, kuinka paljon veden pinta nousee. • Tai upota kappale täyteen vesiastiaan ja mittaa ulos valuneen veden määrä. • Laske tiheys samoin kuin edellä.

 7. Kappale syrjayttää tilavuutensa verran vettä. 33 ml 25 ml

 8. Kulta on hyvin painavaa. Sen tiheys on suuri r=19.3g/cm3

 9. Tiheydet on taulukoitu • Alumiinin tiheys 2,7 g/cm3 tarkoittaa, että 1 cm3:n kokoinen alumiinikappale painaa 2,7 g. • 2 cm3 painaa 5,4 g, jne. • Jokaisella aineella on oma tiheytensä • Tiheydet on taulukoitu • Kappale kelluu nesteessä, jos kappaleen tiheys on pienempi kuin nesten tiheys

 10. Jokaisella aineella on oma tiheytensä.

 11. Muista): • Veden tiheys on 1 g/cm3 • Jos kappaleen tiheys on alle 1 g/cm3, se kelluu veden pinnalla. • Jos kappaleen tiheys on yli 1 g/cm3, se uppoaa.

 12. Laskuja Kullan tiheys on 19.4 kg/dm3 ja kultakruunun tilavuus on 1 dm3. Kuinka paljon kultakruunu painaa? Teräskappaleen massa on 780 g. Mikä on teräskappaleen tilavuus? Aineiden tiheyksiä ei tarvitse opetella ulkoa, vaan ne löytyvät taulukosta. Miten selvität nesteen tiheyden?

More Related