ontvlechting en onthechting l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontvlechting en onthechting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontvlechting en onthechting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
ida

Ontvlechting en onthechting - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
Ontvlechting en onthechting
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontvlechting en onthechting Aandachtspunten bij het ontvlechtingsproces COR themadag 27 oktober 2011 Drs. P.J.M.(Piet) van Zijl, KplusV organisatieadvies

 2. Inhoud • Voorstellen • Talen • Ontvlechting als project • Fasering • aandachtspunten • do’s en dont’s • Projectorganisatie

 3. Vooraf – talen • organiseertaal • Stappenplannen, projectopzetten, plannen van aanpak, projectstructuren en ontvlechtingsmanagement, organisatierationaliteiten, belangenbehartiging, contractuele afspraken • onthechtingstaal • Afstand doen, terugtreden, terugkijken, loslaten, hoogtepunten, groots verleden, afscheid nemen, zorg voor elkaar, afbouw van de congregatie, nalatenschap, soms zwaar met pijn, ook met dankbaarheid

 4. Vooraf – talen • zorgtaal • Kwaliteitseisen, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Governance, transparantie-eisen WTZi, zzp-financiering, NHC, exploitatie, weerstandsvermogen, eisen aangaande kwaliteit en veiligheid, marktwerking, marketing, winstoogmerk • religietaal • Spiritualiteit, kloosterleven, geloof, gemeenschapsleven, roeping, religieus leven, bezinning, toewijding aan God, gebed, eucharistievieringen, naastenliefde, devotie, missie, professie, er zijn voor anderen

 5. Ontvlechting als project • Onthechting en ontvlechting kennen verschillende tijdsdimensies. Onthechting als geleidelijk maar ook onontkoombaar proces. • Ontvlechting vraagt om een benadering als project met de daarbinnen te maken keuzen. Een geleidelijke procesaanpak is niet aan de orde. De verdergaande vergrijzing, de toegenomen eisen aan zorg en aan zorgorganisaties alsmede de (financiële) risico’s vragen om een projectmatige aanpak.

 6. Fasering • Afgerond voor: dd-mm-jjjj

 7. Stap 1: Uitgangspunten • Wat wilt u behouden? Wat wilt u loslaten? • (voorbereiding, relatie met onthechting) • gewenste woonsituatie, eigen leefgemeenschap • huisvesting en voorzieningen (kapel, eetzaal etc) • gewenst niveau van zorg en dienstverlening, “Uitgangspuntennotitie” • identiteit en sfeer / kennis bij medewerkers • niet kloostergebonden bewoners/GGZ? • financiële ruimte, garanties • onroerend goed (huisvesting, overdracht) • langere termijn

 8. Stap 2: intenties • Bij verzelfstandiging onder verantwoordelijkheid van een andere partij, uitgangspunten vastleggen in een “intentieovereenkomst”.

 9. Stap 3: uitwerking • Zorg en ondersteuning (aan leden van de congregatie, niet kloostergebonden bewoners, maaltijden, activiteiten, koffiedrinken, vieringen, sfeer, symbolen, etc) • Bestuur en organisatie (voordracht toezichthouders, religie bestuurder, inbedding contactpersonen, relatie met coördinator congregatie, bestuurlijke afstemming, behoud binding, communicatie) • Financiën (transparantie aanvullende middelen, benodigd eigen vermogen, garanties, lastige exploitatie, personeel, kleinschalig) • Juridisch (“statuten”, “akte”, “DVO”, “huur- of koopovereenkomst”, identiteit, behoud van rechten/goedkeuring) • Personeel (laaggekwalificeerd, beperkt flexibel, klantvriendelijk, reorganisatie) • Huisvesting (huisvesting congregatieleden, NHC, onderhoud, functionaliteit, behoud kapel en ruimtes, energie, projectontwikkeling)

 10. Stap 4: Besluitvorming • Besluitvorming aan de hand van “beslisdocument” met expliciet de ter besluitvorming voorliggende punten • Besluitvormingsproces inclusief benodigde tijd vooraf proberen vast te stellen (in uitgangspuntennotitie?) • Eerst een ronde met amenderingen, daarna zo mogelijk ter goedkeuring

 11. Projectorganisatie • Partijen met verschillende belangen Congregatie én zorgorganisatie • (en taal, cultuur, opvattingen, denken, visie etc) • Werkgroep(en) Komt met voorstellen • Projectbestuur/projectleider Stuurt werkgroepen en legt voorstellen ter besluitvorming voor • Als het vastloopt Bemiddelaar • Mandatering Zo gelijk mogelijk • Vertegenwoordiging personeel OR of klankbordgroep • Ondersteuning bestuurlijke know how zorg

 12. Tot slot • Drie voorwaarden voor ontvlechting: • communicatie, communicatie en communicatie • transparantie • en een beetje hulp van boven

 13. Meer informatie • KplusV organisatieadvies • (026) 355 1355 • info@kplusv.nl • www.kplusv.nl