Download
statistisk sentralbyr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistisk sentralbyrå PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Statistisk sentralbyrå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statistisk sentralbyrå ”En institusjon som teller og forteller” • Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen • SSBs bibliotek informasjonssenter • HIO, 7. februar 2011

 2. Kort historisk overblikk

 3. Statistikkloven (1989) • Statistisk sentralbyrås oppgaver • Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk • Kartlegge og prioritere • Analysere og forske • Koordinere all norsk, offisiell statistikk • Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid • Statistisk sentralbyrås rettigheter • Ubetinget adgang til administrative registre • Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt • Faglig uavhengighet

 4. Styring • Faglig uavhengig • Administrativt under Finansdepartementet • Direktør med faglig ansvar og daglig styring • Eget styre • Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram

 5. Hvor kommer pengene fra?

 6. Internasjonale forpliktelser og samarbeid • EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet • FN • OECD, IMF, ILO med flere • Nordisk statistisk samarbeid

 7. Internasjonalt statistisk utviklingssamarbeid

 8. Fakta om SSB • Ca. 1013 ansatte • 626 Oslo • 387 Kongsvinger • 186 intervjuere • 2/3 har høyere utdanning • Kvinner er i knapt flertall (54 prosent) • 40 prosent blant lederne • Hvor kommer tallene fra? • 60 administrative registre • 727 000 skjema utsendt • Over 60 prosent rapporterer elektronisk • 310 statistikker • 993 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no

 9. Samarbeid: bruk av administrative data • Reduserer oppgavebyrden • Kostnadseffektivt Enhetsregisteret i Brønnøysund Statistisk sentralbyrå Det sentrale Personregisteret Addresse er koplingsnøkkel Grunneiendommer, Adresser og bygninger (GAB)

 10. Hva teller og måler vi? • Personstatistikk • Befolkning, levekår, helse, utdanning • Økonomisk statistikk • KPI, aksjer, bedrifter, konkurser,turisme m.m. • Ressurs- og miljøstatistikk • Avfall, utslipp, støy, energiforbruk • Nasjonalregnskapet • Kommunestatistikk • KOSTRA

 11. Statistikk speiler samfunnet -historisk og i dag • Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning • Befolkningen som ressurs for staten • Sosialstatistikk • Miljøstatistikk Klima • Likestillingsstatistikk Likestilling • IKT- statistikk Informasjonssamfunnet • Offentlig styring – Kostra og StatRes • Framtiden?

 12. Formidlingspolitikk: Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet • Ssb.no er hovedkanalen • Allment forståelig- og for eksperter • Offentlig gode, gratis tilgjengelig • Alle brukere behandles likt • Daglige nyhetsmeldinger • Uavhengighet- statistikkalenderen • Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken • Datasikkerhet og personvern

 13. Statistikk er... • å sammenlikne tall • og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare • Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes bare sjelden bevisst manipulasjon av tallene, men er langt oftere et resultat av at vi sammenlikner tall som ikke er (helt) sammenliknbare

 14. DATA: Hansen: 230 000 Jensen: 310 000 Olsen: 258 500 etc. STATISTIKK: Gjennomsnittsinntekt: 263 400 Kvinner: 247 500 Menn: 276 400 Data vs. statistikk: Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider

 15. Definisjoner Sammenlikning: - Tabeller - Diagrammer - Analyser Data om: - Personer - Husholdninger - Bedrifter Datainnsamling: - Telling - Utvalg - Register Bearbeiding: - Koding - Kontroll - Klassifisering - Beregninger Ulike feilkilder Fra data til statistikk:Skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen Statistikk er altså en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

 16. Statistikk er en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender ”Innvandrer”: • ”Innvandrerbefolkningen” og ”første generasjons innvandrer” brukes ikke av SSB. • Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere. • Flere eksempler: • ”Lønn eller inntekt? • ”Arbeidsledighet” - SSB og NAV har ulike definisjoner.

 17. Vanskelig å tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag: F.eks. • 244 døde i trafikken • 10 245 skilsmisser • 72 prosent barnehagedekning i Namsos • 467 000 kvinner hadde høyere utd. i 2005

 18. Fallgruver: Sammenhenger Rentenivå og antall drepte i trafikken

 19. Fallgruver: Sammenhenger Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning: ”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier: Antall barnehageplasser og antall skilsmisser. 1 000

 20. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994 '95 '96 '97 '98 '99 '00 Aftenposten 18/11 2001 Grafisk misvisning: