TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA

play fullscreen
1 / 16
TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA
175 Views
Download Presentation
hyman
Download Presentation

TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHOLOGICKÝ PRIEMYSELNÝ ODPAD Z VÝROBY PREGLEJOK AKO STRATEGICKÁ ENERGETICKÁ SUROVINA Jozef Víglaský Jarmila Geffertová Peter Geffert Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 2. UVEDENIE DO PROBLEMATIKY Nárast dôležitosti biopalív produkovaných na báze organických odpadov je očakávaný v súvislosti s dnešným zreálňovaním cien fosílnych palív. Dôležité je podrobne študovať a spoznať fyzikálne a tepelno – chemické vlastnosti týchto biopalív. Predpokladom ich úspešného a bezpečného využívania ako doplnkového paliva je získanie komplexných informácií týkajúcich sa možných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Cieľom využitia biopalív - alternatívnych zdrojov energie by mal byť 20 až 25 %-ný podiel z celkovo ročne spotrebovanej energie. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 3. IDENTIFIKÁCIA A ZÁVAŽNOSŤ PROBLEMATIKY Využitie bio-palív sa pokladá za cestu k zníženiu skleníkového efektu, ktorý vzniká predovšetkým aplikáciou fosílnych nosičov energie. Energetické uplatnenie biomasy presahuje len jej tepelné zhodnotenie, ale rozvíja sa aj jej zhodnotenie na súčasnú výrobu tepla a elektrickej energie, pohonných hmôt a ďalšie aplikácie. Priemyselný odpad na báze organickej hmoty sa radí medzi sekundárne zdroje energetickej suroviny, ktorá má dobré predpoklady pre úspešné využitie vo výrobe tuhých bio-palív(pripravovaná Euronorma pre tuhé palivá CEN/TC 335). Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 4. IDENTIFIKÁCIA A ZÁVAŽNOSŤ PROBLEMATIKY Toto tvrdenie sa vzťahuje iba na priemyselný odpad, ktorý nie je kontaminovaný halogénovými organickými zložkami a ťažkými kovmi. Obdobne je to aj s využívaním drevnej suroviny z demolácií, ktorá taktiež nesmie byť kontaminovaná, napr. lakmi, farbivami, olejmi, a pod. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 5. IDENTIFIKÁCIA A ZÁVAŽNOSŤ PROBLEMATIKY • Pri celkovom posudzovaní potenciálnych energetických nosičov je dôležité • zohľadniť nasledujúce aspekty: • vlastnosti energetického nosiča, • interakciu so spaľovacou komorou a možnosti jej ovplyvňovania, • normalizácia a triedy akosti, • trh s palivami a za akých podmienok sa v ňom môžu presadiť biopalivá, • sociálno – spoločenské hľadiská. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 6. CHARAKTERISTIKA BIO-PALÍV • Medzi chemické charakteristiky bio-palív je možné zaradiť: • obsah vody, • elementárne zloženie, • obsah popola, • mikrobiálne odbúravanie. • K energetickým charakteristikám patrí: • spalné teplo, • výhrevnosť, • hustota energie. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 7. CHARAKTERISTIKA BIO-PALÍV • Hlavné technické spaľovacie charakteristiky: • prchavá a neprchavá horľavina, • teplota mäknutia popola, • teplota tavenia popola, • teplota tečenia popola, • korozívne pomery, • tvorba aerosólu, • emisie. K hygienickým charakteristikám patrí predovšetkým tvorba húb a spórov. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 8. CHARAKTERISTIKA BIO-PALÍV • Medzi fyzikálne charakteristiky patrí: • rozmer a tvar zrna, • zrnitosť, • hustota, • sypná hustota, • súdržnosť, • sypnosť, • sklon ku klembovitosti, • oderuvzdornosť, • tvorba prachu, • atď. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 9. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ • Základný rozbor energetického nosiča zahrňuje určenie: • hladiny vlhkosti (W), • obsahu popola (A), • prvkov (elementárny rozbor), • spaľovacieho tepla (Qs). V prípade hodnotenia technologických odpadov z priemyselných procesov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť stanoveniu obsahu prímesí chemických prvkov, anorganických aniónov a prchavých organických látok. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 10. MATERIÁL Odpad Kal z ostatných zrážacích a rozpúšťacích procesov znečistený škodlivinami vzniká v procese úpravy technologických vôd s obsahom zvyškov nevytvrdených fenolformaldehydových lepidiel a močovinoformal- dehydových lepidiel v čistiarni odpadových vôd na prevádzke výroby dýh a preglejovaných výrobkov. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 11. MATERIÁL Predmetný odpad je vlhký, kusovitý sivo - ružový kal s obsahom síranu hlinitého (koagulant) bez výrazného zápachu. Testované a posudzované boli reprezentatívne vzorkyodpadu. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 12. EXPERIMENTÁLNE MERANIE A VÝSLEDKY Elementárny rozbor vzorky tuhého kalového odpadu bol vykonaný pomocou analyzátora MOD 1106 Carlo Erba. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 13. EXPERIMENTÁLNE MERANIE A VÝSLEDKY Energetická hodnota (spaľovacie teplo) bola zisťovaná analytickým prístrojom IKA C 4000, ktorý je vybavený programom Software C-402. Princíp stanovenia energetickej hodnoty spočíva v spálení reprezentatívnej homogenizovanej vzorky zlisovanej do briketky o hmotnosti 0,5 – 1 gram a vysušenej do konštantnej hmotnosti pri teplote 105 ºC. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 14. VÝSLEDKY LABORATÓRNEHO ROZBORU A TESTOV Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 15. ZÁVER • Z výsledkov analytického hodnotenia predmetnéhoodpadu vyplýva: • predmetný odpad neprekračuje hraničné koncentrácie látok v odpade v zmysle prílohy číslo 3 Nariadenia vlády SR číslo 606/1992 Zb. v znení Nariadenia vlády SR číslo 190/1996 Z.z. • predmetný odpad vyhovuje 3. triede vylúhovateľnosti v zmysle prílohy číslo 4 tabuľka č. 3 Hraničné koncentrácie látok vo vodnom výluhu pre triedu vylúhovateľnosti 3. Ekonomika spracovania potenciálnej energetickej suroviny na bio-palivo a jeho využitie pre výrobu tepla je závislá na vstupných cenách bio-suroviny a investičných nákladoch vyžadovaných na technické zariadenie pre úpravu, skladovanie a tepelnú konverziu bio-paliva. Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007

 16. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Vybrané procesy pri spracovaní dreva 2007, Banská Štiavnica 12. – 14. september 2007