Download
for m tovanie p sma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
For mátovanie písma. PowerPoint Presentation
Download Presentation
For mátovanie písma.

For mátovanie písma.

200 Views Download Presentation
Download Presentation

For mátovanie písma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Formátovanie písma. • Formátovanie znakov • Dialógové okno Písmo • Efekty písma • Zvýrazňovanie textu • Zmena medzier medzi znakmi • Párovanie znakov • Príkaz Zmenšiť veľké písmená • Anna Jacošová, Daniela Jeleňáková

  2. Formátovanie znakov Panel Formátovanie Je obvykle viditeľný. Skryjete alebo zviditeľníte ho príkazom Zobraziť – Panely s nástrojmi – Formátovanie. Panel umožňuje okamžite viditeľný spôsob formátovania. Klepnutie na tlačidlo panelu prepne efekt (zapne / vypne). Tieto tri tlačítka slúžia na estetickú úpravu textu. Písmo môžete zvýrazniť kliknutím na tučné kurzíva podčiarknuté V tomto okienku sa nachádza znaková sada,čo je sada znakov so spoločným vzhľadom Kliknutím upravíte číslovanie a odrážky V tomto otváracom zozname si môžete vybrat štýly písma Celkový vzhľad stránok sa dá upraviť pomocou týchto zarovnaní Tu si vyberiete veľkosť písma podľa vlastného výberu alebo vopred zadaného formátovania Týmto sa zväčšujú a zmenšujú zarážky

  3. Dialógové okno Písmo Karta Písmo Umožňuje zmeniť písmo, jeho rez, veľkosť, podčiarknutie, efekty a farbu. Tlačidlo Predvolené umožňuje použiť súčasné nastavenie ako imlicitné nastavenie Wordu.

  4. Efekty písma Sú to nasledujúce voľby (zaškrtávacie políčka): Prečiarknuté, Dvojito prečiarknuté, Horný index, Dolný index, Tieňované, S obrysom, Plastické, Vyryté, Kapitálky, Všetky písmená veľké, Skryté. Čierne zaškrtnutie políčka znamená, že celý vybraný text má nastavený príslušný atribút. Prázdne políčko znamená, že žiadna časť vybraného textu nemá príslušný atribút. Sivé zaškrtnutie znamená, že časť textu má a iná časť textu nemá nastavený príslušný atribút.

  5. Zvýrazňovanie textu Pasáže textu môžeme zvýrazňovať na obrazovke aj na papieri. Tlačidlo Zvýrazniť obsahuje pridružený otvárací zoznam, v ktorom vyberáte farbu zvýrazňovača. Keď klepnete na tlačidlo Zvýrazniť, tak sa kurzor zmení na zvýražňovač. Jeho ťahaním zvýrazníte text. Samozrejme, že môžete použiť aj opačný postup: vybrať text a  stlačiť tlačidlo Zvýrazniť.

  6. Zmena medzier medzi znakmi Word umožňuje zmeniť štandardné medzery medzi znakmi. Znaky môžete posunúť bližšie k sebe výberom položky Zúžené v zozname Medzery na karte Medziznakové medzery, resp. ich odsunúť ďalej od seba položkou Rozšírené. V poli O koľko uveďte požadovanú hodnotu. Zužovanie umožňuje umiestniť viac slov v riadku. Rozširovanie vytvára zaujímavé efekty pre titulky v novinách.

  7. Párovanie znakov Prisunutím dvojice znakov bližšie k sebe vylepšíte vzhľad niektorých nešikovných kombinácií širokých a úzkych znakov. Párovanie môžete robiť ručne spôsobom opísaným v predchádzajúcom odseku, alebo automaticky tak, že zapnete voľbu Previs písma veľkosti na karte Medziznakové medzery.

  8. Zmena veľkosti písmen Príkaz Zmeniť veľkosť písmen v ponuke Formát otvára rovnomenné okno s voľbami: Veľké na začiatkoch viet, Malé písmená, Veľké písmená, Všetky prvé písmená veľké, Zameniť malé a veľké písmená.