Download
papier z chemick ho h adiska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Papier z chemického hľadiska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Papier z chemického hľadiska

Papier z chemického hľadiska

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Papier z chemického hľadiska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Papier z chemického hľadiska Michal Biensky, Juraj Havlík, Martin Kender, Juraj Labant, Ján Vyšný 2.D

 2. Teoretické východiská • Výroba papiera • Buničina – vláknitá hmota s dlhými a pružnými vláknami • 3 hlavné postupy pri výrobe buničiny • Sulfitovanie • Sulfátovanie • Nátronová výroba papiera • Chemikálie použité pri výrobe buničiny

 3. Teoretické východiská • Recyklácia papiera • Zdroje papiera na recykláciu • Triedenie • „Pulping“ • Odfarbovanie • Zjemňovanie a bielenie

 4. Teoretické východiská • RECYKLAČNÉ ŠTATISTIKY •  drevo je ťažené rýchlosťou – 100 árov/min. • rastline trvá zhruba 15 až 20 rokov, aby vyrástla na strom. Na jeho zrúbanie treba menej ako 10 minút. V priemere z jedného stromu vieme vyrobiť 700 papierových tašiek, ktoré jeden supermarket spotrebuje za menej ako hodinu • každá zrecyklovaná tona papiera zachráni: • 17 stromov • 350 poundov vápenca • 9000 poundov pary • 60 000 poundov vody • 225 kWh • 3,3 kubických yardov znehodnoteného lesa • pri výrobe recyklovaného papiera je spotrebované o 70% menej energie, ako pri výrobe papiera zo surového dreva a iných surových materiálov • keď sa vyrobí množstvo recyklovaného papiera hodné množstvu papiera vyrobeného zo štrnástich stromom, zabráni sa znečisteniu ovzdušia v hodnote 165 142 ton

 5. Teoretické východiská • Starnutie papiera • Príčiny • Dôsledky starnutia papiera • Prevencia starnutia • Metóda Neschen C 900 • Metóda Bookkeeper • Slovenský program ochrany kníh pred starnutím – Kniha SK

 6. Teoretické východiská • Laboratórne využitie papiera • pH papier • Indikačné papiere • Laboratórne filtre • Papierová chromatorgrafia

 7. Praktická časť • Ciele práce • 1. Dokázať alebo vyvrátiť možnosť recyklácie papiera v  podmienkach bežnej domácnosti • 2. Potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že kyslé alebo zásadité prostredie výrazne ovplyvňuje kvalitu vzniknutého papiera • 3. Mohol by byť tento pokus jeden zo spôsobov ako vzbudiť záujem o prírodné vedy v žiakoch na základných školách ?

 8. Praktická časť • Metodika výskumu • Charakteristika pozorovaného súboru • Prvé dva ciele – dôkaz pokusom • Tretí cieľ – dotazník • Metodika postupu • Príprava pomôcok na pokus • NaOH • CH3COOH • Novinový papier

 9. Praktická časť • Metodika výskumu • Metodika postupu • Realizácia pokusu – rozdelenie pokusu na 3 časti • 1. iba s vodou • 2. voda + ocot • 3. voda + NaOH

 10. Praktická časť • Analýza výsledkov pokusu • Žiadne výrazné zmeny v kvalite papiera

 11. Praktická časť • Metodika postupu • Dotazník • 5 otázok • 1. Máš rád prírodné vedy • 2. Bývajú vaše hodiny obohatené rôznymi experimentmi? Ak áno, uveď akými! • 3. Páčilo by sa ti vyrobiť papier na vyučovaní Technickej výchovy? • 4. Čo rozumieš pod pojmom „recyklácia papiera“? Popíš! • 5. Poznáš nejakú papiereň blízko Banskej Bystrice? Ak áno, uveďte akú! • Respondenti – žiaci 6. a 8. ročníka ZŠ

 12. Praktická časť • Analýza výsledkov dotazníka • Reprezentatívna vzorka – 30 detí • Škola – Základná škola SSV v Banskej Bystrici

 13. Praktická časť • 1. otázka • 2. otázka

 14. Praktická časť • 3. otázka • 4. otázka

 15. Praktická časť • 5. otázka

 16. Praktická časť • Výsledky a ich použitie pre prax • Výroba papiera je možná aj v domácnosti • Experiment je aj na použitie v škole • Interpretácia a zhodnotenie • Výroba papiera → uskutočniteľná • Vplyv chem. na vyrobený papiere → malý • Dotazník → dobré znalosti žiakov o recyklácii + ich záujem o prírodné vedy

 17. Zoznam použitej literatúry • 1. Hanus, J. Buničina a papier - technológie, vlastnosti, životné prostredie. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. • 2. Švehlová, D.: Starnutie papiera. In: Knižnica, 2007, č. 9, s. 27-30. • 3. Klapal, M. Ing.: Analytická chémia a laboratórne cvičenia. Bratislava : ALFA, n. p., 1970. • 4. Korda, J.: Papierenská encyklopedie. Praha : SNTL, 1991 • 5. Rogers, K.: Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Prešov : Polygraf Print Prešov, 2005. • 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_pulp#Chemithermomechanical_pulp. (2010-03-09) • 7. http://www.knihask.eu/index.htm (2010-03-09) • 8. http://www.sartorius-stedim.com/WW/en/filtration/kctwr3c3frf_artikel_liste.htm (2010-03-09) • 9. http://www.scppapier.sk/sk/zaujimavosti/48(2010-03-09) • 10. http://www.all-recycling-facts.com/paper-recycling-process.html (2010-02-05)

 18. Ďakujeme za pozornosť