1 / 2

P arkering af biler og trailere til følgebåde

Gående adgang med jollevogne. Jolleramper. Ud- og indsejling joller, 25 m. bredde. P arkering af biler og trailere til følgebåde. Ungdomsafdeling og bureau. Kajplads følgebåde. Rampe søsætning af følgebåde. Benzin og diesel. Frokoststed lille bane. Velkommen til SNV forårscup maj 2014.

howe
Download Presentation

P arkering af biler og trailere til følgebåde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gående adgang med jollevogne Jolleramper Ud- og indsejling joller, 25 m. bredde Parkering af biler og trailere til følgebåde Ungdomsafdeling og bureau Kajplads følgebåde Rampe søsætning af følgebåde Benzin og diesel Frokoststed lille bane

  2. Velkommen til SNV forårscup maj 2014 Isætning af følgebåde fra Svajebassinet, der ligger for enden af Strandgade Parkering af følgebådstrailere ved vinterpladsen, der ligger på Stævnen for enden af Dyrskuevej Følgebåde isættes ved svajebassinet og kan fortøjes ved klubøens sydlige ende. Jollesejlere på lille bane får mulighed for at sejle ind til land og fortøje ved den østligste yderste bro. På grund af begrænset plads for kørende adgang til klubøen skal parkering og aflæsning af joller ske på vinterpladsen. Herfra er der kort gangafstand til isætningsramperne ved roklubben. På klubøen er SNV’s klubhus og ungdomsafdelingen beliggende. Bureau ligger på 1. sal i bygningen. Langs lystbådehavnens nordside er der en 25 meter bred sejlzone med 3 meter vand. Udenfor denne er der lavt vand ,under 1 meter.

More Related