slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GLOBÁLNÍ GRANTY PowerPoint Presentation
Download Presentation
GLOBÁLNÍ GRANTY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

GLOBÁLNÍ GRANTY - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. GLOBÁLNÍ GRANTY realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007 - 2013 Pavlína Volná, Nazim Afana, Marcela Honková, Andrea Šimoníková. 18. 3. 2008; KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLOBÁLNÍ GRANTY' - howard-delaney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

GLOBÁLNÍ GRANTY

realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007 - 2013

Pavlína Volná, Nazim Afana, Marcela Honková, Andrea Šimoníková

18. 3. 2008; KÚ MSK Ostrava

Zpracováno pro účely:

Seminář o GG realizovaných MSK v rámci OP VK

program prezentace
1. Část

Seznámení se s OP VK na léta 2007 - 2013

Prioritní osy a oblasti podpory OP VK (obecně)

Globální granty realizované MSK

Prioritní osy 1 a 3 (detailně)

Finanční alokace 2007 – 2013

Aktuální dění

Kontakty

3. Část

Rozpočet – základní pojmy

Způsobilé výdaje (druhy, %)

Křížové financování

Nezpůsobilé výdaje

2. Část

Typy projektů v rámci OP VK

Kritéria oprávněnosti

Obecné podmínky pro GP

Doba realizace projektu

Výše finanční podpory na 1 GP

Udržitelnost projektu

Formální náležitosti

Program prezentace

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

1 st prezentace
1. část prezentace

Globální granty realizované Moravskoslezským krajem v rámci Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Obecné informace

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

sezn men s opera n m programem
Seznámení s operačním programem

Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)?

 • OP VK je nový neinvestiční program na léta 2007 – 2013, v jehož rámci je možno čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na oblast vzdělávání.

Cíl?

 • Cílem je zkvalitnění systémů vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoj

Kdo je Řídícím orgánem?

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V jaké pozici vystupuje Moravskoslezský kraj

 • Moravskoslezský kraj působí jako zprostředkující subjekt, tzn., že bude sám přerozdělovat prostředky, přijímat žádosti, kontrolovat apod.

Kolik přerozdělí kraj finanční prostředků?

 • Kraj přerozdělí prostředky ve výši 2,1 mld. Kč!
 • Z 85 % se jedná o prostředky Evropského sociálního fondu, z 15 % o prostředky státního rozpočtu
 • Moravskoslezský kraj přerozdělí nejvíce prostředků ze všech krajů

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

sezn men s opera n m programem1
Jakými oblastmi vzdělávání se program zabývá?

OP VK je členěn do 5 prioritních os neboli 5 hlavních oblastí

Každá z prioritních os v sobě zahrnuje operace, které vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Dále se dělí na oblasti podpory.

Seznámení s operačním programem

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osy op vk
Prioritní osy OP VK

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

p jemci podpory v op vk
Příjemci podpory v OP VK

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

nyn p ejd me k problematice glob ln ch grant co znamenaj a pod co spadaj
Nyní přejděme k problematice globálních grantůCo znamenají a pod co spadají?

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

typy projekt v r mci op vk
Typy projektů v rámci OP VK

MŠMT – ŘO OP VK

ZS - kraj

GG

Individuální projekty

IP

Příjemci - GP

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

glob ln grant
Globální grant

Globální grant představuje formu „skupinového projektu“, který v sobě zahrnuje množství grantových projektů.

Vyhlašovatelem a správcem globálního grantu je kraj jakožto ZS OP VK, který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci.

globální grant

grantový projekt

grantový projekt

grantový projekt

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

glob ln granty realizovan msk
GLOBÁLNÍ GRANTY realizované MSK

Na které bude Moravskoslezský kraj vyhlašovat výzvy

 • Prioritní osa 1:
  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Prioritní osa 3:
  • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

gg realizovan msk v r mci op vk
GG realizované MSK v rámci OP VK

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

oblasti podpory v detailech

Oblasti podpory v detailech

Nyní Vás seznámíme s těmi oblastmi podpory, které bude MSK administrovat v rámci GG

(cíl, možní příjemci, cílové skupiny a podporované aktivity)

pro p ipomenut gg realizovan msk v r mci op vk
Pro připomenutí - GG realizované MSK v rámci OP VK

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 1 zvy ov n kvality ve vzd l v n
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Cíl
  • Zvýšení kvality počátečního vzdělávání
 • Příjemci (kdo může žádat)
  • Školy a školská zařízení
  • Vysoké školy
  • Sdružení a asociace škol
  • Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
  • Města, obce a svazky obcí
  • Odborové organizace a organizace zaměstnanců
  • Hospodářská komora
  • Zaměstnavatelé
  • Nestátní neziskové organizace
 • Cílové skupiny (na koho bude projekt zaměřen)
  • Žáci škol a školských zařízení
  • Pracovníci škol a školských zařízení
  • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
  • Pracovníci ČŠI
  • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 1 zvy ov n kvality ve vzd l v n1
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Podporované aktivity (např.)
  • Zavádění nových vyučovacích metod
  • Podpora výuky v cizích jazycích
  • Vytváření podmínek pro hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
  • Využívání ICT v předmětech
  • Zlepšování podmínek pro výuku tech. oborů
  • Rozvoj partnerství a síťování
  • Podpora informačních center na školách
  • Podpora podnikatelských znalostí a schopností

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 2 rovn p le itosti d t a k
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků
 • Cíl
  • Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příjemci
  • Školy a školská zařízení
  • Vysoké školy
  • Sdružení a asociace škol
  • Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
  • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
  • Města, obce a svazky obcí
  • Nestátní neziskové organizace
 • Cílové skupiny
  • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských a přípravných tříd ZŠ, SŠ
  • Děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání
  • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
  • Rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • Děti a žáci mimořádně nadaní
  • Pracovníci vč. vedoucích škol a škol. zařízení

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 2 rovn p le itosti d t a k1
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků
 • Podporované aktivity (např.)
  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků
  • Rozvoj poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Vybudování „záchytné sítě“
  • Včasné zajištění minimální garantované péče
  • Prevence rasismu a xenofobie
  • Vzdělávání cizinců žijících v ČR
  • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 3 dal vzd l v n pracovn k kol
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol
 • Cíl
  • Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení
 • Příjemci
  • Školy a školská zařízení
  • Vysoké školy
  • Sdružení a asociace škol
  • Města, obce a svazky obcí
  • Nestátní neziskové organizace
 • Cílové skupiny
  • Pracovníci škol a školských zařízení
  • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a škol. zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 1 oblast podpory 1 3 dal vzd l v n pracovn k kol1
Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol
 • Podporované aktivity (např.)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Metodický podpora ve výuce cizích jazyků
  • Zvyšování kompetence řídících pracovníků
  • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 3 oblast podpory 3 2 podpora nab dky dal ho vzd l v n
Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Cíl
  • Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání
 • Příjemci
  • Vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání)
  • Vysoké školy
  • Nestátní neziskové organizace
 • Cílové skupiny
  • Lektoři
  • Pracovníci vzdělávacích institucí
  • Účastníci dalšího vzdělávání

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a škol. zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

prioritn osa 3 oblast podpory 3 2 podpora nab dky dal ho vzd l v n1
Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Podporované aktivity (např.)
  • Podpora provázanosti a dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním
  • Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucí
  • Rozvoj sítí a partnerství
  • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií

Prioritní osa 1

1.1 Zvyšování kvality

ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti

dětí a žáků

1.3 Další vzdělávání

pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3

3.2 Podpora nabídky

dalšího vzdělávání

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

finan n prost edky
Finanční prostředky

Kolik prostředků přerozdělí MSK v letech 2007 – 2013?

Kolik prostředků bude přerozděleno v jednotlivých prioritních osách?

Kolik prostředků se přerozdělí v prvních výzvách?

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

finan n alokace na 2007 2013
Finanční alokace na 2007 - 2013
 • Alokace GG v rámci MSK:
     • cca 77,7 mil EUR
     • (cca 2,1 mld. Kč)

Z toho:

  • prioritní osa 1: cca 58,1 mil EUR (cca 1,6 mld. Kč)
  • prioritní osa 3: cca 19,6 mil EUR (cca 543 mil. Kč)

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

v zva k p edkl d n dost o finan n podporu z op vk v zva k p edkl d n gp
Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK(výzva k předkládání GP)

Vyhlášení výzvy 3. dubna 2008, a to do oblastí podpory:

 • 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy na:

 • www.nut2moravskoslezsko.cz
 • www.kr-moravskoslezsky.cz

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

finan n prost edky na prvn v zvu
Finanční prostředky na první výzvu
 • Akokace na první výzvy (pouze prioritní osa 1):
  • oblast podpory 1.1 – cca 181 mil. Kč
  • oblast podpory 1.2 – cca 66 mil. Kč
  • oblast podpory 1.3 – cca 82 mil. Kč

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

kde naleznu pot ebn informace
Kde naleznu potřebné informace?
 • Nově zřízen kontaktní e-mail
 • opvk@kr-moravskoslezsky.cz
 • Žadatelé mohou klást dotazy, domluvit si konzultaci svých projektových žádostí apod.
 • Informace o GG vloženy na webové stránky
 • www.nuts2moravskoslezsko.cz (odkaz OP VK), www.kr-moravskoslezsky.cz (odkaz Evropská unie)
 • Aktuální informace, obecné informace o GG, dokumenty ke stažení, kontakty

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

kontaktn osoby
Kontaktní osoby:
 • Odbor regionální rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ MSK → oddělení řízení grantových schémat
  • Ing. Kateřina Švrčková (vedoucí oddělení), tel.: 595 622 937, e-mail: katerina.svrckova@kr-moravskoslezsky.cz
  • Ing. Marcela Honková (finanční manažer), tel.: 595 622 761, e-mail: marcela.honkova@kr-moravskoslezsky.cz
  • Mgr. Nazim Afana (projektový manažer), tel.: 595 622 755

e-mail: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz

  • Bc. Andrea Šimoníková (projektový manažer), tel.: 595 622 932, e-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz
  • Ing. Pavlína Volná (projektový manažer), tel.: 595 622 756

e-mail: pavlina.volna@kr-moravskoslezsky.cz

  • Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK
  • Ing. Martina Volná, DiS., tel.: 595 622 357, e-mail: martina.volna@kr-moravskoslezsky.cz

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

2 st prezentace
2. část prezentace

Projektová žádost

Obecné informaceo základních parametrech žádosti

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

krit ria opr vn nosti grantov ch projekt

Kritéria oprávněnosti grantových projektů

Obecné podmínky, při jejichž splnění lze projekt označit za oprávněný.

krit ria opr vn nosti
Kritéria oprávněnosti

Před samotným podáním žádosti by měl žadatel splňovat: oprávněnost k předkládání žádosti, navrhované aktivity v projektu jsou v souladu s cíli programu, aktivitami definovanými Prováděcím dokumentem a specifikaci činností vyhlášených konkrétní výzvou. Důraz musí být také kladen na „způsobilost“ plánovaných výdajů, které mají být z OP VK uhrazeny.

 • Subjekt oprávněný předkládat žádost
 • Vhodnost a oprávněnost činností
 • Ověření oprávněnosti plánovaných výdajů

Oprávněnost projektového záměru je přitom nutné posuzovat s ohledem na všechna stanovená kritéria.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

krit ria opr vn nosti1
Kritéria oprávněnosti

1. Oprávněnost subjektu – žadatele (kdo může o dotaci žádat)

2. Oprávněnost místa realizace projektu – lokalizace

(kde může být projekt realizován)

3.Oprávněnost cílových skupin

(kdo může být cílovou skupinou projektu)

4.Oprávněnost aktivit projektu

(jaké aktivity mohou být realizovány v rámci jednotlivých oblastí podpory)

5.Oprávněnost partnera projektu a pojem partnerství

(kdo může být partnerem projektu a jaká musí být jeho místní příslušnost)

6.Oprávněnost finančních prostředků

(na co mohou být finanční prostředky použity)

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

1 opr vn nost subjektu lokalizace
1. Oprávněnost subjektu - lokalizace

Subjektem oprávněným k předkládání projektů v rámci OP VK mohou být pouze právnické osoby, které splňují následující podmínky:

 • Sídlo žadatele je na území ČR, pokud je jím hl. m. Praha, musí být prokazatelný záměr na jiný region než Prahu
 • Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník
 • Žadatel nemá dluh vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
 • Žadatel musí splnit podmínky oprávněných příjemců
 • A podmínky, které dále specifikuje vyhlášená výzva

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

2 opr vn nost m sta realizace projektu
2. Oprávněnost místa realizace projektu

Obecně platí, že projekty podávané v rámci OP VK musí v prvé řadě spadat do regionů s povolenou podporou, kterými jsou regiony soudržnosti NUTS II na území ČR zařazené pod cíl Konvergence – tedy všechny regiony s výjimkou hl. m. Prahy.

V rámci globálních grantů Moravskoslezského kraje, kde kraj plní roli Zprostředkujícího subjektu, musí mít podporované aktivity dopad na území daného kraje a projekt je vždy realizován ve prospěch cílové skupiny Moravskoslezského kraje.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

3 opr vn nost c lov ch skupin
3. Oprávněnost cílových skupin

Pro každou oblast podpory jsou definovány specifické cílové skupiny. Pokud je projekt předložen do jedné oblasti podpory, musí mít jako cílovou skupinu ty, které jsou přesně stanoveny (možnost pouze jedné).

4. Oprávněnost aktivit projektu

Prováděcí dokument OP VK specifikuje pro každou oblast podpory určité aktivity, vyhlašovatel výzvy, kraj, pak dále definuje konkrétní činnosti. Aktivity, které nesplňují uvedené podmínky nemohou být podpořeny.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

5 partnerstv
5. Partnerství
 • Na úrovni projektů je princip partnerství možno naplňovat prostřednictvím cíleného seskupování různých subjektů.
 • Partneři projekt společně vytvářejí a koordinují a dále také vyhodnocují, zda je cíl projektu skutečně naplňován.
 • Funkce partnera je nezastupitelná.
 • Smyslem tvorby partnerství je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých typů organizací disponujících odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky dané oblasti.
 • Partnerství ve smyslu pravidel vymezených pro čerpání podpory z ESF je nutné chápat v jeho užším významu.
 • Partneři projektu se společně podílejí na přípravě, koordinaci, organizačním nebo administrativním zajištění projektu.
 • Požadavkem je přitom nezbytnost takových aktivit pro plnění cílů projektu.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

5 partnerstv1
5. Partnerství
 • Podmínky pro partnera:
 • Právnická osoba
 • Sídlo v ČR
 • Splnit podmínky stejné jako žadatel
 • Výdaje, které partnerovi vznikly, jsou hrazeny z prostředků, které získal žadatel
 • Příjemcem dotace je žadatel, který působí jako subjekt odpovědný za řízení projektu, odpovídá za rozdělení obdržených dotací mezi partnery na základě schváleného rozpočtu projektu a dokladovaných skutečných výdajů
 • Povaha právních vztahů mezi partnerem a žadatelem nesmí být založena na poskytování služeb, nesmí být v rozporu s právními předpisy a obcházet zákon o veřejných zakázkách (skrytý subdodavatel)

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

5 partnerstv2
5. Partnerství
 • Rozlišujeme dva typy partnerství:
 • Partner s finančním příspěvkem

Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit.

 • Partner bez finančního příspěvku

Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance, apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

6 finan n st projektu
6. Finanční část projektu

Tato problematiky řeší strukturu finančních prostředků projektu, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a možnosti křížového financování.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

obecn podm nky pro grantov projekty

Obecné podmínky pro grantové projekty

Harmonogram realizace, hranice přímé finanční pomoci, fáze po ukončení financování projektu - udržitelnost

doba realizace projektu
Doba realizace projektu

Zahájení projektu:

 • Za zahájení realizace projektu je považováno nejdříve účinnosti Smlouvy o financování GP.
 • Ke stejnému dni vznikají způsobilé výdaje.

Ukončení projektu:

 • Projekty musí být ukončeny do doby stanovené ve Smlouvě o financování GP.
 • Operační program jako celek je ukončen k 31.12.2015, podle pravidla n + 2.

Minimální doba realizace není stanovena, maximální doba je omezena na 3 roky. Podmínky pro každou výzvu je v pravomoci Zprostředkujícího subjektu specifikovat/upravit/omezit.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

v e finan n podpory na 1 gp
Výše finanční podpory na 1 GP

Minimální výše: 400 000 Kč

Maximální výše: 25 000 000 Kč

Maximální výše finanční podpory vychází ze schváleného rozpočtu projektu.

Pro konečnou výši skutečně poskytnuté podpory jsou rozhodující skutečně vynaložené způsobilé výdaje, které příjemce prokáže po ukončení celého projektu a po předložení závěrečného vyúčtování.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

udr itelnost projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je doba, po kterou se musí příjemce podpory udržet výstupy projektu (např. počty podpořených osob, počty nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů, tzn. monitorovacích indikátorů) a tím zajistit jejich další využívání po skončení vlastní realizace projektu, který získal podporu z Evropského sociálního fondu.

Povinnost zajistit udržitelnost projektu:

 • Vyplývá ze závazku ze Smlouvy o financování GP

(výstupy a klíčové aktivity projektu musí být udrženy v nezměněné podobě minimálně v rozsahu 40% původního projektu (klíčových aktivit) po dobu 5 let ode dne ukončení projektu.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

form ln n le itosti projektov dosti
Formální náležitosti projektové žádosti

Obecně platí, že projektové žádosti musí splňovat veškeré náležitosti stanovené ve výzvě k předkládání grantových projektů. Nedostatečně či chybně zpracované formuláře žádosti a přílohy mohou být důvodem k vyřazení žádosti pro nepřijatelnost, případně povedou k nižšímu ohodnocení v rámci věcného hodnocení.

Formální náležitosti:

 • Žádost musí být sešita, přelepená páskou v levém horním rohu
 • Páska musí být označena na první a poslední straně podpisem (případě podpisem a razítkem statutárního orgánu)
 • Všechny přílohy se přikládají v listinné formě a nejsou součástí sešité žádosti
 • Povinné i nepovinné přílohy jsou pevně spojeny v jedné vazbě, opatřené úvodními listy a na konci je připojen seznam příloh včetně počtu stran každé přílohy
 • Seznam příloh musí být podepsán oprávněným statutárním zástupcem

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

form ln n le itosti projektov dosti1
Formální náležitosti projektové žádosti

Požadované přílohy kromě přílohy č. 1 bude možné vytisknout přímo z Benefitu7 při vyplňování žádosti.

Seznam a řazení povinných příloh:

 • 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
 • 2. Prohlášení o partnerství

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

3 st prezentace
3. část prezentace

Projektová žádost - rozpočet

Obecné informaceo rozpočtu projektu

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

rozpo et projektu
Rozpočet projektu
 • Při tvorbě projektu nutno vycházet z reálných hodnot a v maximální možné míře předvídat případné změny a možná rizika, což umožní hladkou realizaci plánovaných aktivit projektu.

Základní pojmy:

Celkové výdaje projektu = způsobilé + nezpůsobilé výdaje projektu

Způsobilé výdaje = výdaje, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků

Nezpůsobilé výdaje = výdaje, které nelze hradit z veřejných prostředků

Příjmy projektu = výnosy, které vznikají v souvislosti s realizací projektu

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

zp sobil v daje
Způsobilé výdaje

Základní pravidla pro způsobilost výdajů:

 • charakter výdaje – výdaj musí být uskutečněn na typy činností, které odpovídají požadavkům stanoveným OP příp. výzvou
 • účel výdaje – výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu
 • datum uskutečnění výdaje - výdaj musí vzniknout a být uhrazen v průběhu realizace projektu ; výdaje jsou způsobilé ode ode dne uzavření Smlouvy o realizaci GP
 • evidence a prokazování – výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu §11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví
 • efektivita výdaje – výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na popsané aktivity a musí odpovídat požadavkům na efektivní využití finančních prostředků

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

zp sobil v daje1
Způsobilé výdaje
 • Osobní výdaje související s realizací projektu
 • Cestovní náhrady související s realizací projektu
 • Zařízení související s realizací projektu

Podíl výdajů na zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %.

 • Místní kancelář a další výdaje projektu

Podíl výdajů místní kanceláře na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 8 %.

 • Nákup služeb související s realizací projektu

Podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 %.

 • Stavební úpravy související s realizací projektu
 • Přímá podpora
 • Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy
 • DPH

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

k ov financov n
Křížové financování

Výdaje spadající do křížového financování

 • výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za podmínek:

- speciální vybavení nebo zařízení, které není možno pořídit za cenu nižší než 40 tis. Kč

- zařízení nebo vybavení musí být používáno k realizaci aktivit

 • výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny
 • Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 40 tis. Kč a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit

Křížové financování je součástí položky rozpočtu „Zařízení související s realizací projektu“

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

nezp sobil v daje
Nezpůsobilé výdaje
 • Náklady, které nelze hradit z veřejných prostředků.
 • Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti.

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013

d kujeme v m za pozornost a p ejeme p jemn den
Děkujeme Vám za pozornost a přejeme příjemný den.

Ing. Kateřina Švrčková, Mgr. Nazim Afana,

Ing. Marcela Honková, Bc. Andrea Šimoníková

odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

oddělení řízení grantových schématMoravskoslezský kraj – Krajský úřad28. října 117702 18 Ostrava

Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013