ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi departament p atno ci bezpo rednich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Działania środowiskowe (Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie, ONW). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich' - hova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi departament p atno ci bezpo rednich

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskichDziałania środowiskowe(Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie, ONW)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Płatności Bezpośrednich

dzia ania rodowiskowe og lnie
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE- OGÓLNIE
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • Zalesianiegruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne;
 • Odtwarzanie potencjału producji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe).
slide3
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Cele:

 • Zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich.
 • Zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich.
 • Utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska.
slide4
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • obszary górskie - gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu; do obszarów górskich zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.;
 • obszary nizinne - gdzie występują ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu oraz wskaźnikiem demograficznym i znacznym udziałem ludności związanej z rolnictwem;
 • obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami - obejmują gminy i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z późn. zm.); co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.
slide5
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Warunki przyznania pomocy:

 • beneficjent jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako grunty orne, sady, trwałe użytki zielone;
 • powierzchnia użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha;
 • beneficjent przestrzega podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
 • zobowiązanie 5letnie
slide6
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Pomoc jest udzielana:

w postaci rocznych zryczałtowanych płatności (dopłat wyrównawczych) do hektara użytków rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania są różne dla różnych typów ONW

zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

Cele:

 • Powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie;
 • Utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;
 • Zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne1
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

Beneficjenci:

 • Osoby fizyczne lub prawnektóre zostały wpisane do ewidencji producentów
 • Grupa rolników (minimum trzech),pod warunkiem, że przeznaczone przez nich grunty do zalesienia, sąsiadują ze sobą, ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha a ich szerokość przekracza 20 m (spełnienie wymogu dotyczącego szerokości gruntu nie jest wymagane, jeżeli grunt graniczy z lasem);
 • Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw,pomoc obejmuje jedynie jednoroczne wsparcie na zalesienie.
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne2
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

Powierzchnia do której przyznawane jest wsparcie:

 • Minimalna:powyżej 0,5 ha dla jednego rolnika (0,1 ha w przypadku graniczenia gruntu z lasem);
 • Maksymalna:100 ha dla jednego rolnika w ciągu trwania Programu 2007-2013

Szerokość działki powyżej 20 m (nie dotyczy gruntów graniczących z lasem).

Założona uprawa leśna musi znajdować się w odległości od granicy sąsiedniej działki będącej własnością innego podmiotu co najmniej:1,5 m od działki będącej gruntem leśnym3 m od działki użytkowanej w inny sposób niż leśny

zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne3
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

Warunki przyznania pomocy na zalesianie:

 • Schemat I (zalesianie gruntów rolnych):Pomoc przyznawana jest na zalesianie gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc prowadzona była działalność rolnicza.Zalesienia mogą być wykonywane na gruntach rolnych użytkowanych jako grunty orne lub sady.Na terenie całego gospodarstwa wymagane jest przestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności.
 • Schemat II (zalesianie gruntów rolnych niż rolne):Pomoc przyznawana jest do wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywane do produkcji rolniczej,
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne4
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

Rodzaje pomocy:

 • Wsparcie na zalesianie (Schemat I i Schemat II)
  • Założenie uprawy leśnej; obejmuje też wykonanie poprawek i grodzenie uprawy
  • Wypłacane jednorazowo w pierwszym roku po zalesieniu
  • Samorządy otrzymują wyłącznie tę część płatności.
 • Premia pielęgnacyjna (Schemat I i Schemat II)
  • Pielęgnacja uprawy leśnej obejmująca wykaszanie chwastów, zabiegi ochronne przeciw chorobom i szkodnikom, zabezpieczanie uprawy przed zgryzaniem oraz dokonywanie cięć pielęgnacyjnych.
  • Wypłacana w rocznych ratach przez 5 lat
 • Premia zalesieniowa (tylko Schemat I)
  • Rekompensata utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
  • Wypłacana w rocznych ratach przez 15 lat (rolnicy uzyskujący > 25% dochodów z rolnictwa)
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne5
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 • Wniosek o sporządzenie planu zalesienia
 • Plan zalesienia
 • Wniosek o pomoc Składany jest w BP ARiMR, od 1.06 do 31.07;
 • Postanowienie o spełnieniu warunków i wymagań uprawniających do otrzymania pomocy na zalesianie
 • Oświadczenie o wykonaniu zalesienia + zaświadczenie nadleśniczego o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia Składa się w BP ARiMR nie później niż do 20 maja,
 • Wniosek o wypłatę składany jest w terminie od 15. 03 do 15. 05
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne6
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne
 • Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w terminie:
 • 1 czerwca – 31 lipca
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne7
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne
 • Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie powinien być rozpatrzony w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.
 • Zalesienie wykonuje się:- po otrzymaniu postanowienia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR o spełnieniu warunków i wymagań uprawniających do otrzymania pomocy na zalesianie- w terminie wskazanym w planie zalesienia, jednak nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o pomoc.
 • Rolnik informuje nadleśniczego o założeniu uprawy leśnej, na piśmie, w terminie 7 dni od dnia jej założenia.
zalesianie grunt w rolnych oraz zalesianie grunt w innych niz rolne8
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niz rolne
 • Rolnik składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie do dnia 20 maja:- roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo- roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.
 • Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje pomoc na zalesianie, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
 • Pomoc na zalesianie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna.
program rolno rodowiskowy og lnie
PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY - OGÓLNIE
 • wniosek rolnośrodowiskowy – razem z płatnościami bezpośrednimi, termin: 15.03 – 15.05; biura powiatowe ARiMR;
 • zobowiązanie 5-letnie, płatność corocznie na powierzchnię (płatności ONW, bezpośrednie i rolnośrodowiskowe mogą się nakładać na jednej powierzchni);
 • Dwa programy obok siebie – PROW 2004 – 2006, PROW 2007 – 2013 (tylko tutaj można składać nowe wnioski);
 • doradca rolnośrodowiskowy (www.cdr.gov.pl), plan działalności rolnośrodowiskowej
liczba wniosk w z o onych wg stanu na dzie 31 maja 2011 r
Liczba wniosków złożonych (wg stanu na dzień 31 maja 2011 r.)

kampania 2008 kampania 2009 kampania 2010 kampania 2011

slide18
Liczba wniosków złożonych w ramach PROW 2007-2013 w odniesieniu do poszczególnych kampanii (wg stanu na dzień 31 maja 2011 r.)
program rolno rodowiskowy pakiety
PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY - PAKIETY
 • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
 • Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
 • Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
 • Pakiet 4.Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
 • Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
 • Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 • Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
 • Pakiet 9. Strefy buforowe
slide20
Liczba beneficjentów PROW 2007-2013 w odniesieniu do zrealizowanych płatności (wg stanu na dzień 31 maja 2011 r.)
slide21
Łączna kwota zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2004-2006 (wg stanu na dzień 31 maja 2011 r.)
dobre praktyki rolno rodowiskowe 1
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (1)
 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
 • Odrzechowa, gmina Zarszyn, pow. Sanok woj. Podkarpackie
 • położony na terenie Beskidu Niskiego, wzdłuż malowniczych przełomów rzeki Wisłoka
dobre praktyki rolno rodowiskowe 11
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (1)
 • położony na terenie Beskidu Niskiego, wzdłuż malowniczych przełomów rzeki Wisłoka
 • Powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi 1 566 ha
 • Główny kierunek to produkcja mleka
dobre praktyki rolno rodowiskowe 12
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (1)
 • w programie rolnośrodowiskowym – od marca 2005 r.
 • powierzchnia progamu rolnośrodowiskowego - 270,65 ha
 • pakiet 3, 4, 5 (ekstensywne łąki i pastwiska, które stanowią siedlisko derkacza) i pakiet 7 (stado koni huculskich)
dobre praktyki rolno rodowiskowe 2
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (2)
 • Maria Towarek
 • Kobylany, gmina Skaryszew, województwo mazowieckie
 • W programie rolnośrodowiskowym – od 1 marca 2009 roku
dobre praktyki rolno rodowiskowe 21
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (2)
 • Gospodarstwo - 3,81 ha w tym grunty orne stanowią 2,22 ha, trwałe użytki zielone 0,91 ha oraz uprawy sadownicze 0,40 ha
 • Pięknie zachowany ponad 70 – letni sad (zakładanie sadu, dobór odmian, wybór stanowiska nadzorował nestor polskiego sadownictwa prof. Szczepan Pieniążek)
dobre praktyki rolno rodowiskowe 22
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (2)
 • ze starych odmian w sadzie rosną: Antonówka Półtorafuntowa, Cytrynówka, Koksa Pomarańczowa, Malinowa Oberlandzka, Landsberska
dobre praktyki rolno rodowiskowe 3
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (3)
 • Krystyna Krzosek
 • Mąkosy Stare, Gmina Jastrzębia, Województwo mazowieckie
 • powierzchnia całkowita – 10,83 ha, na obszarze Natura 2000 Ostoja Kozienicka oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego
dobre praktyki rolno rodowiskowe 31
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (3)
 • W programie od 1 marca 2008 r
 • główny rodzaj produkcji to uprawy polowe (zboża) oraz trwałe użytki zielone; nie prowadzi się produkcji zwierzęcej
 • Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
 • Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
dobre praktyki rolno rodowiskowe 4
DOBRE PRAKTYKI ROLNOŚRODOWISKOWE (4)
 • Marian Rak
 • Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie
 • główny rodzaj produkcji to uprawy polowe (zboża) oraz trwałe użytki zielone; nie prowadzi się produkcji zwierzęcej
 • Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
 • Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
program rolno rodowiskowy krok po kroku
Program rolnośrodowiskowy –KROK PO KROKU
 • Zapoznaj się z warunkami programu rolnośrodowiskowego i sprawdź czy spełniasz wymogi.
 • Opracuj z doradcą rolnośrodowiskowym plan działalności rolnośrodowiskowej.
 • Rozpocznij realizację planu działalności rolnośrodowiskowej (Od 15 marca roku, w którym zostanie złożony wniosek)
 • Złóż wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Powiatowego ARiMR (15 marca - 15 maja).