slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduction to safety p.409 Regelgeving (zie aparte slides) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduction to safety p.409 Regelgeving (zie aparte slides)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
hop-green

Introduction to safety p.409 Regelgeving (zie aparte slides) - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Introduction to safety p.409 Regelgeving (zie aparte slides)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ch. 14 - SAFETY, ACCIDENTS AND HUMAN ERROR, p.409-450An Introduction to Human Factors EngineeringC. Wickens, S. Gordon & Y. Liu, 1997 • Introduction to safety p.409 • Regelgeving (zie aparte slides) • Ongevallen, oorzaak en bijdragen, p.415 • Benaderingen van risicobeheersing, p.430 • Veiligheidsanalyse, p.432 • Bedrijfsveiligheid, p.438 • Risico nemen en waarschuwingen, p.442

  2. REGELGEVING AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN • Het onderdeel SAFETY LEGISLATION (p.411-415) in het boek van Wickens et al. (1997) heeft betrekking op de situatie in de Verenigde Staten. Deze hoeft niet gekend te worden. • In plaats daarvan komt de Nederlandse (en Europese) situatie die kort is samengevat in de volgende vier pagina’s

  3. Europese regelgevingbetreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken(OJ L 210/85) • Produkt onder produkt wordt verstaan elk onroerend goed… • Gebrekkig Een produkt is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, rekening houdend met alle omstandigheden. [ ] Het veiligheidsniveau dat men van een bepaald produkt kan verwachten hangt af van [ ] * Gebruiksaanwijzingen. * Duidelijke waarschuwingen, vooral wanneer [ ] een produkt verkeerd kan worden gebruikt..... • Oorzaak [ ] oorzakelijk verband tussen gebrek en geleden schade.... • Schade[ ] schadevergoeding voor: Schade veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel ...

  4. Regelgeving Nederland: Wet Produktenaansprakelijkheid 1.11.1990, (art. 6:185-193 BW) België: 25.2.1991 Frankrijk: 19.5.1998 (Loi no. 98-389) Alle gebaseerd op de Europese Richtlijn Productaansprakelijkheid (85/374/EEG)

  5. Ongevallen • Arbeidsbescherming in Nederland geregeld in de • Ongevallenwet, 1901, opgevolgd door de • WAO, 1967 (Wet op de ArbeidsOngeschiktheid) en de • ARBOWET 1998 (Wet op de ARBeidsOmstandigheden)

  6. ARBOWETHOOFDSTUK 2 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID • Art. 3 Arbobeleid • Art. 4 Aspecten van Arbobeleid • Art. 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's • Art. 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken • Art. 7 Informatie aan het publiek • Art. 8 Voorlichting en onderricht • Art. 9 Melding ongevallen en beroepsziekten • Art. 10 Voorkomen van gevaar voor derden • Art. 11 Algemene verplichtingen van de werknemers

  7. Fouten • Technische fouten: design errors, failures • Menselijke fouten: human error/operator error

  8. Human error, p.427 e.v. • Levels of error (Norman) • slips • mistakes • Action types • Errors of commission • Errors of omission