muhasebe y n nden s zle mel eczane prov zyon lemler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUHASEBE YÖNÜNDEN SÖZLEŞMELİ ECZANE PROVİZYON İŞLEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUHASEBE YÖNÜNDEN SÖZLEŞMELİ ECZANE PROVİZYON İŞLEMLERİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
hop-gibson

MUHASEBE YÖNÜNDEN SÖZLEŞMELİ ECZANE PROVİZYON İŞLEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

190 Views
Download Presentation
MUHASEBE YÖNÜNDEN SÖZLEŞMELİ ECZANE PROVİZYON İŞLEMLERİ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUHASEBE YÖNÜNDENSÖZLEŞMELİ ECZANE PROVİZYON İŞLEMLERİ

 2. MUHASEBE YÖNETMELİĞİ • Madde 12-Diğer Ünitelerin (Servisler Dahil)Talimatı ile Yapılan Tediyelerde Sorumluluk: Hukuki, idari formalitelerinden başka Daire Başkanlığı, Sigorta Müdürlükleri ve servislerince ikmal edilen muamelelere ait tediyelerde; Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Üniteler Muhasebeleri yetkililerinin fişlerdeki imzaları vezne muamelatı bakımından sorumluluk ifade eder. Muhasebeler sadece müspit evrak olarak saklanması gereken fiş eklerinin tamamen ve usulüne göre tanzim edilip edilmediğine bakar. Diğer ünitelerce ve servislerce tanzim edilip muhasebelere gönderilen vesikalardan doğacak mali ve hukuki sorumluluk bu vesikaları tanzim eden servislere aittir.

 3. ÖDEMEYE ESAS EVRAKLAR • 1-ÖDEME MUCİBİ • 2-FATURA ASLI • 3-PRİM BORCUNUN BULUNMADIĞINA DAİR YAZI

 4. ÖDEMELER • AVANS ÖDEMELERİ • FATURA ÖDEMESİ (İSTİHKAK) • VEZNE • BANKA • İCRA ÖDEMELERİ • PRİM TAHSİLATI • TEMLİK ÖDEMELERİ (Sözleşme 1.5. Eczane bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden dolayı doğmuş ve doğacak alacaklarını devir ve temlik edemez.)

 5. FATURA • Faturanın V.U.K yönünden iki önemli özelliği bulunmaktadır: • Bunlardan birincisi, faturanın olayı temsil etmesidir. Ticari faaliyete konu olan mal veya hizmetin cinsini, miktarını, fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği tarihi temsil eder. • İkinci özelliği ise, mal satış hasılatının kanuni defterlere kaydedilmesinde esas olması ve alıcı tarafından bakılacak olursa, mükellefin satın aldığı malın veya hizmetin maliyet bedeliyle kanuni defterlere intikaline esas oluşturmasıdır

 6. FATURANIN TARİFİ • VERGİ USUL KANUNU • MADDE 229- FATURA, SATILAN EMTİA VEYA YAPILAN İŞ KARŞILIĞINDA MÜŞTERİNİN BORÇLANDIĞI MEBLAĞI GÖSTERMEK ÜZERE EMTİAYI SATAN VEYA İŞİ YAPAN TÜCCAR TARAFINDAN MÜŞTERİYE VERİLEN TİCARİ VESİKADIR.

 7. FATURANIN ŞEKLİ • Madde 230- Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur: • 1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; • 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası • 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; • 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; • 5.Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

 8. FATURANIN NİZAMI • Madde 231- Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: • 1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. • 2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. • 3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. • 4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. • 5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 9. KAMU ÇALIŞANLARI • 336 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİNCE KAMU ÇALIŞANLARININ SÖZLEŞME GEREĞİ RECETE FATURALARI İSTENİLİRSE AYDA BİR KESİLEBİLİR.

 10. TASHİHLİ FATURALAR28.03.1995 TARİH 238561 SAYILI GENEL YAZI • 1) BİLGİ İŞLEM VASITASIYLA TANZİM EDİLEN FATURALARDA KESİNLİKLE TASHİH KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 11. TASHİHLİ FATURALAR28.03.1995 TARİH 238561 SAYILI GENEL YAZI • 2) MANUEL TANZİM EDİLEN FATURALAR; • A) Tashih; okunacak şekilde üstü çizilmiş doğrusu yazılmış ve tashih tarihi ile birlikte firma yetkilisinin imza ve kaşesi bulunacak şekilde yapılacak, mucip düzenleme aşamasında tashihli faturanın koçan nüshasında da tashih yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, kontrolü takiben fatura üzerine mutlaka “KONTROL EDİLMİŞTİR” şerhi verilerek ilgili servis Şefi tarafından imzalanacaktır.

 12. TASHİHLİ FATURALAR28.03.1995 TARİH 238561 SAYILI GENEL YAZI • B) Katma Değer Vergisine havi faturalara münhasır olmak üzere tashih; faturanın düzenlendiği ay içerisinde veya Katma Değer Vergisinin kaybına meydan vermeyecek şekilde diğer bir ifade ile Katma Değer Vergisi yatırılmadan önceki bir tarihte yapılmış olmasına dikkat edilecek aksi halde firmaya yeniden fatura tanzim ettirilecektir.

 13. MUHASEBE EVRAKI MÜSPİTELERİNİN İMHASI • 04 MART 1999 TARİH 3746 SAYILI GENELGE • “Kurumumuz her ne kadar Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi değilse de ihtilaf halinde lehimize delil teşkil etmesini teminen Kanuni Defterler (Yevmiye Defteri hariç) ve belgelerin (günlük mahsup, tahsil, tediye dosyaları ve ekleri, mizanlar, envanterler, sayım cetvelleri, tutanaklar, posta, havale ve irsaliye defteri dahil) teftiş görmüş olması şartıyla 10 yıl saklanması mecburiyetine uyulacaktır.”

 14. PRİM BORCU YOKTUR BELGELERİ • 18.05.1993 TARİH 377657 SAYILI GENEL YAZI • 01.09.2000 TARİH 620679 SAYILI GENELYAZI • 02.11.2001 TARİH 80922 SAYILI GENELGE • 11.05.2005 TARİH 3807 SAYILI GENELGE

 15. PRİM BORCU YOKTUR BELGELERİ • 02.11.2001 TARİH 80922 SAYILI GENELGE • FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER VE TEMİNAT İADELERİNDE FİRMANIN KURUMUMUZA BORCU OLUP OLMADIĞINA DAİR YAZI İLGİLİ SERVİSLERCE TEMİN EDİLEREK MUHASEBE SERVİSİNE GÖNDERİLEN ÖDEME MUCİBİ EKİ YAPILACAKTIR.

 16. PRİM BORCU YOKTUR BELGELERİ • 11.05.2005 TARİH 3807 SAYILI GENELGE • “SÖZLEŞMELİ ECZANELERDEN 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRELERDE PRİM BORCU YOKTUR YAZISI (OCAK- HAZİRAN) DİĞER AYLARDA İSE BİR ÖNCEKİ AYA AİT PRİM TAHSİL MAKBUZU VEYA BANKA DEKONT ÖRNEĞİ İSTENİLECEKTİR.”

 17. ÖDEMEYE MÜSTENİT BELGELER • 06.08.1986 TARİH 3551 SAYILI GENELGE • Sigortalılar ile emekli sigortalılar ve aile fertleriyle ilgili olarak fatura, reçete ve benzeri belgelere istinaden yapılacak ödemelerde ödeme emirlerine (duruma göre tediye fişi veya ödeme makbuzu mutlaka ödemeye mesnet olan söz konusu belge asıllarının eklenmesi ve üstlerine 19.08.1965 tarih III-41 sayılı Genel Yazıda da belirtildiği üzere “…..tarihli ……sayılı fiş ile ödenmiştir.” kaşesinin basılması

 18. İLAÇ FİYAT KÜPÜRLERİ • 11.05.1993 TARİH 357665 SAYILI GENEL YAZI • “KURUM PERSONELİ, SİGORTALI VE HAKSAHİPLERİNİN ANLAŞMALI VE DIŞARIDAKİ ECZANELERDEN ALDIKLARI İLAÇLARA AİT ECZANELERCE REÇETELERE YAPIŞTIRILAN İLAÇ FİYAT KÜPÜRLERİ VE BARKOD DİYAGRAMLARI ÜZERİNE İLAÇ BEDELLERİNİN KİŞİLERE VE ECZANELERE ÖDENMESİNİ TAKİBEN YENİDEN KULLANIMI ÖNLEYECEK ŞEKİLDE “…..TARİHLİ ……SAYILI TEDİYE FİŞİ İLE ÖDENMİŞTİR.” KAŞESİNİN BASILMASI BELİRTİLMİŞTİR.

 19. İLAÇ FİYAT KÜPÜRLERİ • 14.06.1993 TARİH 428321 SAYILI GENEL YAZIDA; • “ANLAŞMALI ECZANELERCE FATURA EKİ OLARAK KURUMUMUZA TESLİM EDİLEN REÇETELERİN ECZACILIK SERVİSLERİNCE ÖDEMELERDEN ÖNCE TIBBİ VE TEKNİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI VE FATURALARLA REÇETELERİN MUTABAKATI AŞAMASINDA İLAÇ KÜPÜRLERİNİN TEK TEK KIRMIZI TÜKENMEZ KALEMLE ÇİZİLMEK SURETİYLE İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.”