ve ejn podpory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veřejné podpory PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veřejné podpory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Veřejné podpory - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Veřejné podpory. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 13. května 2013. Osnova. Primární právo a veřejné podpory Nařízení (ES) č. 659/1999 Horizontální podpory České právo a veřejné podpory Veřejné podniky a veřejné podpory. Veřejné podpory

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veřejné podpory' - holmes-hatfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ve ejn podpory

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

13. května 2013

osnova
Osnova
 • Primární právo a veřejné podpory
 • Nařízení (ES) č. 659/1999
 • Horizontální podpory
 • České právo a veřejné podpory
 • Veřejné podniky a veřejné podpory

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

2

1 prim rn pr vo a ve ejn podpory
1. Primární právo a veřejné podpory
 • čl. 107-109 Smlouvy o fungování Evropské unie
  • Základní pravidlo
  • Výjimky per se
  • Výjimky na základě rozhodnutí Komise
  • Výjimky na základě rozhodnutí Rady
  • Pravomoc Komise
  • Prováděcí nařízení

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

3

a z kladn pravidlo
A. Základní pravidlo
 • neslučitelnost podpor se společným trhem
 • podmínky
  • forma podpory
  • stát – státní prostředky
  • hospodářská soutěž
  • obchod mezi členskými státy

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4

b v jimky per se
B. Výjimky per se
 • podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků
 • podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi
 • podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5

c v jimky na z klad rozhodnut komise
C. Výjimky na základě rozhodnutí Komise
 • podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 299 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci
 • podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu
 • podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem
 • podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu
 • jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6

d v jimky na z klad rozhodnut rady
D. Výjimky na základě rozhodnutí Rady
 • žádost členského státu
 • jednomyslné rozhodnutí
 • mimořádné okolnosti
 • přerušení řízení

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7

e pravomoc komise
E. Pravomoc Komise
 • průběžné zkoumání podpor Komisí
 • rozhodování Komise a Soudního dvora
 • informační povinnost vůči Komisi

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8

f prov d c na zen
F. Prováděcí nařízení
 • demonstrativní výčet
 • nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
 • nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9

2 na zen 659 1999
2. Nařízení č. 659/1999
 • Obecná ustanovení
 • Řízení týkající se oznámené podpory
 • Řízení týkající se protiprávní podpory
 • Řízení týkající se zneužití podpory
 • Řízení týkající se existujících režimů podpory

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10

i obecn ustanoven
I. Obecná ustanovení
 • podpora
 • existující podpora
 • nová podpora
 • režim podpory
 • jednotlivá podpora
 • protiprávní podpora
 • zneužití podpory
 • zúčastněná strana

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11

ii zen t kaj c se ozn men podpory
II. Řízení týkající se oznámené podpory
 • úplné oznámení
 • zákaz uskutečnit podporu
 • předběžné přezkoumání
  • opatření není podporou
  • rozhodnutí nevznášet námitky
  • rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení
 • ukončení formálního řízení
  • opatření není podporou
  • kladné rozhodnutí
  • podmínečné rozhodnutí
  • záporné rozhodnutí

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12

iii zen t kaj c se protipr vn podpory
III. Řízení týkající se protiprávní podpory
 • přezkoumání informací
 • příkaz k poskytnutí informací
 • příkaz k pozastavení podpory
 • příkaz k navrácení podpory
  • opatření má charakter podpory
  • je nutné ihned jednat
  • podstatná a nenapravitelná újma pro soutěžitele
 • rozhodnutí Soudního dvora
 • rozhodnutí Komise

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13

iii zen t kaj c se existuj c ch re im podpory
III. Řízení týkající se existujících režimů podpory
 • povinnost spolupráce
 • doporučení Komise
  • podstatná změna režimu podpory
  • zavedení procesních požadavků
  • zrušení dotyčného režimu podpory
 • přijetí opatření
 • nepřijetí opatření

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14

3 horizont ln podpora
3. Horizontální podpora
 • nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory
 • Skupinové výjimky
 • Podpora de minimis

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15

a skupinov v jimky
A. Skupinové výjimky
 • kategorie podpory
  • podpora ve prospěch
   • malých a středních podniků
   • výzkumu a vývoje
   • ochrany životního prostředí
   • zaměstnanosti
  • regionální podpora
 • obligatorní náležitosti nařízení
 • fakultativní náležitosti nařízení
 • obecné nařízení o blokových výjimkách – nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16

b podpora de minimis
B. Podpora de minimis
 • nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
 • oblast působnosti
 • základní pravidlo
 • vymezení podpory de minimis

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17

4 esk pr vo a ve ejn podpora
4. České právo a veřejná podpora
 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • předmět úpravy
  • výkon státní správy
  • práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců (B) vůči koordinačnímu orgánu (A)
  • součinnost

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

18

a koordina n org ny
A. Koordinační orgány
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • ostatní
 • Ministerstvo zemědělství
  • zemědělství a rybolov
 • působnost koordinačního orgánu
  • spolupráce s Komisí
  • registr podpor malého rozsahu

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19

b poskytovatel a p jemci ve ejn podpory
B. Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory
 • poskytovatelé
 • příjemci
 • povinnost poskytovat informace
  • poskytovatelů
  • příjemců

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20

5 ve ejn podniky a ve ejn podpora
5. Veřejné podniky a veřejná podpora
 • čl. 106 Smlouvy o fungování Evropské unie
 • směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků
 • zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21

z kon o n kter ch opat en ch ke zpr hledn n finan n ch vztah v oblasti ve ejn podpory
Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
 • předmět úpravy
 • vymezení pojmů
  • subjekt veřejné správy
  • osoba ovládaná subjektem veřejné správy
 • evidenční povinnost

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: bohac@prf.cuni.cz

www.radimbohac.cztel.: +420221005530

Veřejné podpory

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23