reflection of the past a glance into the future n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. Reflection of the past &amp PowerPoint Presentation
Download Presentation
ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. Reflection of the past &amp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. Reflection of the past &amp - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. Reflection of the past & a glance into the future. สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล ... ก้าวไกลสู่อนาคต. 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT. หัวข้อการนำเสนอ. ความสำคัญของข้อมูลกับบทบาทธนาคารกลาง พัฒนาการของคลังข้อมูลจากวิกฤตถึงปัจจุบัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. Reflection of the past &amp' - holmes-franks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reflection of the past a glance into the future

ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท.Reflection of the past & a glance into the future

สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล ... ก้าวไกลสู่อนาคต

18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

slide2
หัวข้อการนำเสนอ
 • ความสำคัญของข้อมูลกับบทบาทธนาคารกลาง
 • พัฒนาการของคลังข้อมูลจากวิกฤตถึงปัจจุบัน
 • ตัววัดความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
 • การพัฒนาในอนาคต
slide3
บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

บริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ

รักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

ธปท.

ดูแลระบบชำระเงินและบริหารจัดการธนบัตรออกใช้

เป็นนายธนาคารของรัฐบาล และสถาบันการเงิน

slide4
คุณสมบัติที่สำคัญของข้อมูลสำหรับการดำเนินนโยบายคุณสมบัติที่สำคัญของข้อมูลสำหรับการดำเนินนโยบาย

ความถี่ที่เหมาะสม

ทันต่อการใช้งาน

รายละเอียดครบถ้วน

slide7
ย้อนมอง...ข้อมูลก่อนวิกฤติย้อนมอง...ข้อมูลก่อนวิกฤติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (รายปี)

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

Source : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Source : BOT Survey

อัตราเงินเฟ้อ

ดุลการชำระเงิน

Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

slide8
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนวิกฤติความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนวิกฤติ

คุณสมบัติที่สำคัญของข้อมูล

คุณสมบัติของข้อมูลปี 2540

ทันต่อการใช้งาน

รายละเอียดครบถ้วน

ความถี่ที่เหมาะสม

ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญมีความล่าช้า

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่สมบูรณ์

ข้อมูลที่แสดง vulnerability ของประเทศไม่ครบถ้วน

slide9
ปรับปรุงข้อมูลหนี้ตปท.ปรับปรุงข้อมูลหนี้ตปท.

หนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร

หนี้ต่างประเทศ

จากการสำรวจ

จากการสำรวจ

Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย

exposure
ติดตาม exposure ด้านต่างประเทศ:ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Net IIP by Sector

สินทรัพย์

หนี้สิน

slide11
การปรับปรุงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือนล่าช้าที่สุด 2 เดือน
 • เงินสำรองระหว่างประเทศและฐานะเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารายสัปดาห์
 • GDP รายไตรมาส (สศช.)

ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญมีความล่าช้า

 • Early warning indicator e.g. LEI, CEI, LII
 • Diffusion Index e.g. BSI
 • PCI, PII, เครื่องชี้ท่องเที่ยว

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่สมบูรณ์

 • Balance sheet – ภาคธุรกิจและครัวเรือน
 • เครื่องชี้อสังหาริมทรัพย์
 • สำรวจหนี้ต่างประเทศ IIP และสินเชื่อการค้า

ข้อมูลที่แสดง vulnerability ของประเทศไม่ครบถ้วน

slide12
การใช้ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจการใช้ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

Data

Assumptions on World Economy and Prices

Economic Theory & Data

Policy Assumptions

Macroeconometric Model

NAFF

Sector Specialists

Preliminary Economic Forecasts (Baseline)

Judgment

Assessment of Risks

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Probability Distribution of Forecasts (Fanchart)

Small Models

Judgment

Monetary Policy Decision

slide13
บทเรียนด้านการจัดการข้อมูลบทเรียนด้านการจัดการข้อมูล
 • รวมศูนย์การจัดการข้อมูล
 • ความครบถ้วนของข้อมูลจากแหล่งเดียว
 • ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากภาคเอกชน
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
 • การเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน

Supplementary Data Source

Data Harmonization

Data Sharing

slide14
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูล

การรับ-ส่งข้อมูล

การประมวลผลและเผยแพร่

การจัดเก็บข้อมูล

slide15
ภาพรวมของคลังข้อมูล

ข้อมูลเศรษฐกิจ

Economic Policy Formulation

ด้าน Financial Sector

ด้าน External Sector

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ & เอกชน

Financial Institutions Policy Formulation and measures

ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน

ข้อมูลสถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

slide16
พัฒนาการของคลังข้อมูลที่ฝ่ายบริหารข้อมูลรับผิดชอบพัฒนาการของคลังข้อมูลที่ฝ่ายบริหารข้อมูลรับผิดชอบ

ข้อมูลเศรษฐกิจด้าน Financial Sector

ข้อมูลธุรกิจเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน

ข้อมูลตราสารการเงิน(Financial Market Instruments )

ข้อมูลเศรษฐกิจด้าน External Sector

ข้อมูลสถาบันการเงิน

slide17
ข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับสาธารณชนข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับสาธารณชน

ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน

ข้อมูลสถาบันการเงิน

ข้อมูลตลาดการเงิน

ช่องทางการเผยแพร่ผ่าน BOT Website หัวข้อ สถิติ www.bot.or.th

slide18
ตัววัดความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตัววัดความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

19

 • การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Data ROSC) ในช่วงเดือนตุลาคม 2548 โดย IMF mission team
 • ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้
  • บัญชีรายได้ประชาชาติ (สศช.)
  • สถิติการคลัง (สศค.)
  • สถิติการเงิน (ธปท.)
  • สถิติดุลการชำระเงิน (ธปท.)
slide19

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Data ROSC)

การประเมิน Data ROSC จะให้คะแนน 4 ระดับ

โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดโดย DQAF

O

LO

LNO

NO

Practice Observed

Practice Largely Observed

Practice Largely Not Observed

Practice Not Observed

data rosc
ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Data ROSC)

O

O

O

O

L

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

L

O

O

L

L

L

O

O

O

O

O

L

O

O

O

L

O

L

O

O

O

L

O

O

O

O

O

O

LNO

NO

Practice Largely Not Observed

O

Practice Observed

Practice Largely Observed

Practice Not Observed

L

slide22
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน

slide23
เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยวเครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
slide24
เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว (ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน)
slide25
ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่เปลี่ยนไป (หนี้ต่างประเทศ)

ยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของไทย

73.686

พันล้าน USD

สำรวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชน

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 พ.ศ. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

slide26
ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่เปลี่ยนไป (สินเชื่อการค้า)

เดิม

 • ใช้สัดส่วนคงที่

ปรับปรุง

 • สำรวจสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 พ.ศ. 2553

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

slide27
ยอดคงค้างสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศยอดคงค้างสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ

สินทรัพย์

หนี้สิน

slide28
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นมุมมองหลากหลายขึ้น

ต้องการใช้เร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน

data is global
Data is global

หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน

Bank for International Settlements (BIS)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics

ASEAN