slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrona środowiska – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrona środowiska – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ochrona środowiska – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrona środowiska – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych' - hollie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego

Ochrona środowiska – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

PRAWO:

 • Dyrektywa Rady 86/278/EWG z 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie;
 • Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych1
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych.

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych2
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Komunalne osady ściekowe można stosować:

 • w rolnictwie;
 • do rekultywacji terenów przeznaczonych na cele rolne;
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
 • do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych3
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Przygotowanie osadów ściekowych do zastosowania:

 • poddanie osadów ściekowych obróbce biologicznej, chemicznej i termicznej;
 • poddanie osadów ściekowych badaniom pod kątem zawartości metali ciężkich oraz spełnienia norm sanitarnych.

Obowiązek ten spoczywa na wytwórcy osadu.

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych4
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Wytwórca osadu w momencie przekazywania osadu rolnikowi (tzw. posiadaczowi) wypełnia kartę przekazania odpadu, którą rolnik potwierdza swoim podpisem. Na karcie widnieje również adres wytwórcy z jego podpisem.

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych5
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zastosowanie osadów ściekowych.

Dawkę osadu ściekowego do zastosowania na danym gruncie ustala się oddzielnie dla zbadanej objętości osadu.

Pod uwagę należy wówczas wziąć:

 • rodzaj gruntu , na którym ma być zastosowany osad;
 • sposób użytkowania osadu;
 • zapotrzebowanie roślin na fosfor i azot;
 • jakość komunalnego osadu ściekowego.
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych6
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Stosując osady ściekowe należy przestrzegać dopuszczalnych norm dotyczących ilości metali ciężkich, wprowadzanych do gleby wraz z osadem w ciągu roku.

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych7
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zawartość metali ciężkich w warstwie gleby (0-25 cm) przeznaczonej na cele rolnicze

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych8
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zawartość metali ciężkich w warstwie gleby (0-25 cm) przeznaczonej na cele nierolnicze oraz do uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne i produkcji kompostu

rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych9
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Stosowanie osadów ściekowych:

Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:

 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 10 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych10
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • na łąkach i pastwiskach;
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych;
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych11
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, tj. piaskach luźnych i słabo-gliniastych oraz piaskach gliniastych lekkich, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych12
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 • na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
 • na glebach o pH nie mniejszym niż 5,6;
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych13
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

orazzgodnie z ustawą o odpadach:

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody nie wymienionymi powyżej, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych14
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych15
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Stosowanie osadów ściekowych:

Rolnik, na którego gruntach stosowane są osady ściekowe, powinien:

 • posiadać kopię wyników badań stosowanych osadów ściekowych,
 • posiadać kopię wyników badań gleby na zawartość metali ciężkich, pH, fosforu,
 • stosować osady w dawkach określonych przez ich wytwórcę, zgodnie z przepisami rozporządzenia,
 • przestrzegać zakazów wymienionych powyżej.
rolnicze wykorzystanie osad w ciekowych16
ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Należy pamiętać, że osady ściekowe muszą być wymieszane z gruntem zaraz po ich przetransportowaniu, nie mogą być magazynowane w miejscu zastosowania.

lista sprawdzaj ca
LISTA SPRAWDZAJĄCA

Lista sprawdzająca w zakresie wykorzystania osadów ściekowych

slide22

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dziękuję za uwagę

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi