โครงการผู้ปกครองเครือข่าย
Download
1 / 12

????????????????????????? ??????? 2550 - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550.  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????? ??????? 2550' - hollie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
โครงการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2550

 หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมี

ความสุข และสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ตระหนัก

ถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านกับ

โรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน

การสอน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน

และโรงเรียน

เป้าหมาย (ปริมาณ/คุณภาพ)

ด้านปริมาณ

1. การมีตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น

2. มีระบบโครงสร้าง และกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

ที่ชัดเจนด้านคุณภาพ ครูและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลต่อ การพัฒนานักเรียนและโรงเรียน ให้เกิดเจตคติที่ดี

ต่อโรงเรียนมากขึ้น

อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช

ผู้จัดการโรงเรียนตำแหน่ง ประธานผู้ปกครองเครือข่าย

 • ชื่อนายทวีศักดิ์ พวงสุวรรณ อายุ 45 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ชวิน พวงสุวรรณ ปัจจุบันอยู่ อ.2/2

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาศึกษาศาสตร์

 • สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว (หอพัก)


ตำแหน่ง รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 1

 • ชื่อนายจิรพันธุ์ ปุญญบาล เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ชโลทร ปุญญบาล ปัจจุบันอยู่ ป.3/4

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท จากประเทศฟิลิปปินส์ สาขาการบริหารทั่วไป

 • สถานที่ทำงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิรูปการจัดการ


ตำแหน่ง รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 2

 • ชื่อนายวัลลภ นวรัตน์ดุสิต อายุ 43 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฐภัทร นวรัตน์ดุสิต ปัจจุบันอยู่ ป.1/SE2

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ไทย-เยอรมัน) สาขาสถาปัตกรรมศาสตร์

 • สถานที่ทำงาน บริษัทมายทรี ดีไซน์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ


ตำแหน่ง นายทะเบียน

 • ชื่อนายณรงค์ ผ่องแผ้ว อายุ 59 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ถิรวัฒน์ ผ่องแผ้ว ปัจจุบันอยู่ ป.4/SE3

 • จบการศึกษา -----------

 • สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว บริษัทยนตรการ 2,000


ตำแหน่ง ประสานงานทั่วไป

 • ชื่อนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ธีรวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ ปัจจุบันอยู่ ป.2/SE2

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการปกครอง

 • สถานที่ทำงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ตำแหน่ง ปฏิคม

 • ชื่อนายพรชัย วัฒนนาคะกุล อายุ 41 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.นภสินธุ์ วัฒนนาคะกุล ปัจจุบันอยู่ อ.1/3

 • จบการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สาขาเทคนิคสถาปัตย์

 • สถานที่ทำงาน บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมาณราคา


ตำแหน่ง เหรัญญิก

 • ชื่อนางฤทัย นิติพน อายุ 41 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.จีรภักษ์ นิติพน ปัจจุบันอยู่ ป.6/SE

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริหาร

 • สถานที่ทำงาน ธนาคารนครหลวงไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา


ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

 • ชื่อนางภารดี เจริญศรี อายุ 40 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ช.ภคพงศ์ เจริญศรี ปัจจุบันอยู่ อ.3/2

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว


ตำแหน่ง เลขานุการ

 • ชื่อนายนพกรณ์ เวทการ อายุ 45 ปี เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฐกฤตา เวทการ ปัจจุบันอยู่ ป.5/ SE2

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสาขาสังคมศึกษา

 • สถานที่ทำงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 • คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

 • คุณพรชัย วัฒนนาคะกุล (ตำแหน่ง ปฏิคม)

  • ผู้ปกครองท่านใดต้องการติชมและมีข้อเสนอแนะ ติดต่อกับ

 • คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่ e–mail

 • pronchail_watta@hotmail.com