Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012
Download
1 / 70

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

DIOCESE OF ANTIPOLO STO . NIÑO PARISH Modesta Village , San Mateo, Rizal. Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012. Sambayanan ng Pag-asa. PAG-AALAALA. Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin. PAG-AALAALA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012' - hilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

DIOCESE OF ANTIPOLO

STO. NIÑO PARISH

Modesta Village, San Mateo, Rizal

Ika-5 ArawngNobenaparasaKapistahanEnero 10, 2012

SambayananngPag-asa


Pag aalaala
PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


Pag aalaala1
PAG-AALAALA

 • Bayan atingalalahaninPanahongtayo'yinalipinNang ngalanNiya'y

 • atingsambitinPaanong di tayolingapin?


Pag aalaala2
PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


Pagbati at

Paunang

Salita


Panginoon maawa ka
Panginoon, MaawaKa

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.


Pambungad na panalangin

PambungadnaPanalangin


Pagpapahayag ng salita ng diyos

PagpapahayagngSalitangDiyos


UnangPagbasa

PagbasamulasaSulatni

SAMUEL


Deo De Gratias

SALAMAT SA DIYOS,

SALAMAT SA DIYOS.


SalmongTugunan(Slm)

BASBAS NG KAPAYAPAA’Y

SA BAYAN NG POONG MAHAL


Alleluia
Alleluia

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!


MabutingBalita

Ang MabutingBalitangPanginoonayonkay

San Marcos

1: 14 - 20

Papurisa Iyo, Panginoon!Pagpapahayag ng pananampalataya
PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakosaDiyosAmangmakapangyarihansalahat, na may gawanglangit at lupa.


Pagpapahayag ng pananampalataya1
PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakokayHesukristo, iisangAnakngDiyos, Panginoonnatinglahat. Nagkatawang-taoSiya


Pagpapahayag ng pananampalataya2
PagpapahayagngPananampalataya

Lalangng Espiritu Santo, ipinanganakni Santa MariangBirhen.PinagpakasakitniPoncioPilato


Pagpapahayag ng pananampalataya3
PagpapahayagngPananampalataya

ipinakosakrus, namatay, inilibing. Nanaogsakinaroroonanngmgayumao, nang may ikatlongaraw


Pagpapahayag ng pananampalataya4
PagpapahayagngPananampalataya

nabuhaynamag-uli.Umakyatsalangit.NalulukloksakananngDiyosAmangmakapangyarihansalahat.


Pagpapahayag ng pananampalataya5
PagpapahayagngPananampalataya

Doon magmumulangparirito at huhukomsanangabubuhay at nangamataynatao.


Pagpapahayag ng pananampalataya6
PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayanamanakosaDiyos Espiritu Santo, sa banal naSimbahangKatolika,


Pagpapahayag ng pananampalataya7
PagpapahayagngPananampalataya

sakasamahanngmga banal, sakapatawaranngmgakasalanan, sapagkabuhaynamulingnangamataynatao


Pagpapahayag ng pananampalataya8
PagpapahayagngPananampalataya

at sabuhaynawalanghanggan. Amen.


Panalangin ng bayan
PanalanginngBayan


Panalangin ng bayan1
Panalanginng Bayan

 • DIYOS NG BUHAY, MAHABAG KAYO SA AMIN.


Pagdiriwang ng huling hapunan
PagdiriwangngHulingHapunan


Isang alay
Isang Alay

Panginoonnarito

angalaysaIyoNagmulasaIyongbayang

masayangnagsalo

Amingsanangmgaalay

gawin Mong totoo


Isang alay1
Isang Alay

Itongalak at tinapay

gawindugo'tkatawanMo.Panginoon,

PanginoonalaysaIyoNg yongbayangnagpupuri'tnagkaisasa Iyo


Isang alay2
Isang Alay

Bukaspalad naming alaymgabungangito

Ang tinapay at alaknasalupayhango

Patipusonami'tisip

laandin Sa’yo

Nang mabagomagingilawgabaytuladMo


Isang alay3
Isang Alay

Pagninoon,

Pagninoonsapatnaito

Ang matuladsa‘Yong pusongyakapangbuongmundo


Isang alay4
Isang Alay

Panginooon,

Panginoondingginangsamo

Ng ‘Yong bayansadulangna‘to

Puspusin Mo ng‘Yong

Espiritu angbawattao

nangmakita'tmadamaangpagkakaisasa ‘Yo.


Isang alay5
Isang Alay

Panginooon,

Panginoonlahatngito

Isangalay

ng ‘sang bayang

nagmamahalsa ‘Yo


TanggapinnawangPanginoonitongpaghahainsaiyongmgakamay, sakapurihanNiya at karangalan, saating


kapakinabangan at sabuongsambayananNiyang banal.


Santo
Santo

Santo, Santo, Santo,

PanginoongDiyosna

makapangyarihan

Napupunoang

Langit at lupa

Ng Kaluwalhatian Mo.

OsanasaKaitaasan


Santo1
Santo

Pinagpalaangnaparirito

Sa ngalanngPanginoon

OsanasaKaitaasan!


Sa krus mo at pagkabuhay
Sa Krus Mo at Pagkabuhay

Sa krus Mo at pagkabuhay,

Kami’ynatubosMongtunay!

PoongHesus naming mahal

Iligtas Mo kamingtanan!

 • PoongHesus naming mahalNgayon at magpakailanman!


Dakilang amen
Dakilang Amen

 • Amen, Amen, Amen.Pater noster
Pater Noster

Amanamin, sumasalangit Ka, sambahinangNgalan Mo. Mapasaamin

angkaharian Mo,


Pater noster1
Pater Noster

Sundinangloob Mo, ditosalupa

paranangsalangit. Bigyan Mo po kami ngamingkakaninsaaraw-araw.


Pater noster2
Pater Noster

At patawarin Mo,

O patawarin Mo kami

saamingmgasala,

paranangpagpapatawadnaminsanagkakasalasaamin.


Pater noster3
Pater Noster

At huwag Mo pokamingipahintulotsatukso, at iadya Mo kami salahatngmasama.


Acclamation
Acclamation

Sapagkatsa ‘Yonagmumula

angkaharian at kapangyarihan

at angkaluwalhatianmagpasawalang-hanggan!


Kordero ng diyos
KorderongDiyos

KorderongDiyos

Na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan,

MaawaKasaamin,

 • MaawaKasaamin.


Kordero ng diyos1
KorderongDiyos

KorderongDiyos

na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan.

Ipagkaloob Mo sa

aminangkapayapaan.


Panginoon, hindiakokarapat-dapatnamagpatuloysa Iyo, ngunitsaisangsalita Mo lamang ay gagalingnaako.


Awit ng paghilom
AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom1
AwitngPaghilom

 • Ang baling ngakingdiwa

 • ay sa ‘Yo.H’wagnawang

 • pababayaangmasiphayo.

 • Ikawangbuntong-hininga

 • ngbuhay.

 • DulotMo’ykapayapaan,

 • pag-ibig.


Awit ng paghilom2
AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom3
AwitngPaghilom

 • Ako’yakayinsadaang

 • matuwid.H’wagnawang

 • pahintulutangmabighani

 • Ng panandalian at huwad

 • narilag.

 • Ikawangaking tanging

 • Tagapagligtas.


Awit ng paghilom4
AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom5
AwitngPaghilom

 • Sigwasa ‘king kalooban,

 • ‘Yong masdan.Pahupainangbugsong

 • kalungkutan.Yakapinngbuonghigpit,

 • ‘Yong anak,Nang mayakap din ang

 • bayanMong ibig.


Awit ng paghilom6
AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.Mapagmahal na sto nino
Mapagmahalna Sto. Nino

Sa lahatngbagay

At pangyayari,

Huwagmawawalan

Ng pag-asa.

Isipinmonalangna

May kaagapay.

NariyanlangSiya

Sa paligid mo.


Mapagmahal na sto nino1
Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahal na sto nino2
Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


Mapagmahal na sto nino3
Mapagmahalna Sto. Nino

Kaibiganmasdanmo

Ang iyongpaligid,

Maramianghigitang

Kahirapan.

Kaya’tbuksanmo,

Ang iyongmata,

At manaligka

saKanya.


Mapagmahal na sto nino4
Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahal na sto nino5
Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


ad