Download
z klady ochrany p rody a krajiny mezin rodn mluvy cites n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy ochrany přírody a krajiny mezinárodní úmluvy, CITES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy ochrany přírody a krajiny mezinárodní úmluvy, CITES

Základy ochrany přírody a krajiny mezinárodní úmluvy, CITES

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Základy ochrany přírody a krajiny mezinárodní úmluvy, CITES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy ochrany přírody a krajinymezinárodní úmluvy, CITES Martina Nentvichová nentvichova@fzp.czu.cz Katedra ekologie a životního prostředí

 2. Proč chránit přírodu a krajinu? Důvody: a) Etické b) Estetické c) Ekonomické d) Ekologické

 3. Etické důvody (vnitřní hodnota) • Každý jedinec, populace, druh, společenstvo, biotop, ekosystém, krajina, biom jsou cenné svým vlastním způsobem a tuto hodnotu si uchovávají i bez svého významu pro člověka (začlenění jednotlivých složek závisí na individuálním vnímání světa člověkem). • - Člověk může tuto hodnotu (krajní varianty): • - neuznávat • - uznávat- pouze respektovat bez aktivní ochrany • - ochranu vnímat jako morální povinnost • =>Člověk nemá právo přírodu ničit • => Člověk nemá pasivně přihlížet k vymírání druhů, mizení biotopů…

 4. b) Estetické důvody (pocitové) Znamená život víc než jen pouhou existenci a spotřebu materiálních statků? Estetické vjemy krášlí život vnímavým lidem. Řada lidí nachází potěšení ve vnímání přírodních jevů: - krása rozkvetlé louky - plachtění dravých ptáků - vznešenost lvů - zpěv slavíka - pohled na tříštící se vodopád…

 5. c) Ekonomické důvody (užitkové) ● Přírodní zdroje využitelné člověkem: - potravinářství (asi 90 % světové potravy představují rostliny) - zemědělství (potraviny, krmivo, materiál) - farmacie (asi 40 % léků světa obsahuje aktivní složky získané z rostlin a zvířat) - nábytkářství - stavebnictví - energetika - sport - cestovní ruch… ● Využívání vede mnohdy k poškozování či úplnému zničení přírodního zdroje

 6. c) Ekologické důvody ● Jednotlivé druhy ve společenstvech jsou na sobě někdy velmi úzce závislé a vymizení jednoho druhu může způsobit nevyhnutelné vymizení jednoho i více druhů jiných –vymírací kaskáda ● Klíčový druh ● Klíčový zdroj

 7. a) Přírodní rovnováha v krajině - je udržována biogenními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách živočichů, rostlin, hub a mikroorganismů tvořících ekosystém

 8. Přírodní rovnováha(Ekologická rovnováha) - je dynamický stav ekologického systému (ekosystému), který se trvale udržuje jen s malým kolísáním, nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací. Tato schopnost ekosystému se nazývá ekologická stabilita. Ekologická rovnováha = stav ekosystémuEkologická stabilita = schopnost ekosystému

 9. b) Vysoká přírodní rozmanitost (diverzita) ● Životných (biogenních) složek = biodiverzita ● Neživotných (abiogenních) složek = geodiverzita

 10. c) Šetrné hospodaření s přírodními zdroji Je důležité z hlediska: ● vlastních zdrojů - jejich případná vyčerpatelnost, poškoditelnost… ● vlivu jejich získávání na okolí - zábor ploch, intenzita užití území, opouštění ploch - poškozování stanovišť, narušování krajinného rázu…

 11. Právní nástroje Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon č.115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy www.env.cz (MŽP) www.ochranaprirody.cz (AOPK)

 12. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ● Druhová ochrana ● Územní ochrana ● Natura 2000

 13. Druhová ochrana I. obecná: - planě rostoucí rostliny - volně žijící živočichové - dřeviny II. zvláštní: - památné stromy - zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů - zvláště chráněné nerosty

 14. Druhová ochrana - obecná § 8 povolení ke kácení dřevin (1) ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (3) povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (4) povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohroženživot či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

 15. Druhová ochrana - zvláštní • Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů • mimořádně významné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí • zákaz poškozování, ošetřování jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

 16. Druhová ochrana – zvláštní všechny ohrožené druhy jsou ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené

 17. Územní ochrana I. obecná: - obecná ochrana neživé přírody - jeskyně - paleontologické nálezy - územní systém ekologické stability (ÚSES) - významné krajinné prvky (VKP) - ze zákona - registrované - přechodně chráněné plochy (PCHP) - krajinný ráz a přírodní park (PřP)

 18. Územní ochrana II. zvláštní: - národní parky (NP) - chráněné krajinné oblasti (CHKO) - národní přírodní rezervace (NPR) - národní přírodní památky (NPP) - přírodní rezervace (PR) - přírodní památky (PP)

 19. Naše národní parky NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO NP KRKONOŠE NP ŠUMAVA NP PODYJÍ

 20. CHKO = rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů,… hospodářské a rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti

 21. Natura 2000 • Soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území EU • - Vychází ze 2 směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.:

 22. Natura 2000 Směrnice o ptácích Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků - Ptačí oblasti (PTO, Special Protection Areas - SPA) Směrnice o stanovištích Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Evropsky významné lokality (EVL, Special Areas of Conservation - SAC)

 23. Účast občanů - občanské sdružení poslání dle stanov ochrana přírody a krajiny právo na informace o zásazích a správních řízeních právo účastnit se správních řízení (nutno oznámit účast písemně do 8 dnů)

 24. Co když chráněný živočich něco provede…zákon č. 115/2000 Sb.

 25. Mezinárodní úmluvy,úmluva CITES

 26. RamsarskáúmluvaÚmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva 1971 Ramsar 138 smluvních stran Sekretariát v ústřední IUCN-Světového svazu ochrany přírody, Gland, Švýcarsko Platnost v ČR: 1990 (ČSFR) V ČR je publikována jako 396/1990 Sb. Ochrana mokřadů mezinárodního významu!!!

 27. Ramsarská úmluvaÚmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva 1700 mokřadů světa, ČR 12 Ochrana zajištěna formou NP, CHKO, NPR Šumavská rašeliniště Třeboňské rybníky Břehyně a Novozámecký rybník Lednické rybníky Litovelské Pomoraví Poodří Krkonošská rašeliniště Třeboňská rašeliniště Mokřady dolního Podyjí Mokřady Pšovky a Liběchovky Podzemní Punkva Krušnohorská rašeliniště

 28. BonnskáúmluvaÚmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) 1981 Bonn 89 smluvních stran Sekretariát UNEP Bonn Platnost v ČR: 1994 V ČR je publikována jako 127/1994 Sb. Ochrana stěhovavých druhů a jejich stanovišť!!!

 29. Příloha I druhy kriticky ohrožené v celém areálu, přísná ochrana (husa malá, orel královský,…) Bonnská úmluva- 2 seznamy ohrožených druhů • Příloha II • stěhovavé druhy, pro jejichž ochranu se uzavírají • mezinárodní dohody • Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) • 2. Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA)

 30. BernskáúmluvaÚmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť 1979 Bern 51 smluvních stran Sekretariát Rada Evropy Štrasburk Platnost v ČR: 1998 V ČR je publikována jako 107/2001 Sb. 4 přílohy Ochrana rostlin, živočichů a jejich stanovišť!!!

 31. Úmluva o biologické rozmanitostiCBD, Úmluva z Ria, Úmluva o biodiversitě 1992 Rio de Janeiro 174 smluvních stran Sekretariát Rada Evropy Štrasburk Platnost v ČR: 1994 V ČR je publikována jako 134/1999 Sb. Ochrana biodiverzity, tj. rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, jejich genetického základu a různorodosti ekosystémů

 32. Evropská úmluva o krajiněÚmluva z Florencie • 2000 Florencie • 25 smluvních stran • Sekretariát Rada Evropy Štrasburk • Platnost v ČR: 2004 • V ČR je publikována jako 13/2005 Sb. • Ochrana krajiny • (přírodní, kulturní, příměstské,…). • Zohlednění typu krajiny při územním plánování!!! • Další úmluvy na www.ochranaprirody.cz

 33. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 34. Úvod do problematiky • Mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami • legální nelegální • Legální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami má obrat 15 mld. USD/rok (1997) • Patří mezi nejziskovější nelegální činnosti • Obchodování s živočichy a rostlinami je druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů

 35. Motivace k nelegálnímu obchodu Obchodování s živočichy a rostlinami je druhou nejvážnějšípříčinou ubývání druhů Motivace k nelegálnímu obchodu: • Nízké postihy pro překupníky – většinou peněžního charakteru, od roku 2002 platí v ČR nepodmíněné tresty • Vysoké zisky a zhodnocení– pro všechny zapojené - cena zvířat výrazně stoupá při převozu do cílových zemí

 36. Vývozní oblasti Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie Dovozní oblasti Severní Amerika, Evropa, Dálný východ (Japonsko, Korea, Čína), Střední východ a Austrálie Obchodní artikl živá zvířata a rostliny jejich části (kůže a kožešiny,kaviár, kosti, žluč, mušle …) výrobky (kabelky, léčiva …)

 37. Nejvyšší zaznamenané ceny organismů v ČR a ve světě

 38. LEGISLATIVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY • 1. Úmluva CITES • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin • 2. LEGISLATIVA ES: ES Nařízení rady č. 338/97 • oochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi – základní nařízení ES • Nařízení Komise (ES) 856/2006 • o prováděcích předpisech k 338/97 • 3. ZÁKON č.100/2004 Sb.,o obchodování s ohroženými druhy - prováděcí předpis 338/97, platnost od 1.5.2004 • + VYHLÁŠKA č. 227/2004 Sb.

 39. 1. Úmluva CITES • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora • Washingtonská úmluva(3.3.1973) • platnost úmluvy v ČR od 28.5.1992, • 172 zemí

 40. VÝZNAM CITES • CITES vytváří celosvětovou síť, která kontroluje mezinárodní obchod, a to hlavně pomocí povolení, která musí doprovázet každý exemplář. • Tyto tzv. „permity“ jsou vydávána výkonnými orgány (v ČR MŽP. Povolení může být vydáno jen tehdy, potvrdí-li vědecký orgán (AOPK ČR), že odběrem daného organismu z přírody nedojde k ohrožení druhu vyhubením. • Tato povolení musejí doprovázet každý dotyčný organismus, včetně mrtvých částí a výrobků z těchto organismů

 41. PŘEDMĚT OCHRANY CITES - EXEMPLÁŘ • V současnosti CITES chrání 25 000 druhů rostlin • a 5 000 druhů živočichů • - živé organismy • -výrobky z těchto organismů • kde je rozpoznatelný původ - kaviár, kožešiny, krunýře, • kůže – boty, kabáty, stojany… • - výrobky, kde původ rozpoznatelný není, ale podle • dokumentace či balení je zřejmé, že obsahují část • chráněného živočicha či rostliny

 42. KATEGORIE V ES PřílohaA - druhy přímo ohrožené vyhubením + druhy chráněné zákony členských států (v ČR vyhláška č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) zákaz obchodu Příloha B – druhy, které by mohly být ohroženy vyhubením + některé nepůvodní invazní druhy (např. želva nádherná, skokan volský – nejsou uvedeny v CITES) kontrola a omezení obchodu (povolení) Příloha C – druhy z Přílohy III +některé další druhy, které nejsou chráněny CITES kontrola a omezení obchodu (povolení) Příloha D – druhy, které nejsou chráněny původní úmluvou CITES monitoring obchodu na základě oznámení o dovozu

 43. Zákon č. 100/2004 Sb. • Upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití. • Cílem je regulování obchodu s těmito exempláři v souladu s • Úmluvou CITESaprávem ESo ochraně ohrožených druhů (zejména nařízení Rady ES č. 338/97). • je prováděcím předpisem práva ES • stanovuje kompetence českých úřadů (MŽP, KÚ …) • společně s vyhláškou 227/2004 stanovuje povinnou • registraci a značení vybraných exemplářů • problematika kontroly a sankcí

 44. KOMPETENCE ČESKÝCH ÚŘADŮ • Výkonné orgány • MŽP • - odbor mezinárodní ochrany biodiverzity • vydává povolení k vývozu a dovozu (permity) mimo území EU • povolují vnitřní obchod s exempláři CITES • Krajské úřady, Správy CHKO, Správy NP • provádějí povinnou registraci exemplářů • vydávají výjimky ze zákazu komerčního využívání u druhůz Přílohy • A (B) • Státní rostlinolékařská správa • vydává osvědčení pro uměle vypěstované rostliny použitelná místo vývozních povolení (druhy z Přílohy A, příp. B)

 45. KOMPETENCE ČESKÝCH ÚŘADŮ Vědecký orgán AOPK– Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – posuzuje míru ohroženosti druhu, vydává odborná stanoviska jako podklad pro rozhodování výkonnými orgány Kontrolní orgány ČIŽP– Česká inspekce životního prostředí Celní správa SVS - Státní veterinární správa SRS - Státní rostlinolékařská správa

 46. POVINNÁ REGISTRACEdle §23 zák. 100/2004 Sb. • V případě, že exemplář je držen po dobu delší než 90 dnů, musí být tento jedinec zaregistrován. Dokladem o registraci je registrační list exempláře (platný pouze v ČR). Po nabytí exempláře podléhajícího registraci je nutno jej na příslušném úřadědo 15 dnůzaregistrovat. • Registraci podléhají: • živí savci, ptáci a plazi většiny druhů z přílohy A a některých druhů z přílohy B (dle Přílohy 4 vyhlášky 227/2004 Sb.) • Z povinnosti registrace jsou vyjmuty: • zvláště chráněné druhy podle našeho zákona č. 114/1992 Sb. • druhy stanovené v Příloze č. 3 vyhlášky č. 227/2004 Sb. • všichni obojživelníci, ryby, bezobratlí, rostliny a neživé exempláře • Registraci provádí krajské úřady a správy NP a CHKO.

 47. ZNAČENÍ EXEMPLÁŘŮdle § 6 vyhlášky č. 227/2004 Sb. Exemplář podléhající registraci je nutno označit nezaměnitelným způsobem (kroužek, mikročip). Ptáci jsou značeni nesnímatelnými kroužky s vyraženým identifikačním údajem - sestává se z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného MŽP Savci a plazi jsou označováni mikročipem. Jiný způsob rozlišení je uznán pouze na základě doporučení veterináře. Sankce max. 200 000 Kč u fyzické a 1 500 000 Kč u právnické osoby