Unia Europejska
Download
1 / 29

Unia Europejska - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Unia Europejska. i. Grupa wyszehradzka. Wyk. Alicja Juszczyszyn Ic. UNIA EUROPEJSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Unia Europejska' - hilda-hewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Unia Europejska

i

Grupa wyszehradzka

Wyk. Alicja Juszczyszyn Ic


Unia europejska
UNIA EUROPEJSKA

 Unia Europejska, European Union, jest wspólnotą państw europejskich. Została utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz W. Brytanię. 1 I 1995 została poszerzona o Austrię, Finlandię i Szwecję.   Polska jest od 1994 członkiem stowarzyszonym UE. W grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.


Komisja europejska
Komisja europejska grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.

Co to jest?Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. (Decyzje podejmują państwa członkowskie na forum Rady; współdecyduje też Parlament Europejski). 

Kto wchodzi w jej skład?Składa się z 20 członków. Większość komisarzy to politycy z partii rządzących i opozycyjnych w 15 państwach członkowskich. (Jedynie w przypadku Niemiec komisarze wywodzą się tylko z koalicji rządzącej). W Komisji zasiadają byli deputowani Parlamentu Europejskiego, byli ministrowie. 


 • Ile trwa jej kadencja? grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku. Kadencja Komisji trwa 5 lat (tak jak Parlamentu Europejskiego). Obecna Komisja Romano Prodiego, zatwierdzona 15 września 1999 roku, do końca roku 1999 funkcjonowała jako kontynuatorka poprzedniej, która podała się do dymisji. Właściwa kadencja Komisji rozpoczęła się w styczniu 2000 roku. Jakie ma zadania?

 • proponuje akty ustawodawcze - propozycje przedstawia Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu 

 • wydaje samodzielne akty prawne (po zasięgnięciu opinii przez komitety doradcze bądź zarządzające, kontrolowane przez państwa członkowskie) - mogą być anulowane przez Radę Ministrów 

 • czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne) 

 • wciela w życie politykę Unii (realizuje postanowienia Rady Ministrów) 

 • zarządza budżetem Unii i funduszami strukturalnymi


Kiedy i jak podejmuje decyzje? grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku. Komisja zbiera się na posiedzeniu raz w tygodniu, w środę rano. Zatwierdza wówczas swe propozycje i finalizuje opracowanie dokumentów politycznych. Decyzje zapadają większością głosów, każdy członek ma jeden głos. Rutynowe sprawy Komisja załatwia w uproszczonej procedurze, drogą pisemną. Przed kim jest odpowiedzialna?Odpowiada przed Parlamentem Europejskim. Ma on prawo wnioskowania o votum nieufności i może zmusić Komisję do zbiorowej rezygnacji, jeśli przegłosuje to większością 2/3 głosów. W praktyce jeszcze się to nie zdarzyło, choć w 1999 roku Parlament zdecydowaną krytką Komisji oskarżanej o korupcję, nepotyzm i marnotrawienie publicznych środków przyczynił się do podania się przez wszystkich Komisarzy do dymisji. Jaka jest jej realna władza?Mniejsza niż wynikałoby to z powszechnej opinii. Chociaż Komisja wysuwa propozycje ustawodawcze, nie podejmuje głównych decyzji o polityce i priorytetach Unii. To należy do Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego. 


Inne instytucje unii europejskiej
Inne instytucje Unii Europejskiej grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku. :

Rada EuropejskaSą to spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich UE. Oprócz nich w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska wytycza kierunki polityki UE, ustala priorytety polityki i rozwiązuje problemy sporne.

Rada Unii EuropejskiejSą to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego UE. Przewodniczą jej kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku.

Parlament EuropejskiJest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Składa się z 626 deputowanych, reprezentujących 370 mln obywateli Unii. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Comiesięczne sesje plenarne odbywają się w Strasburgu.

Trybunał SprawiedliwościJest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 15 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu. Od 1954 roku Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył ponad 9 tys. spraw i wydał ok. 4 tys. orzeczeń.


Kr tka historia negocjacji polski z ue
KRÓTKA HISTORIA NEGOCJACJI POLSKI Z UE grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.

09.1988Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG).18.12.1989Powstał program PHARE (skrót od angielskiej nazwy Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies).25.05.1990Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi.16.12.1991Został podpisany Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Układ stanowił podstawy udzielania przez Wspólnoty pomocy finansowej oraz ważny krok w procesie przyjmowania Polski do UE.


cd… grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.

21 - 22.06.1993Rada Europejska podjęła w Kopenhadze decyzję o możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej państw z Europy Środkowej i Wschodniej po spełnieniu przez nie warunków politycznych i ekonomicznych wymaganych do uzyskania członkostwa, tzw. kryteria kopenhaskie:  1. państwo musi osiągnąć stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność,      respektowanie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę praw mniejszości      narodowych.  2. musi posiadać sprawną gospodarkę rynkową, jak również zdolność przeciwstawienia się      presji konkurencji oraz siłom rynkowym działającym wewnątrz Unii.  3. musi być zdolne do wywiązywania się ze zobowiązań i ponoszenia kosztów wynikających z członkostwa, szczególnie z unii gospodarczo - walutowej.08.08.1996Polski Parlament powołał Komitet Integracji Europejskiej (KIE), odpowiedzialny za proces integracji europejskiej. Do jego zadań należeć miało: koordynowanie polityki integracji Polski z Unią Europejską oraz programowanie działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich. Później został on przekształcony w Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.28.01.1997Rząd polski zaakceptował Narodową Strategię Integracji (NSI), czyli dokument określający zadania dostosowujące Polskę do członkostwa.


grudniu 2001 szczyt 15 państw UE w Laeken przyjął deklarację określającą ramy planowanej na 2004 r. reformy Unii. Między innymi odrzucono propozycje przekształcenia Rady UE (forum przedstawicieli rządów narodowych) w drugą izbę Parlamentu Europejskiego, zrezygnowano z wprowadzenia głosowania "większościowego" na rzecz ograniczenia prawa weta, przyjęto też założenie, iż Komisja Europejska nie będzie rządem Europy. Powołano natomiast 100 osobowy Konwent, który przygotuje szczegółowy projekt reform (przew. V.Giscard d'Estaing) oraz ustalono listę 10 państw, które mają być przyjęte do Unii w 2004 roku.

13.12.1997W Luksemburgu, Unia postanowiła o rozpoczęciu procesu akcesyjnego z jedenastoma państwami kandydującymi do członkostwa w Unii Europejskiej (Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Węgry.24.03.1998Powołano Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, został nim Jan Kułakowski.09.1999W Brukseli, stanowisko komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie Unii powierzono Günterowi Verheugenowi.11.12.1999W Helsinkach, Rada Europejska zadecydowała o rozpoczęciu negocjacji z pozostałymi sześcioma państwami kandydującymi do członkostwa w UE (Bułgarią, Litwą, Łotwą, Maltą, Rumunią i Słowacją) oraz o możliwości rozpoczęcia negocjacji z Turcją.07 - 09.12.2000W Nicei, państwa UE przyjęły tzw. traktat Nicejski, który przewiduje reformę UE, aby umożliwić jej rozszerzenie. Przewiduje on np. że po wstąpieniu do UE Polska będzie dysponowała 27 głosami w Komisji Europejskiej i 50 deputowanymi w Parlamencie Europejskim.15 - 16.06.2001W Göteborgu ustalono, że negocjacje z najlepiej przygotowanymi państwami zakończą się w roku 2002. Unia określiła, że jej celem jest przyjęcie pierwszych kandydatów w 2004 roku.13.12.2002Na szczycie w Kopenhadze zamknięto negocjacje przedakcesyjne z 10 kandydującymi krajami: Czechami, Słowacją, Węgrami, Polską, Słowenią, Cyprem, Maltą, Litwą, Łotwą, Estonią) oraz zaproszono je do wejścia do Wspólnoty z dniem 1 maja 2004 roku.


W dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, która została zapoczątkowana w 1950 r. przez byłego francuskiego premiera Roberta Schumana. Zaproponował on, połączenie europejskich zasobów węgla i stali. Doprowadziło do powstania Unii Europejskiej. W planach rozwoju Unii już od samego początku tkwił pomysł, aby w przyszłości zastąpić waluty krajów członkowskich wspólną walutą - EURO.    W skład unii walutowej - oficjalna nazwa brzmi Unia Gospodarcza i Walutowa (ang. Economic and Monetary Union) - weszły kraje, które były zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty i spełniły 5 tzw. kryteriów zbieżności:


 1) inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt. proc. średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii       Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa,   2) długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające więcej niż o 2 pkt. proc. średniej       stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji,   3) deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB,   4) dług publiczny nie większy niż 60% PKB,   5) stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 lat.

    Z 15 krajów członkowskich, 11 spełniło te kryteria (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy). Do unii walutowej nie weszły 4 kraje członkowskie. Wielka Brytania i Dania, ponieważ zgody na to nie wyraziły społeczeństwa tych państw w referendum oraz Grecja i Szwecja, ponieważ nie spełniały one podanych wyżej kryteriów. Grecja została jednak dwunastym członkiem UGW w dniu 1 stycznia 2001 roku. W tym momencie nie było jednak jeszcze możliwości używania waluty Euro. To rozwiązanie dotyczyło jedynie rozliczeń międzybankowych. Wspólną walutę do powszechnego użytku wprowadzono 1 stycznia 2002 roku. Do 30 czerwca 2002 roku nastąpiło całkowite wycofanie walut krajów członkowskich z obiegu i Euro od tego momentu jest jedyną walutą powszechnie używaną w tych krajach. 


Moneta euro
Moneta Euro stopy inflacji w trzech krajach Unii


Banknot euro
Banknot Euro stopy inflacji w trzech krajach Unii


Kraje cz onkowskie
KRAJE CZŁONKOWSKIE stopy inflacji w trzech krajach Unii

Austria Belgia Cypr Czechy Dania

Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania

Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa


Malta Niemcy Polska

Portugalia Słowacja Słowenia

Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy


Kraje stowarzyszone
KRAJE STOWARZYSZONE Polska

Bułgaria Rumunia

Chorwacja Turcja


Programy unii europejskiej
 PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ Polska

 Przez najbliższe sześć lat Polska będzie nadal korzystać ze specjalnych programów Unii Europejskiej na edukację i naukę. Po podpisaniu 26 października 2003 r. przez polski rząd memorandum finansowego otrzymaliśmy ponad 30 mln EURO na kontynuację programów Sokrates i Leonardo da Vinci, w których uczestniczymy od blisko trzech lat, oraz na nowy program Młodzież 2000. Podpisanie memorandum umożliwiło także dalsze uczestnictwo Polski w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezencji UE.    Programy edukacyjne Unii Europejskiej są przeznaczone nie tylko dla uczniów i studentów, ale także dla pracowników pragnących doskonalić swe kwalifikacje zawodowe.    W 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE Polska uczestniczy od dwóch lat. Jednym z ważniejszych elementów tego programu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, które stanowią podstawowe źródło nowych miejsc pracy w Europie. Program ułatwia im wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Stymuluje także międzynarodową współpracę przedsiębiorstw.


Grupa Wyszehradzka Polska


Grupa wyszehracka co to jest
Grupa Wyszehracka- co to jest? Polska

Grupa Wyszehradzka (tzw. V4) inaczej Trójkąt Wyszehradzki (do 1993 roku) lub Czworokąt Wyszehradzki, państwa grupy wyszehradzkiej – nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech państw środkowoeuropejskich Czechosłowacji, Polski i Węgier – Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami Trójkąta Wyszehradzkiego stały się Czechy i Słowacja, dlatego zmienił on nazwę na Grupa Wyszehradzka. Głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia ich do struktur tych organizacji. Jedyną instytucją Grupy jest MiędzynarodowyWyszehradzki.Cz onkowie grupy
Członkowie grupy Polska

Czechy Słowacja

Polska WęgryUtworzenie grupy
Utworzenie grupy Polska

Grupę utworzono 15 lutego

1991roku.


Przewodnictwo w grupie wyszehradzkiej
Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Polska

 • Dany kraj obejmuje rotacyjne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

 • Kraje obejmujące rotacyjne przewodnictwo:

 • 1991/1992 –   Czechosłowacja

 • 1992/1993 –   Polska

 • 1993/1994 –   Węgry

 • 1994/1995 –   Słowacja

 • 1995/1996 –   Czechy

 • 1996/1997 –   Polska

 • 1997/1998 –   Węgry

 • 1998/1999 –   Słowacja

 • 1999/2000 –   Czechy

 • 2000/2001 –   Polska

 • 2001/2002 –   Węgry

 • 2002/2003 –   Słowacja

 • 2003/2004 –   Czechy

 • 2004/2005 –   Polska

 • 2005/2006 –   Węgry

 • 2006/2007 –   Słowacja

 • 2007/2008 –   Czechy

 • 2008/2009 –   Polska

 • 2009/2010 –   Węgry

 • 2010/2011 –   Słowacja

 • 2011/2012 –   Czechy

 • 2012/2013 –   Polska

 • 2013/2014 –   Węgry

 • 2014/2015 –   Słowacja


Grupa Wyszehradzka. Prezydent Czech Vaclav Klaus, Prezydent Słowacji Ivan Gasparovic, Prezydent RP Lech Kaczyński, Prezydent Węgier Laszlo Solyom.


Przywódcy V4 w Krakowie Słowacji Ivan Gasparovic, Prezydent RP Lech Kaczyński, Prezydent Węgier Laszlo Solyom.


ad