UNIA
Download
1 / 21

UNIA EUROPEJSKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

UNIA EUROPEJSKA. GENEZA, HISTORIA, STRUKTURY I CELE. MENU PREZENTACJI. Proszę kliknąć na flagę aby posłuchać hymnu Unii Europejskiej. KRAJE CZŁONKOWSKIE. 1951 – Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy. 1973 – Wielka Brytania, Irlandia, Dania. 1981 – Grecja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNIA EUROPEJSKA' - adrian-gonzales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Unia europejska

UNIAEUROPEJSKA

GENEZA, HISTORIA, STRUKTURY I CELE
Unia europejska

KRAJE CZŁONKOWSKIE

1951 – Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy

1973 – Wielka Brytania, Irlandia, Dania

1981 – Grecja

1986 – Hiszpania, Portugalia

1995 – Austria, Finlandia, Szwecja


Unia europejska

KRAJE KTÓRE PRZYSTĄPIĄ DO UNII

EUROPEJSKIEJ W MAJU 2004:

16 kwietnia 2003, u stóp Akropolu w Atenach pełnomocnicy 15 państw członkowskich Unii Europejskiej i 10 krajów do niej

przystępujących, w tym Polski, podpisali Traktat Akcesyjny, który stanowi prawną podstawę członkostwa w Unii Europejskiej.

Te kraje to:

POLSKA CZECHY SŁOWACJA

WĘGRY SŁOWENIA

LITWA ŁOTWA ESTONIA

CYPR MALTA


Unia europejska

HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ

Wrzesień 1946 - przemówienie Winstona Churchila w Zurychu

wzywające do pojednania francusko - niemieckiego i utworzenia

Stanów Zjednoczonych EuropyCzerwiec 1947 - ogłoszenie Planu Marshalla, czyli planu odbudowy

Europy dzięki pomocy USAMarzec 1948 - podpisanie Traktatu Brukselskiego przez państwa

Beneluksu, Francję i Wielką Brytanię, który legł u podstaw

sojuszu gwarantującego zbiorowy system obrony Marzec 1949 - powstanie NATO

Maj 1949 - utworzenie Rady Europy9 maja 1950 - ogłoszenie Planu Schumana o utworzeniu

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)18 kwietnia 1951 - podpisanie Traktatu Paryskiego przez Kraje Beneluksu,

Francję, Niemcy i Włochy, który ustanowił EWWiS Maj 1952 - państwa EWWiS podpisują układ o ustanowieniu Europejskiej

Wspólnoty Obronnej, który mimo iż nie wszedł w życie odegrał dużą rolę

w procesie tworzenia wspólnej polityki zewnętrznej i obronnej Luty 1953 - powstanie strefy wolnego handlu między krajami EWWiS dla węgla i stali


Unia europejska

Październik 1954 - powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej składająca się z państw EWWiS i Wielkiej BrytaniiCzerwiec 1955 - zostaje powołana komisja pod przewodnictwem Henriego Spaaka, która ma za zadanie wypracować drogę

do zacieśnienia integracji europejskiej oraz rozszerzenia jej na inne dziedzinyMarzec 1957- podpisanie Traktatów rzymskich, przez co powstają Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz EUROATOM Styczeń 1960 – powstaje Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), w którego skład weszły: Austria, Dania,

Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania z Lichtensteinem jako członkiem stowarzyszonym Grudzień 1960 - powstają zręby wspólnej polityki rolnej Sierpień 1961 - Wielka Brytania składa wniosek o członkostwo w EWG, jednak

na skutek sprzeciwu prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a zostaje on odrzuconyLipiec 1962 - rozpoczyna działać Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa Kwiecień 1965 - podpisany zostaje przez państwa EWG Traktat o fuzji, który ustanowił jednolitą Radę

i Komisję dla wszystkich trzech Wspólnot (do tej pory każda z nich miała oddzielne organy) Lipiec 1968 - między państwami EWG zostaje utworzona unia celna - -wprowadzono wspólną zewnętrzną taryfę celną oraz

zlikwidowane zostają cła i ograniczenia ilościowe wewnątrz Wspólnoty Styczeń 1970 - wchodzi w życie wspólna polityka handlowa Październik 1970 - przedstawienie Planu Wernera dotyczącego planu utworzenia unii gospodarczo - walutowej

Listopad 1970 - pierwsze spotkanie państw EWG w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej jako próby utworzenia

wspólnej polityki zagranicznej


Unia europejska

Kwiecień 1972 - wprowadzenie "węża walutowego" czyli mechanizmu ograniczenia wahań kursów walut państw EWG,

co staje się początkiem tworzenia unii gospodarczo - walutowej1 styczeń 1974 - do Wspólnoty zostają przyjęte Wielka Brytania, Dania i Irlandia Grudzień 1974- dochodzi do instytucjonalizacji spotkań szefów państw EWG i tym samym powstaje Rada Europejska

(jako kolejna instytucja wspólnotowa)Lipiec 1975 - przyjęcie traktatu o zmianach w finansowaniu działalności Wspólnot oraz powołanie Trybunału Biegłych

Rewidentów Księgowych Grudzień 1978 - Rada Europejska podejmuje decyzję o ustanowieniu europejskiej jednostki walutowej (ECU) 1 stycznia 1981 - przystąpienie Grecji do WspólnotStyczeń 1983 - zostają przyjęte zasady wspólnej polityki w obszarze rybołówstwa

Czerwiec 1984 - podjęto decyzje o reaktywowaniu UZEStyczeń 1985 - wprowadzone zostają paszporty europejskie14 czerwca 1984 - podpisanie Układu z Schengen przez Niemcy, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg o stopniowe

j likwidacji kontroli granicznych

Grudzień 1985 - na szczycie w Luksemburgu państwa EWG podejmują decyzję o utworzeniu jednolitego rynku wewnętrznego

do 1992 roku 1 stycznia 1986 - Hiszpania i Portugalia wstępują do Wspólnot Luty 1986 - podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego


Unia europejska

Luty 1988 - podjęcie decyzji o zwiększeniu wysokości Funduszy StrukturalnychPaździernik 1988 - utworzenie Sądu Pierwszej InstancjiKwiecień 1989 - przyjęcie przez Radę Europejską tzw. raportu Delorsa, który zakładał utworzenie unii gospodarczo -

walutowej i nakreślił etapy wprowadzenia jej w życie Lipiec 1989 - utworzenie PHAREGrudzień 1989 - Wspólnota aprobuje "Wspólnotową kartę podstawowych praw społecznych pracowników" 1 lipca 1990 - wchodzi w życie pierwszy etap UGWPaździernik 1990 - włączenie NRD do RFN i tym samym landy NRD staja się częścią EWGGrudzień 1991 - Wspólnota podpisuje tzw. Układy europejskie, czyli umowy

stowarzyszeniowe z Polską, Czechosłowacją i Węgrami Luty 1992 - podpisanie Traktatu z Maastricht - Traktatu o Unii Europejskiej

Maj 1992 - podpisanie Układu o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego1 styczeń 1993 - rusza jednolity rynek, dzięki czemu wprowadzona zostaje całkowita swoboda przepływu towarów,

usług, kapitału i osób1 styczeń 1994 - rozpoczyna się drugi etap unii gospodarczej i walutowej, utworzony zostaje Europejski Instytut Walutowy1 styczeń 1995 - do Unii Europejskiej wstępują Austria, Szwecja i Finlandia Grudzień 1996 - państwa UE zgadzają się na podpisanie Paktu Stabilizacji i Wzrostu


Unia europejska

Czerwiec 1997 - podpisano Traktat z Amsterdamu Funduszy StrukturalnychLipiec 1997 - przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawia projekt Agendy 2000Lipiec 1999 - rozpoczyna swą działalność EuropolStyczeń 2000 - rozpoczyna swoją działalność program SAPARDCzerwiec 2000 - Rada Europejska przyjmuje Wspólną strategie dla regionu śródziemnomorskiego Grudzień 2000 - szczyt Rady Europejskiej w Nicei poświęcony konieczności reformy instytucjonalnej w

perspektywie przyjęcia nowych członków do UE; szczyt zaowocował przyjęciem Traktatu z Nicei

Styczeń 2001 - Grecja weszła do strefy euro Styczeń 2001 - powołano Stały Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy i Sztab WojskowyGrudzień 2001 - szczyt Rady Europejskiej w Leaken, gdzie podjęto decyzję o powołaniu Konwentu Europejskiego,

który zajmie się opracowaniem projektu przyszłej konstytucji europejskiej Styczeń 2002 - euro wchodzi do obrotu gotówkowego w dwunastu państwach Unii 13 grudnia 2002 - UE zamyka negocjacje z dziesiątką kandydatów


Unia europejska

STRUKTURY UNII EUROPEJSKIEJ Funduszy Strukturalnych

Rada Unii Europejskiej

Rada UE reprezentuje interesy krajów członkowskich na poziomie Unii Europejskiej. Jest głównym ciałem decyzyjnym i ustawodawczym Unii Europejskiej. Ma prawo podejmowania wszystkich rodzajów aktów prawnych przewidzianych przez traktaty (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, zalecenia i opinie). Ma prawo zawierania umów międzynarodowych w imieniu Unii Europejskiej. Siedzibą Rady jest Bruksela. W kwietniu, czerwcu i w październiku spotkania ministrów odbywają się w Luksemburgu. Przedstawiciele rządów krajów członkowskich ponoszą odpowiedzialność przed narodowymi parlamentami. Główne zadania Rady skupiają się wokół procesu legislacyjnego, koordynowania kierunków polityki gospodarczej krajów członkowskich, oraz przyjmowania budżetu UE. Chociaż istnieje tylko jedna Rada UE, to w jej ramach spotykają się różni ministrowie zależnie od tematu dyskusji. Prezydencja,

czyli Przewodnictwo Rady UE jest sprawowane

po kolei przez wszystkie państwa członkowskie

i trwa 6 miesięcy. W celu zachowania kontynuacji

powstał system o nazwie "troika", w skład którego

wchodzi były Przewodniczący Rady, obecny i przyszły

.Rada UE zwykle podejmuje decyzje zwykłą większością

głosów. W określonych przypadkach kwalifikowaną

większością głosów (ilość głosów zależy od wielkości

państwa).


Unia europejska

Rada Europejska Funduszy Strukturalnych

W skład tej instytucji wchodzą głowy państw i szefowie

rządów krajów członkowskich, Przewodniczący Komisji Europejskiej.

Towarzyszą im także ministrowie spraw zagranicznych i jeden członek

Komisji Europejskiej.Rada Europejska określa ogólne kierunki polityki UE. Szczyty Rady UE odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

Efektem tych spotkań są konkluzje (oświadczenia końcowe).Do lat 60-tych Rada Europejska nie miała formalnych podstaw prawnych,

dopiero Jednolity Akt Europejski stworzył podstawy prawnomiędzynarodowe.


Unia europejska

Parlament Europejski Funduszy Strukturalnych

Wybierany co 5 lat, składa się z 626 członków, którzy zasiadają nie według narodowości, ale według klucza partyjnego. Członkowie Parlamentu wybierani są w wyborach powszechnych, w ten sposób skład Parlamentu odzwierciedla wolę obywateli. Mandat do PE można łączyć z mandatem do parlamentu narodowego. Podział mandatów jest zgodny z kryterium ludności. Głównym zadaniem Parlamentu jest demokratyczna kontrola instytucji Wspólnotowych. Wspomaga Radę UE w procesie ustawodawczym, oraz odgrywa kluczową rolę w przyjmowaniu budżetu. W skład Parlamentu wchodzi 17 komisji. Sesje plenarne Parlamentu odbywają w Strasburgu (siedziba Parlamentu). Komisje parlamentarne pracują w Brukseli.

GRUPY POLITYCZNE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIMGrupa Europejskich Partii Chrześcijańskich Demokratów i DemokratówGrupa Europejskich Partii SocjalistówGrupa Europejskich Liberalnych DemokratówGrupa Zielonych i Niezależne Przymierze EuropejskieGrupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Zielonej Lewicy Nordyckiej

Grupa Unii dla NarodówGrupa Europy Demokracji i Niezależności


Unia europejska

Komisja Europejska Funduszy Strukturalnych

omisja Europejska reprezentuje interesy Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich.Składa się z 20 Komisarzy (Przewodniczący, i dwóch zastępców), którzy są wybierani ze względu na gwarancję niezależności. Kadencja Komisji wynosi 5 lat. Komisarze są powoływani w 6 miesięcy po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W skład KE musi wchodzić przynajmniej jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego. Główne zadania Komisji to inicjatywa ustawodawcza, wdrażanie polityk Wspólnotowych, egzekwowanie prawa wspólnotowego

(Strażnik Traktatów), oraz negocjowanie umów międzynarodowych. Decyzje podejmowane są przez kolegium komisarzy.

KE ponosi odpowiedzialnośćzbiorową. Nie można usunąć jednego komisarza. Votum nieufności musi być wysunięty wobec

całej Komisji. Siedzibą Komisji jest Bruksela, część służb administracyjnych znajduje się w Luksemburgu. Skład KE:Komisarz - obszarRomano Prodi - Przewodniczący KENeil Kinnock - Wiceprzewodniczący, Reforma Administracyjna Loyola de Palacio - Wiceprzewodnicząca, Stosunki z Parlamentem Europejskim, Transport i Energia Mario Monti - Polityka KonkurencjiFranz Fischler - Rolnictwo, Rozwój Wsi i RybołówstwoErkki Liikanen - Przedsiębiorstwa I Społeczeństwo InformacyjneFrits Bolkestein - Rynek Wewnętrzny, Podatki i Unia CelnaPhilippe Busquin - Badania Pedro Solbes Mira - Sprawy Gospodarcze i WalutowePoul Nielson - Rozwój i Pomoc HumanitarnaGünter Verheugen - RozszerzenieChris Patten - Stosunki ZewnętrznePascal Lamy - HandelDavid Byrne - Ochrona Konsumentów i ZdrowiaMichel Barnier - Polityka RegionalnaViviane Reding - Edukacja i KulturaMichaele Schreyer - Budżet Margot Wallström - ŚrodowiskoAntonio Vitorino - Sprawiedliwość i Sprawy WewnętrzneAnna Diamantopoulou - Zatrudnienie i Sprawy Społeczne


Unia europejska

Trybunał Europejski Funduszy Strukturalnych

Trybunał Sprawiedliwości pilnuje interpretacji i wdrażania prawa Wspólnotowego. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów (aczkolwiek nie wynika to z prawa, to jednak w praktyce każdy sędzia pochodzi z innego kraju członkowskiego) i 8 adwokatów generalnych , których kadencja wynosi 6 lat. Co trzy lata część składu jest odnawiana. Główne zadania ETS to orzekanie o zgodności dyrektyw, decyzji i rozporządzeń z Traktatami; podejmowanie decyzji w sprawie państwa, które nie wypełniło zobowiązań; rozstrzyganie sporów pomiędzy Wspólnotami i funkcjonariuszami; oraz funkcja doradcza w sprawach umów międzynarodowych. Jest także sądem apelacyjnym od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji.

Funkcje te można podzielić na trzy grupy:- funkcje sądu międzynarodowego;- funkcje sądu konstytucyjnego;- funkcje sądu pracy;Stronami przez ETS mogą być państwa członkowskie,

instytucje UE oraz osoby prawne i fizyczne.

Od orzeczeń Trybunału nie ma odwołań (apelacji).Sąd Pierwszej Instancji został powołany na wniosek

Trybunału Sprawiedliwości. Składa się z 15 sędziów

wybieranych na 6 lat. Sąd ten nie ma kompetencji w

obszarze rozpatrywania spraw z udziałem państw, oraz

wydawania orzeczeń powiązanych z innymi orzeczeniami

w toku postępowania.


Unia europejska

Europejski Bank Centralny Funduszy Strukturalnych

Europejski Bank Centralny wraz z narodowymi bankami tworzy Eurosystem. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Bank jest całkowicie niezależny. W skład Eurosystemu wchodzi Rada Główna, Europejski Bank Centralny, Zarząd, Rada Zarządzająca oraz 12 narodowych banków centralnych oraz Europejski System Banków Centralnych, który składa się z 15 narodowych banków centralnych.Prezes Europejskiego Banku Centralnego wraz z pozostałymi 5 członkami Rady Głównej są powoływani przez państwa członkowskie na 8 lat. Głównym zadaniem EBC jest określanie polityki pieniężnej w obszarze euro i wdrażanie jej. EBC jest jedynym organem, który ma wyłączne prawo emisji monet i banknotów euro.

Europejski Bank Inwestycyjny

Jest to jednocześnie i bank i instytucja non- profit Unii Europejskiej. Udziela pożyczek i daje gwarancje na projekty promujące integrację europejską, zrównoważony rozwój, spójność ekonomiczno-społeczną, oraz na rozwój nowej gospodarki. Siedzibą EBI jest Luksemburg. Akcjonariuszami EBI są państwa członkowskie. Bank jest zarządzany przez Radę Gubernatorów, Radę Dyrektorów, Zarząd oraz Komitet Kontrolerów


Unia europejska

Trybunał Obrachunkowy Funduszy Strukturalnych

Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg. Składa się z 15 członków powoływanych na 6 lat przez Radę UE po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Głównym zadaniem Trybunału jest monitorowanie wdrażania budżetu oraz zapewnienie przejrzystości zarządzania finansami UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej – OMBUDSMAN

Rzecznik powoływany jest po wyborach do Parlamentu Europejskiego na 5 lat. Siedziba Rzecznika znajduje się w Strasburgu. Rzecznik jest adresatem skarg osób fizycznych i prawnych rezydujących na terenie UE dotyczących działalności instytucji wspólnotowych.


Unia europejska

Komitet Ekonomiczno - Społeczny Funduszy Strukturalnych

Komitet jest instytucją doradczą, gwarantującą reprezentację różnych grup interesu ekonomicznego i społecznego (pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci itd.) w systemie instytucjonalnym UE. Siedzibą Komitetu jest Bruksela. W skład wchodzi 222 członków, całkowicie niezależnych. Kadencja trwa 4 lata. Liczba członków z poszczególnych krajów członkowskich odzwierciedla liczbę ludności. Główne zadania Komitetu skupiają się na funkcji doradczej w stosunku do Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, a także na wzmacnianiu znaczenia organizacji pozarządowych.

Komitet Regionów

Komitet jest instytucją doradczą gwarantującą reprezentację władz lokalnych i regionalnych.Siedzibą Komitetu jest Bruksela. W skład wchodzi 222 członków, całkowicie niezależnych. Kadencja trwa 4 lata. Liczba członków z poszczególnych krajów odzwierciedla liczbę ludności. .Główne zadania Komitetu polegają na opiniowaniu legislacji Wspólnotowej z punktu widzenia interesu lokalnego i regionalnego.


Unia europejska

CELE UNII EUROPEJSKIEJ Funduszy Strukturalnych

Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja stosunków między państwami członkowskimi i między narodami Europy w sposób oparty na zasadzie solidarności i zrozumienia. Cele określone w traktatach oznaczają osiągnięcie czterech swobód: przepływu osób, towarów, kapitału i usług oraz ustanowienie i realizacja wspólnych polityk. Oznacza to w coraz większym zakresie przekazywanie suwerenności państw członkowskich instytucjom europejskim.

Po konferencji na szczycie w Maastricht (1991 r.), tzw. Traktat z Maastricht skonkretyzował cele Unii Europejskiej, z których najważniejszymi są m.in.:

1. Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (przykłady: ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego w 1993, ustanowienie wspólnej waluty euro w 1999) 2. Zapewnienie jednolitej tożsamosci Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej (poprzez programy pomocy humanitarnej, wspólną politykę zagraniczną, wspólne działania podczas kryzysów międzynarodowych, wspólne stanowiska wobec organizacji międzynarodowych) 3. Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (działania wynikające z rynku wewnętrznego i swobody przemieszczania się na terytorium UE, koordynacja działania wymiaru ścigania, wspólna polityka obronna, Europol) 4. Wprowadzenie obywatelstwa europejskiego (które nie zastępuje obywatelstwa narodowego, a jedynie je uzupełnia wprowadzając nowe prawa polityczne i społeczne dla obywateli europejskich) 5. Zachowanie i budowa europejskiego dorobku prawnego acquis communitaire (cała legislacja instytucji europejskich oraz traktaty założycielskie).

Dla realizacji tych zasad Unia prowadzi wspólną politykę (w zakresie rolnictwa, rybołóstwa, transportu, rodowiska naturalnego, handlu, polityki regionalnej, konkurencji, energetyki, unii celnej) oraz wspólnych działań i programów ( w zakresie badań naukowych, telekomunikacji, koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich zapewniającej spójność giospodarczą i społeczną). Główne osiągnięcie UE to zapewnienie państwom członkowskim trwałego pokoju po stuleciach zbrojnych konfliktów, oraz umiejętność osiągania wyznaczonych sobie celów na drodze demokratycznego uzgadniania przy zachowaniu, a nie "stapianiu" tozsamości narodowych i lokalnych. Istnieje różnorodność oraz poszanowanie wielości kultur.


Unia europejska

STRONY O UNII EUROPEJSKIEJ Funduszy Strukturalnych

www.infoeuropa.gov.pl

www.ueonline.host.sk

www.unia.gery.pl

serwisy.gazeta.pl/ue


Unia europejska

DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE Funduszy Strukturalnych

PREZENTACJI