slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLN - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. Przedmiot ewaluacji. Obszar ewaluacji:  Procesy zachodzące w szkole. Przedmiot ewaluacji (wymaganie 2.1): Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLN' - hieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12

IM. JERZEGO KUKUCZKI

W JASTRZĘBIU- ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

przedmiot ewaluacji
Przedmiot ewaluacji

Obszar ewaluacji:

 Procesy zachodzące w szkole.

Przedmiot ewaluacji (wymaganie 2.1):

 • Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy,
 • Koncepcja pracy szkoły w zakresie jej oferty programowej,
 • Szkoła realizuje określone zadania kluczowe zawarte w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, które służą realizacji misji i wizji szkoły.
cel ewaluacji wewn trznej
Cel ewaluacji wewnętrznej

Celem ewaluacji wewnętrznej w obszarze:

 • Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej koncepcji pracy,
 • W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

było:

 • zebranie informacji na temat sposobu realizacji koncepcji pracy, które umożliwią modyfikowanie jej zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego,
 • zebranie informacji i ocena stopnia spójności koncepcji pracy szkoły z ofertą programową oraz możliwościami i predyspozycjami uczniów.

Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym wymogom zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań prowadzonych w szkole.

pytania ewaluacyjne
PYTANIA EWALUACYJNE:

1.Czy uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki na wyższym

etapie edukacyjnym?

2.Czy szkoła wspiera uczniów w harmonijnym i wszechstronnym

rozwoju poprzez różnorodną ofertę edukacyjną?

3.W jaki sposób oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby dzieci

i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?

4.Czy szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do

nauki?

5.Czy szkoła kształtuje u uczniów postawy służące podejmowaniu

przez nich świadomych wyborów i osiąganiu sukcesu szkolnego

zgodnie z misją szkoły?

6.Czy w szkole podejmowane działania są weryfikowane

i oceniane?

7.Co sądzą uczniowie i rodzice na temat oferty programowej szkoły?

8.Czy oferta programowa szkoły jest skuteczna?

kryteria ewaluacyjne
Kryteria ewaluacyjne:

1.Zgodność z podstawą programową,

2.Trafność dostosowania oferty programowej do potrzeb i możliwości uczących się,

3.Efektywność rozbudzania i rozwijania zainteresowań i aspiracji uczniów,

4.Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do możliwości i bazy szkoły,

5.Znajomość i realizacja misji szkoły i wizji absolwenta przez uczniów, rodziców i nauczycieli,

6. Formułowanie analiz i ocen podejmowanych działań,

7.Atrakcyjność oferty programowej dla uczniów i adekwatność do oczekiwań rodziców,

8.Skuteczność oferty programowej.

metodologia bada narz dzia badawcze
Metodologia badańNarzędzia badawcze
 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

-- Plan pracy szkoły

-- Okresowe sprawozdania z działań

-- Analiza monitoringu losu absolwentów

-- Dzienniki zajęć dodatkowych

 • Badania kwestionariuszowe- ankiety
 • Obserwacja
 • Wywiad
slide7
Czy uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym?Zgodność z podstawą programową
 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

-załącznik nr 5: monitorowanie realizacji podstawy programowej,

-- Plan pracy szkoły:

-analiza opracowania oceny gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych,

-analiza wyników testów kompetencji dla uczniów klas trzecich 2009/2010 i sprawdzianu próbnego klas szóstych 2010/ 2011.

slide8

Czy szkoła wspiera uczniów w harmonijnym i wszechstronnym rozwoju poprzez różnorodną ofertę edukacyjną?Trafność dostosowania oferty programowej do potrzeb i możliwości uczących się

 • Badanie kwestionariuszowe:

-- Ankieta skierowana do uczniów, rodziców,

 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

-załącznik nr 2: monitoring funkcjonowania kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych i kompensacyjno- korekcyjnych.

slide9

W jaki sposób oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby dzieci i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?Efektywność rozbudzania i rozwijania zainteresowań i aspiracji uczniów

 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

- tabela w SzBD: rejestr sukcesów,

- załącznik nr 3: rejestr imprez i wycieczek,

-- Plan pracy szkoły:

- rejestr imprez i konkursów organizowanych na terenie szkoły

-- Okresowe sprawozdania z działań podejmowanych w ramach projektów:

- „Comenius” - „Pokaz się z dobrej strony”,

 • Badanie kwestionariuszowe:

-- Ankieta dla nauczycieli monitorująca doskonalenie zawodowe i wykorzystanie pomocy dydaktycznych z zakresu IT oraz pakietu „Radosna szkoła.

slide10

Czy szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do możliwości i bazy szkoły

 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

- rejestr wypadkowości uczniów,

- raport o poczuciu bezpieczeństwa,

-- Sprawozdania referenta szkoły (za okres od IX-XII i I-VI) dotyczące zakupów pomocy dydaktycznych i modernizacji bazy szkoły.

slide11

Czy szkoła kształtuje u uczniów postawy służące podejmowaniu przez nich świadomych wyborów i osiąganiu sukcesu szkolnego zgodnie z misją szkoły?Znajomość i realizacja misji szkoły i wizji absolwenta przez uczniów, rodziców i nauczycieli

 • Obserwacja

-- Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły: „Jerzy Kukuczka na szczytach świata”

 • Badanie kwestionariuszowe:

-- Ankieta dla uczniów klas 4-6 dotycząca szkolnego konkursu wiedzy o Patronie: „Jerzy Kukuczka na szczytach świata”

 • Badanie dokumentów:

-- Analiza monitoringu losu absolwentów

 • Wywiad:

-- Rozmowa z absolwentami szkoły

slide12
Czy w szkole podejmowane działania są weryfikowane i oceniane? Formułowanie analiz i ocen podejmowanych działań
 • Badanie dokumentów:

-- Okresowe sprawozdania koordynatorów z realizacji działań zawartych w Planie Pracy Szkoły.

slide13

Co sądzą uczniowie i rodzice na temat oferty programowej szkoły?Atrakcyjność oferty programowej dla uczniów i adekwatność do oczekiwań rodziców

 • Badanie dokumentów:

-- Dzienniki zajęć dodatkowych: frekwencja uczęszczania na zajęcia,

 • Badanie kwestionariuszowe:

-- Ankieta dla rodziców dotycząca oczekiwań wobec oferty szkoły.

czy oferta programowa szko y jest skuteczna skuteczno oferty programowej
Czy oferta programowa szkoły jest skuteczna?Skuteczność oferty programowej
 • Badanie dokumentów:

-- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

-załącznik nr 9: Analiza rejestru form doskonalenia zawodowego nauczycieli pod kątem wykorzystania w ofercie programowej szkoły,

 • Badanie kwestionariuszowe:

-- Ankieta dla uczniów dotycząca efektywności dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty,

-- Ankieta dla uczniów klas IV dotycząca skuteczności warsztatów „Jak się uczyć czyli - Rusz głową”.

wyniki i wnioski z ewaluacji wewn trznej
Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła działa zgodnie z koncepcją pracy określoną przez dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Nauczyciele czują się współautorami koncepcji. Z koncepcją pracy szkoły utożsamiają się uczniowie i rodzice.

Założenia koncepcji pracy szkoły są widoczne w misji szkoły, wizji absolwenta, szkolnym programie wychowawczym, profilaktyki, w planie pracy szkoły i w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Przewodniczy zespołów są zobowiązani do zapoznania nauczycieli z wnioskami szczegółowymi z ewaluacji wewnętrznej.

Koncepcja pracy szkoły dotyczy trzech sfer:

pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacji.

slide16

Działania podejmowane w obrębie

koncepcji pracy dydaktycznej to:

 • podnoszenie efektów kształcenia w zakresie uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i wyników sprawdzianu zewnętrznego:

- diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I, III oraz sprawdzianu klas szóstych,

 • otoczenie szczególną opieką i działaniami dydaktycznymi uczniów zdolnych i mających trudności w nauce:

- zajęcia indywidualne, dydaktyczno- wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne,

 • eliminowanie słabych stron przebiegu procesu nauczania i efektów kształcenia,

- analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, wnioski i programy naprawcze,

 • troska o rozwój zawodowy nauczycieli.
slide17

Główne elementy koncepcji wychowaniato:

 • zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa:

- Program przeciwdziałania agresji w szkole, raportu o poczuciu bezpieczeństwa uczniów,

 • dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum:

- realizacja Programu wychowawczego i profilaktyki,

 • kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych, poszanowanie praw człowieka,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę kół zainteresowań, realizację programów własnych nauczycieli, wyjścia i wycieczki klasowe oraz imprezy i konkursy szkolne.
slide18

Główne założenia dotyczące organizacji pracy

to przede wszystkim:

 • realizacja projektów edukacyjnych:

- Międzynarodowy Projekt Comenius,

- „Pokaż się z dobrej strony”,

 • nowe certyfikaty zdobywane przez szkołę:

- Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,

- Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”,

 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli:

- zakup pomocy dydaktycznych,

 • modernizacja bazy lokalowej.
slide19

Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców oraz kompetencje nauczycieli.

Z analizy dokumentów poddanych ewaluacji wewnętrznej wynika, iż w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie i rodzice są zadowoleni z przedstawionej i zaproponowanej im przez szkołę oferty edukacyjnej.

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowanaprzez dyrektora i nauczycieli. Dokonywanie modyfikacji koncepcji związane jest z diagnozą potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i możliwościami szkoły. Zmiany te przekładają się na poprawę efektów kształcenia i wychowania oraz zmiany organizacyjne.

slide20

W tym roku szkolnym ewaluacji wewnętrznej została poddana ogólnie koncepcja pracy szkoły czyli główny „nurt” wyznaczający kierunki działania szkoły w obrębie pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy badań kwestionariuszowych i dokumentów można stwierdzić, że nasza szkoła prawidłowo realizuje główne założenia wyznaczonej koncepcji pracy.

W przyszłym roku szkolnym procesowi ewaluacji wewnętrznej czyli szczegółowej analizie badawczej zostanie poddany jeden z obszarów działalności szkoły np. współpraca z rodzicami, kształtowanie postaw uczniów, prowadzenie działań wyrównujących szanse edukacyjne, respektowanie norm społecznych.

slide21

Dziękujemy za uwagę!

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

w roku szkolnym 2010/2011

Skład zespołu ewaluacyjnego:

Przewodnicząca: Agnieszka Lubryka,

Członkowie zespołu:

Małgorzata Osóbka,

Elżbieta Winiszewska- Bafia,

Barbara Leśniak,

Beata Kusek,

Agnieszka Paś- Gibes .