karin ehnbom palmquist n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karin Ehnbom-Palmquist PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karin Ehnbom-Palmquist

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Karin Ehnbom-Palmquist - PowerPoint PPT Presentation

hide
198 Views
Download Presentation

Karin Ehnbom-Palmquist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Karin Ehnbom-Palmquist Generalsekreterare karin@sviv.se

  2. Politiska beslut som SVIV har påverkat • Utlandssvenskars rösträtt grundlagsfästs (1995) • Dubbelt medborgarskap (2001) • Brevröstning från utlandet (2002)

  3. Vägen till dubbelt medborgarskap • En lång process, motioner lämnades in redan 1991 och Svenskar i Världen har länge lobbat för en lagändring • ”Hockeyfallet” 1998 • 1999 presenterade vi flera hundra underskrifter för den då tillsatta Medborgarskapskommittén (1997) • År 2000/2001 överlämnas en proposition till riksdagen • 2001 klubbas den nya medborgarskapslagen igenom

  4. Bakgrund till förslaget • Antalet utlandsfödda i Sverige hade ökat markant sedan den förra lagen (1951) • Utflyttning och återflyttning av svenska medborgare hade ökat • Internationaliseringen har inneburit ökad rörlighet • 300 000 svenskar hade redan dubbelt medborgarskap trots den gällande lagstiftningen • 1997-års Europarådskonvention om medborgarskap

  5. Bakgrund till förslaget • Svenska medborgare i bl.a. Australien riskerade att bli av med sitt permanenta uppehållstillstånd om de inte ansökte om medborgarskap • Flera länder tillät redan dubbelt medborgarskap, ex. Italien och Schweiz • Alla födda i USA och vissa andra länder blir automatiskt medborgare (territorialprincipen)

  6. Länder som tillät dubbelt medborgarskap 2001

  7. Efter lagstiftningen • Svenskar som blivit av med sitt medborgarskap fick under en tvåårsperiod chansen att ansöka om att återfå det • 1 juli 2003 försvann denna möjlighet och tusentals utlandssvenskar stod utan svenska pass • Svenskar i Världen driver hårt denna fråga, och förenklingar är på väg

  8. Frågor vi driver idag • Möjligheten att återfå sitt svenska medborgarskap  • Förenklad passhantering - mobila stationer, giltighetsstid • Sänkning av SINK-skatten på pensioner • Underlätta studier i Sverige för utlandssvenska ungdomar • Elektronisk röstning från utlandet • En egen valkrets för utlandssvenskar

  9. Hur går vi tillväga?

  10. Hur går vi tillväga? • Skriver debattartiklar • Uppvaktar politiker • Utlandssvenskarnas parlament • Presenterar resolutioner för berörda departement, myndigheter och organisationer • Nätverk genom 120 ombud, klubbar, föreningar