1 / 20

Výroba DPS

Výroba DPS. SOU 4 Vejprnická 56, Plzeň. Návrh. Prostudujeme schéma Zjistíme základní parametry spoje vnější rozměr počet vrstev třídu přesnosti napětí na spoji. Výběr součástek. Z katalogu vybereme základní součástky Nakreslíme hrubé obrysy Poznačíme rozteče vývodů. Rozmístění.

herve
Download Presentation

Výroba DPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výroba DPS SOU 4 Vejprnická 56, Plzeň

 2. Návrh • Prostudujeme schéma • Zjistíme základní parametry spoje • vnější rozměr • počet vrstev • třídu přesnosti • napětí na spoji

 3. Výběr součástek • Z katalogu vybereme základní součástky • Nakreslíme hrubé obrysy • Poznačíme rozteče vývodů

 4. Rozmístění • Nakreslíme obrys spoje • Rozmístíme součástky

 5. Otočení spoje • Spoj musíme navrhnout v zrcadlovém pohledu • Součástky jsou na druhé straně než spoje • Poznačíme polohu vývodů

 6. Návrh spojů • Vývody součástek propojíme spoji. Spoje se nesmí křížit • Pokud se spoje kříží můžeme upravit rozložení součástek • U složitějších spojů můžeme použít drátové propojky v místech křižování

 7. Návrh geometrie spoje • Používáme dva hlavní způsoby • metodu spojů • metodu dělících čar • Vzdálenost mezi spoji určuje pracovní napětí a třída spoje (1 až 4)

 8. Metoda spojů • Nakreslíme pájecí body • Propojíme body spoji • Šířka spoje je určena protékajícím proudem • Vzdálenost mezi spoji je určena pracovním napětím

 9. Kontrola návrhu • Spoj zrcadlově překreslíme • Doplníme součástky • Překontrolujeme rozmístění • Případné nedostatky odstraníme

 10. Metoda dělících čar • Jednoduché frézované a škrabané spoje • Plocha mědi spojuje příslušné vývody součástek • Dělící čáry navrhneme co nejdelší (snadnější výroba)

 11. Vzhled desky • Hotová předloha • Šířka dělící mezery se řídí pracovním napětím

 12. Kontrola desky • Spoj zrcadlově překreslíme • Doplníme součástky • Překontrolujeme rozvržení spoje

 13. Výroba spoje • Na očištěný a zastřižený cuprextit položíme výkres pájecích bodů a zajistíme proti posunu • Důlčíkem přeznačíme jemnými údery pájecí body

 14. Nanesení obrazu spojů • Na měděnou vrstvu nakreslíme obraz spojů • Používáme vodostálou barvu nebo fix • Nechráněná vrstva mědi se odstraní odleptáním

 15. Letací lázně • Chlorid železitý • Kyselina dusičná • Kyselina solná a peroxid vodíku (3:1)

 16. Dokončení spoje • Po odleptání spoj opláchneme • Barvu odstraníme ředidlem • Spoj odvrtáme a očistíme

 17. Spoj s dělícími čárami • Na očištěnou desku naneseme polohu vývodů a dělících čar překreslením přes kopírovací papír • Můžeme použít i naměření pomocí měřítka

 18. Proškrabání spoje • K naznačené čáře přiložíme ocelové měřítko nebo spoj upneme podle dělící čáry do svěráku • Podél měřítka nebo čelisti svěráku odškrábneme měděnou fólii

 19. Nástroje k proškrábnutí • Zbroušený plochý jehlový pilník • Ostrý nůž • Pilový list na kov

 20. Dokončení spoje • Spoj odvrtáme • Očistíme • Silně znečištěné spoje očistíme smirkovým plátnem • Spoj chráníme vrstvou kalafuny

More Related