NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE - PowerPoint PPT Presentation

jara
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE
138 Views
Download Presentation

NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.trzistesrbije.com NACIONALNO TRŽIŠTE ROBA I USLUGA SRBIJE

 2. Uvodne napomene Biznis planovi NTRUS WEB SERVIS Predstavljane–oglašavanje roba i usluge Pravila i propisi Regije Srbije Kadrovi Način registrovanja roba - usluga Uvoz-Izvoz Reč autora, humanitarne aktivnosti Delatnosti Preduzeća i radnje Korisne adrese Organizaciona šema www.trzistesrbije.com

 3. Uvodne napomene • Na ovom mestu možete naći sve robe koje se proizvode kao i delovanje svih uslužnih delatnosti na tržištu Republike Srbije. Ovde se nalazi objedinjena proizvodnja roba i usluga na nivou tržišta Republike Srbije sa ciljem efikasnijeg prometa roba i usluga na domaćem tržištu i veoma važan podsticaj za plasman na inostranom tržištu objedinjavanjem ponude proizvodenih roba i usluga. • Cilj ovog programa je da se za minimalno vreme utvrde proizvodni kapaciteti, količine, kvalitet kao i kontinuitet proizvodnje. Ovim se povecava konkurentnost domaćih preduzeća ali i mogućnost zajedničkog nastupa kao i zajedničko formiranje cena i marketinškog nastupa na strano tržište. • Program je jednostavan za upotrebu i razdvojen prvenstveno po proizvodu i usluzi pa tek onda po proizvođaču. • Sva preduzeća na Nacionalnom tržištu treba da se oglase i ponude svoje proizvode i usluge prema upitniku koji je jednostavan i efikasan. Dobijeni podaci biće za najkraće vreme ažurirani i postavljeni i na ukupnom Nacionalnom tržištu kao i na Regionalnom tržištu roba i usluga u odnosu na sedište preduzeća. Obaveza preduzeća jeste da ažuriraju date podatke. • Program pored ponude roba ima i usluga još jedan veoma važan zadataka, a to je pokretanje Programa Samozapošljavanja, u malim i srednjim preduzećima, samostalnim radnjama, agencijama. 70% - 80% svetske proizvodnje nalazi se u malim i srednjim preduzećima. • Preduzeće koje se oglašava na Nacionalnom tržištu, pored ažuriranja ima obavezu da lice odredeno za kontakt preduzeća da potrebne informacije posredstvom ovog Programa licima koja su zainteresovana za ovaj oblik proizvodnje roba ili pružanje usluga a sa svrhom ka otvaranju novih radnih mesta. • Stručni tim prikupljanjem i obrađivanjem dobijenih podataka analiziraće tržište i izneti svoje ideje za zapocinjanje novih ekonomsko opravdanih poslova kao podsticaj pokretanja inicijative o samozapošljavanju ali i proširivanje postojeće proizvodnje dajući smernice za realizaciju programa. • Ukupno težnja ovog programa je da se ide ka finalizaciji proizvodnje kao Nacionalnom interesu, čime se otvaraju realne mogucnosti za fokusirano investiranje. • U ovom smislu postavićemo i potrebe za zapošljavanjem sa stalnim ili povremenim angažovanjem zaposlenih gde se ostavlja mogucnost da poslodavac traži potreban profil zaposlenih za odredenu poslovnu aktivnost. • Program Samozapošljavanja pojašnjava načine registrovanja malih i srednjih preduzeća, samostalnih radnji i agencija. Ukazuje na ključne procese u pripremi vrste poslovanja, kvaliteta, standarda, kontinuiteta proizvodnje kao i ukazati na potrebe ponude i tražnje na Nacionalnom tržištu roba i usluga. • Ovim programom daju se i smernice o načinu obezbedenja sredstava u postojećim Zakonodavnim uslovima preko Poslovnih banaka i Republičkih fondova, kontakti u ovim ustanovama za dopunu informacija o načinu pribavljanja potrebnih sredstava za započinjanje novih poslovnih aktivnosti. • Program Nacionalnog tržišta roba i usluga pratiće i program Nacionalnog tržišta rada i njihovih inicijativa, usmeravajući Samozapošljavanje. • Posao Nacionalnog tržišta roba i usluga je da daje mišljenje na postavljena pitanja vezana za Samozapošljavanje kao i smernice za zapošljavanje uvažavajući predloge i mišljenja, i dobrih poslovnih ideja koji potiču iz poslovnog sveta. • U ovom Programu neophodan segment jesu i propisi u Privredi Republike Srbije za poslovanje, propisi na Kosovu i Metohiji, kao i propisi Evropske Unije sa ciljem postepenog prilagodavanja propisima Evropske Unije, i planiranje investicija za to prilagodavanje. • Suština Nacionalnog tržišta roba i usluga Republike Srbije jeste marketinški nastup celokupne privrede Republike Srbije na inostrano tržište, povećanjem izvoza i smanjivanjem uvoza. nazad

 4. Predstavljanje-oglašavanje roba i usluga Osnovni cilj i namera projekta NTRUS jeste poboljšanje i ubrzavanje prodaje Vaše robe i usluge, a realizovaćemo je kroz sledeće aktivnosti: • Kroz najveću internet akciju u Srbiji o popisivanju svih roba i usluga u Srbiji kao i povezivanje sa lokalnom samoupravom, regionima, opštinama i mesnim zajednicama. Svi privredni subjekti upisani u ovaj projekat postaju članovi biznis kluba Nacionalnog tržišta roba i usluga (NTRUS). • Besplatno otvaranje e-mail adrese i osnovnog web sajta u okviru NTRUS. • Članovi biznis kluba ostvaruju pravo na popust od 50% od cene reklamiranja na radio stanici "SKY biznis radio", odnosno 30% popusta na lokalnim radio stanicama • Predstavljanje-oglašavanje roba i usluga privrednih subjekata na opštinskom, regionalnom ili nacionalnom nivou, kako u elektronskoj verziji, tako i u štampanim biltenima, koji će se raditi za sve opštine ili regione, • Informisanje drugih privrednih subjekata u opštini, regionu ili na nacionalnom nivou o aktuelnim aktivnostima, projektima, akcijama, ponudama ili potrebama (Uvoznik može unapred obavestiti sve STR u jednom kraju da uvozi određenu robu i ponuditi im direktnu isporuku odmah po carinjenju – on izbegava troškove skladištenja i pretovara, a STR nemaju troškove transporta iz magacina i ne troše vreme. • Pružanje pomoći u marketingu. • Podela reklamnog materijala (bilo da se radi o štampanom materijalu ili elektronskim verzijama), • Organizacija specijalizovanih sajmova, na opštinskom ili regionalnom nivou, • Dostavljanje ažurnih podataka o kretanju roba i usluga našim korisnicima (preko sajta i e-maila koji smo im otvorili), za potrebe kreditiranja, investiranja i projektovanja). • Dostavljanje relevantnih podataka za izradu biznis planova • Štampanje posebnih biltena sa predstavljanjem privrednih potencijala u saradnji sa opštinom. • Savetodavni karakter, posebno sa osvrtom na sledeće teme: bankarstvo, informacione tehnologije, imovinsko-pravni odnosi, osiguranje, ekonomska kretanja, menadžment, marketing i transport. • Drugi oblici saradnje koji mogu doprineti boljoj prodaji roba i usluga. • Organizacija humanitarnih aktivnosti pod pokroviteljstvom članova biznis kluba Nacionalnog tržišta roba i usluga. nazad

 5. OPŠTINE - REGIJE SRBIJE • NTRUS preuzima aktivno učešće u praćenju privrednih aktivnosti opština i regiona koji će realizovati kroz sledeće aktivnosti: • Popisivanje svih privrednih kapaciteta opština i analitika privrednih delatnosti u opštini i regionu. • Ažuriranje privrednih kapaciteta sa predstavnicima opštine i njihovo predstavljanje – oglašavanje na vebsaitu NTRUS, www.tržištesrbije.com • U odnosu na strategiju razvoja opštine, NTRUS vrši pripremanje za start ap preduzeća i predlaže proširivanje postojećih delatnosti preduzeća, koji će operativno pratiti strategiju razvoja opštine, a sve u smislu otvaranja novih radnih mesta i povećanja zaposlenosti. • NTRUS će aktivno podržavati i inicirati sve privredne aktivnosti organizovane od strane opštine. • NTRUS je u obavezi da informiše lokalne medije o privrednim aktivnostima u opštini, regionu, Republici Srbije. • Dva puta godišnje u saradnji sa opštinom NTRUS će organizovati okupljanje privrednika iz opštine – regiona i informisati ih o privrednim kretanjima i aktivnostima. • NTRUS će raditi na poboljšanju preduzetničke infrastrukture i organizacije privrednog života opštine i regiona preko svojih zaposlenih. • NTRUS ima obavezu da promoviše opštinu kroz aktivno marketiško učešće samostalno i u saradnji sa opštinskim marketiškim aktivnostima. • NTRUS će pružati pomoć u kreiranju veb saitova mesnih zajednica i informisati ih o ekonomskim kretanjima i privrednim inicijativama uz saglasnost opštine. • NTRUS će davati predloge o mogućnostima regionalne saradnje sa drugim regionima, resornim ministarstvima, agencijama, domaćim i međunarodnim investitorima. • NTRUS će učestvovati i podsticati humanitarne aktivnosti u opštini i regionu. • NTRUS je apolitična organizacija a njenim zaposlenim i promoterima je zabranjeno korišćenje NTRUS u političke svrhe. • Takođe su planirane da se realizuju i sledeće aktivnosti: • U odnosu na strategiju razvoja opštine NTRUS vršiće potrebne analize za zapošljavanje. U zavisnosti od zahteva opštine NTRUS može organizovati prekvalifikaciju. • U saradnji sa opštinom NTRUS će izrađivati bilten opštine koji će pored opšteg predstavljanja opštine predstavljati i privredne kapacitete i mogućnosti za investiranje u opštini. Bilten bi bio distribuiran kao dodatak najtiražnijih dnevnih novina u Republici Srbiji

 6. UVOZ - IZVOZ • Svi proizvodjači koji prijave svoje robe i usluge objavljuju se u Projektu na Nacionalnom nivou. • Ovde postoji i pretraživač kojim može da se dobije i informacija na Regionalnom nivou. Ova informacija je potrebna kako bi se smanjili transportni troškovi u okviru jednog Regiona, zatim ako postoji stabilna sirovinska baza odredjene robe, ostaje mogućnost za izgradnju preradjivačkih kapaciteta. • Informacije sadrže: • opis delatnosti proizvodjača odredjene robe, • podatke o proizvodjaču, • vrsti proizvoda ili usluga, • klase, • količine, • jedinične mere, • dinamiku proizvodnje, • zbirne iznose. • Proizvodjačima mogućnosti da oglasi robe i usluge za prodaju. Na ovaj način se dobija značajna informacija o količini proizvedene robe na Nacionalnom nivou RS. Obzirom da su proizvodni kapaciteti usitnjeni i da ne mogu da obezbede kontinuitete, iako ispunjavaju standarde o kvaliteteu,ovim se otvara mogućnost zajedničkog nastupa proizvodjača iste vrste robe, cena, marketinga, proširivanja proizvodjačkih kapaciteta i novog zapošljavanja radnika. • Rezultat toga je udruživanje, edukacija, razmena iskustva, popravljanje kvaliteta, upoznavanje sa sličnim proizvodjačima u svetu i dr.

 7. Delatnosti Zakonodavac je u RS podelio privredne delatnosti u 17 grana. Grane su podeljene na 110 grupa, a grupe na 642 elementa. Za svaki od navedenih grana, grupa i elemenata postoji tačan opis, šta je propisano i šta je dozvoljeno da se radi. Ovo je neophodno zbog definisanja standarda i kvaliteta za odredjene grupe. Na primer: Preradjivačka industrija za svaku svoju pojedinu oblast mora da poseduje tačno odredjenu dokumentaciju, koja tretira uslove obavljanja te delatnosti. U praksi se privredni subjekti registruju za gotovo sve vrste aktivnosti iz klasifikacije. U ovom delu Projekta postoje jednostavni pretraživači koji robe i usluge mogu da prate kroz odredjene delatnosti PODSEKTOR AA - Poljoprivreda 01 Poljoprivreda, lov i usluge 011 Gajenje useva i zasada, baštovanstvo 0111 Gajenje žita i dr. useva i zasada 01110 Gajenje žita i dr. useva i zasada 0112 Gajenje povrća, cveća i sadnica 01121 Gajenje povrća, cveća i ukrasnog bilja 01122 Gajenje voćnih sadnica 01123 Gajenje loznih sadnica 0113 Gajenje voća i bilja za napitke i začine 01131 Gajenje voća 01132 Gajenje grožđa 01133 Gajenje bilja za napitke i začine 012 Uzgoj životinja 0121 Uzgoj goveda i proizv. mleka 01210 Uzgoj goveda i proizv. mleka 0122 Uzgoj ovaca, koza, konja 01220 Uzgoj ovaca, koza, konja 0123 Uzgoj svinja . . . nazad

 8. Preduzeća i radnje nazad

 9. Biznis planovi Primer mlekareMini mlekaru je isplativo izgraditi u kraju sa razvijenim govedarstvom. Posebno napominjemo da bi objekat trebalo graditi u neposrednoj blizini kuće ili okučnice radi smanjenja investicionih troškova (struje, vode, kanalizacije). Kritičan element programa je kapacitet mlekare. Program ima obeležje manjeg industrijskog pogona sa pretežno stalnim i srednje automatizovanim linijama, a namenjen je preduzetnicima koji bi se bavili preradom mleka. Kritični elementi programa su kvalitet, asortiman, cena proizvoda i izbor makrolokacije i mikrolokacije. Osim toga, treba brinuti o kvalitetu i dizajnu ambalaže kao i pakovanju. Osnovni podaci o biznis planu Mala i srednja preduzeća su podeljena u 13 oblasti u kojima se nalazi 297 mini-biznis planova. Biznis planovi se rade u saradnji sa "Institutom za razvoj malih i srednjih preduzeća" (www.smeinstitute.co.yu) i "Fakultetom za menadžment". Ovaj deo Projekta treba da podstakne privrednike-menadžere da odrede pravce poslovanja prema svojim znanjima i mogućnostima. Procene u biznis planovima su realne. Novi biznis planovi koji će se raditi u narednom periodu, nadgradjivaće se na postojeći sistem. Akcenat u novim planovima stavljamo na informacione tehnologije u poslovanju i povezivanju privrednih subjekata. U tom smislu poseban deo razvoja biće postavljanje programa koji tretiraju problematiku udruženja (grafičara, ovčara….). Plan Projekta je da napravimo otvoren deo za pitanja i odgovore sa njegovim korisnicima. Najčešće, početnici u nekom poslu postavljaju slična pitanja, a korišćenjem Projekta dobiće početne informacije za odredjeni posao na osnovu kojih može da se izvrši procenu izvodljivosti takvog posla. Ono na čemu se insistira kod samih udruženja je izdavanje publikacija, brošura, edukacija … nazad

 10. Pravila i propisi • Preko svog knjigovodstvenog centra formirali smo bazu podataka koja se odnosi na propise u RS pokrivajući sve privredne delatnosti. • Preduzeća, zadruge, preduzetništva i klasifikacije, • Privatizacija, • Promet roba i usluga, • Porezi, doprinosi, takse, javni prihodi, • Platni promet, • Računovodstvo i revizija… • Propisi su korisni i profesionalcima i za upoznavanje samostalnih menadžera u odredjenoj oblasti, šta obuhvata, uslove za privredjivanje. • U privredi postoji velika potreba za dostupnost ovakvoj informaciji, da možete doći u svako doba do nje. U praksi knjigovodstvo otkupljuje programe koji se bave ovom delatnošću, preduzetnik mora da preko svog knjigovodje dolazi do saznanja o bilo kom pojedinačnom pitanju. Najčešće je knjigovodja već upućen u zakonske regulative i odgovori koje daje su vrlo konkretni i precizni na svako pitanje. • Problem je da ogroman deo privrede nema svoje knjigovodstvo, nego ovaj posao obavlja preko agencije za knjigovodstvo. • Ako želimo da postignemo konkurentnost privrede ovi propisi moraju stalno biti dostupni svojim korisnicima. Menadžment tim mora široko da sagleda svoju oblast, proučavajući propise i standarde i otvara mogućnost za proširivanje i poredjenje podataka iz svoje oblasti poslovanja. nazad

 11. normativi zakoni propisi statistika i bilansi privredni subjekti uvoz / izvoz robe i usluge KADROVI NTRUS - WEB • U ovom delu se bavimo praćenjem potreba za zapošljavanjem. • Lica mogu na mail adresu kadrovi@trzistesrbije.com poslati svoj CV. • Privredni subjekti na ovom mestu iskazuju svoje potrebe za zapošljavanjem. elektronska baza podataka opštinski sajtovi sajtovi privrednih subjekata linkovi na ostale subjekte

 12. naziv preduzeća adresa pib popis usluga popis roba, proizvoda razvojni planovi kadrovska struktura i potrebe NTRUS Način registrovanja roba - usluga elektronska baza podataka Upisni list opštinski portal portali privrednih subjekata linkovi na ostale subjekte nazad

 13. NTRUS RC1 Beograd RC2 Novi Sad RC3 Niš RC4 Subotica RC5 Šabac RC6 Požarevac RC7 Užice RC8 Kruševac OC Novi Sad 1 OC Subotica OC Šabac OC Požarevac OC Kruševac OC Beograd Centar OC Niš OC Užice • Kruševac • Varvarin • Trstenik • Aleksandrovac • Brus • Ćićevac • Subotica • Bačka Topola • Mali Iđoš • Požarevac • V. Gradište • Žabari • Petrovac • M.Crniće • Golubac • Kučevo • Žagubica • Niš -Ražanj • Aleksinac • Marošina • Doljevac • N.BanjaG.Han • S.Venac • Stari Grad • Vračar • Voždovac • Novi Sad • Beočin • Sremski Karlovci • Titel • Žabalj • Užice • B.Bašta • Kosjerić • Požega • Arilje • Čajetina • Priboj • N.Varoš • Prijepolje • Sjenica • Šabac • Bogatić • Loznica • Mali Zvornik • Krupanj • Koceljava • Vladimirovci OC Sombor OC Beograd Zapad OC Novi Sad 2 OC Pirot • Sombor • Apatin • Kula • Odžaci OC Kragujevac • N.Beograd • Zemun • Obrenovac OC Sr. Mitrovica • Bač • Bač.Palanka • Bač.Petrovac • Vrbas • Temerin • Srbobran • Bečej • Pirot • Dimitrovgrad • B.Palanka • Babušnica • Kragujevac • Aranđelovac • Topola • Rača • Knić • Batočina • Lapovo OC Pančevo • Sr.Mitrovica • Šid • Irig • Ruma • Inđija • St.Pazova • Pećinci OC Čačak • Pančevo • Kovin • Vršac • B.Crkva • Plandište • Alibunar • Kovačica • Opovo OC Kikinda OC Beograd Jug • Čačak • G.Milanovac • Lučani • Ivanjica OC Leskovac • Kikinda • Kanjiža • Novi Knjaževac • Senta • Čoka -Ada • Rakovica • Čukarica • Barajevo • Lazarevac • Sopot • Leskovac - Bojnik • Lebane -Medveđa • Vlasotince • Crna Trava OC Zrenjanin OC Jagodina OC Valjevo OC Kraljevo • Zrenjanin • Novi Bečej • Nova Crnja • Žitište • Sečanj • Jagodina • Svilajnac • Paraćin • Ćuprija • Despotovac • Rekovac OC Smederevo • Valjevo • Ljubovija • Osečina • Mionica • Ub • Lajkovac • Ljig • Kraljevo • Vr.Banja • Raška • N.Pazar • Tutin OC Beograd Istok OC Vranje • Smederevo • SM.Palanka • V.Plana • Palilula • Zvezdara • Grocka • Mladenovac • Vranje • Bujanovac - Preševo • Vladičin Han - Bosilegrad • Surdulica - Trgovište OC Zaječar OC Bor • Zaječar • -Boljevac • Sokobanja • Knjaževac • Bor • Majdanpek • Negotin • Kladovo OC Prokuplje • Prokuplje • Kuršumlija • Blace • Žitorađa nazad

 14. Reč Autora Ovaj Program ima i veoma ozbiljan i značajan humanitarni karakter, a to je pokroviteljstvo Domova za nezbrinutu decu i omladinu, kao i pokroviteljstvo Ustanova za hendikepirana lica. U Republici Srbiji ima 24 Doma za nezbrinutu decu i omladinu i 19 Ustanova za lica ometena u razvoju. Zajedničko ovim Domovima i Ustanovama jeste da su u teškom materijalnom položaju i da im treba pomoć. Pomoć se ogleda u sledećem, preduzeća kojima vrši posredovanje Nacionalno tržište roba i usluga, u smislu otvaranja tržišta i stvaranja profita, pomagaće ove ustanove prema svojim mogućnostima, nadamo se masovno, a prema regionu u kojem se preduzeće nalazi. Na ovaj način možemo konkretno pomoći ovim ustanovama i učiniti svoj posao blagorodnim. Neka jaki pomognu slabijima. Hvala Vam! Zoran Livaja nazad

 15. Korisne WEB adrese Na sajtu Nacionalnog tržišta roba i usluga srbije, možete pronaći i adresar drugih važnih institucija kao što su: • Republička ministarstva i institucije • Privredne komore • Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća • Banke i druge finansijske istitucije • Međunarodne institucije nazad