O čom sú s mernice WEEE a RoHS ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O čom sú s mernice WEEE a RoHS ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
O čom sú s mernice WEEE a RoHS ?

play fullscreen
1 / 15
O čom sú s mernice WEEE a RoHS ?
180 Views
Download Presentation
henry
Download Presentation

O čom sú s mernice WEEE a RoHS ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. O čom sú smernice WEEE a RoHS ? Ing. Peter STAŠÍK AO SKTC 101 Nová Dubnica

 2. Čo znamená WEEE a RoHS? • WEEE – Smernica 2002/96/ES waste electrical and electronic equipment (odpad z elektrických a elektronických zariadení) • RoHS – Smernica 2002/95/ES restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach) • Vyhl. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

 3. Aké sú ciele smernice WEEE? • zabrániť vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení • opätovne použiť, recyklovať a inými spôsobmi zhodnotiť takéto odpady • zlepšiť enviromentálne správanie všetkých prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na životnom cykle elektrických a elektronických zariadení a najmä spracovateľov odpadu z takýchto zariadení

 4. Aké sú ciele smernice RoHS? • aproximovať právne predpisy členských štátov únie, týkajúce sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach • prispieť k ochrane zdravia ľudí • prispieť k enviromentálne vhodnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z elektrických a elektronických zariadení

 5. Čo znamená výraz „elektrické a elektronické zariadenia“? • zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a • zariadenia na výrobu a prenos a meranie takýchto prúdov a elektromagnetických polí • zariadenia, ktoré pracujú pri max. napätí 1000V AC resp. 1500V DC • horeuvedené zariadenia, ktoré spadajú do kategórií, uvedených v prílohe IA smernice WEEE okrem vojenského materiálu

 6. Čo znamená odpad z elektrických a elektronických zariadení? • sú to elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sú odpadom v zmysle Zákona 223/2001 a 733/2004 o odpadoch vrátene všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou výrobku v čase, keď sa vyraďuje • odpad môže byť zo súkromných domácností alebo z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov

 7. Rozsah pôsobnosti WEEE • je uvedený v prílohe IA a pozostáva z nasledovných kategórií: 1. veľké domáce spotrebiče 2. malé domáce spotrebiče 3. IT a telekomunikačné zariadenia 4. spotrebná elektronika 5. osvetľovacie telesá 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 7. hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 8. zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 9. prístroje na monitorovanie a kontrolu 10.predajné automaty • vyňaté sú zbrane, munícia a vojenský materiál pre vojenské účely

 8. Rozsah pôsobnosti RoHS • smernica sa uplatňuje na zariadenia, spadajúce do kategórií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 v prílohe IA smernice WEEE • elektrické žiarovky a svietidlá v domácnostiach • vyňaté sú náhradné diely, určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení, uvedených na trh pred 1. 6. 2006 • vyňaté sú niektoré aplikácie nebezpečných prvkov, uvedené v prílohe k smernici RoHS

 9. Požiadavky smernice WEEE • separovaný zber odpadu (štát) • spracovanie a zhodnotenie odpadu (štát) • do 1 roku po uvedení výrobku na trh poskytnúť informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh nového EZ • jednoznačná identifikácia výrobcu EZ, uvedeného na trh po 13.8.2005 • zreteľné označenie výrobkov v súlade s článkom 11 ods. 2. Značka na spotrebiči uvádza, že bol uvedený na trh po 13.8.2005.

 10. Označovanie podľa čl. 11 ods. 2 + príloha IV WEEE

 11. Požiadavky smernice RoHS • Od 1. 6. 2006 musí výrobca nových elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh zaistiť, aby neobsahovali - kadmium (Cd) - olovo (Pb) - ortuť (Hg) - šesťmocný chróm (Cr (VI)) - polybrómované bifenyly (PBB) - polybrómované difenylétery (PBDE)

 12. Návrh EK k požiadavke smernice RoHS • výrobca nových elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh musí zaistiť, aby obsah nebezpečných látok v nich obsiahnutých neprekročil nasledovné maximálne hodnoty koncentrácie v homogénnych materiáloch: - kadmium (Cd) 100 mg/kg 0,01% - olovo (Pb) 1000 mg/kg 0,1% - ortuť (Hg) 1000 mg/kg 0,1% - šesťmocný chróm (Cr (VI)) 1000 mg/kg 0,1% - polybrómované bifenyly (PBB) 1000 mg/kg 0,1% - polybrómované difenylétery (PBDE) 1000 mg/kg 0,1%

 13. Čo sú to „homogénne materiály“? • materiály s jednotným zložením, ktoré nemôžu byť mechanicky rozdelené (skrutkovaním, rezaním, drvením, mletím alebo odieraním) na rozličné materiály • príklady homogénnych materiálov: - plasty - sklo - kovy - nátery - živice

 14. Požiadavky na uplatňovanie WEEE a RoHS v SKTC 101 • Pretože podľa Zákona 233/2001, 733/2004 a vyhlášky 288/2005 majú výrobcovia povinnosti, bude pri certifikácii elektrotechnických výrobkov v SKTC 101 okrem iného vyžadované : • WEEE – jednoznačná identifikácia výrobcu a symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach, vytlačený zreteľne, čitateľne a nezmazateľne • RoHS - protokoly o skúške od výrobcu alebo - prehlásenie výrobcu alebo - uvedenie v Návode na obsluhu

 15. ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ EVPÚ a.s. Ing. Peter STAŠÍK tel.: +421 42 4403623 GSM: +421 903 461015 e-mail: stasik@evpu.sk