Modernizacja oczyszczalni ciek w i skanalizowanie cz ci aglomeracji tomaszowa mazowieckiego
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Najważniejsze daty. Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - heman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modernizacja oczyszczalni ciek w i skanalizowanie cz ci aglomeracji tomaszowa mazowieckiego

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego


Najwa niejsze daty
Najważniejsze daty

Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu

Czerwiec 2008 - uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek ZGW-K w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. i Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o.

31.12.2008 r. połączenie spółek

Listopad 2009 – uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu

Listopad 2009 – złożenie wniosku w VI konkursie POIiŚ

Wrzesień 2010 – wpisanie projektu na I miejsce listy rezerwowej

Październik 2010 – weryfikacja I i II stopnia przez ekspertów NFOŚ i GW w Warszawie

I wreszcie …


Modernizacja oczyszczalni ciek w i skanalizowanie cz ci aglomeracji tomaszowa mazowieckiego
03.02.2011 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego


Cele projektu
CELE PROJEKTU pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów dyrektyw w sprawie ścieków komunalnych 91/271/EWG

 • Zapewnienie spełnienia przez aglomerację Tomaszowa Mazowieckiego wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej.

 • Wykorzystanie pomocy finansowej Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych ekonomicznie warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

 • Poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.


Cele projektu1
CELE PROJEKTU pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego.

 • Podniesienie atrakcyjności aglomeracji i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych.

 • Stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.

 • Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód podziemnych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej, a także z redukcji skażenia gleb.


Chrakterystyka aglomeracji
CHRAKTERYSTYKA AGLOMERACJI pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki została zatwierdzona Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 roku.

 • Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz następujące miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki: Komorów, Karolinów, Smardzewice, Swolszewice Małe, Tresta Rządowa, Tresta, Twarda, Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi.

 • Jest to aglomeracja o RLM równej 157 000 oraz liczbie ludności 72 468 (według stanu na koniec 2008 roku).

 • Wskaźnik skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 59,5%, natomiast wskaźnik zwodociągowania wynosi 98 %.


Stan istniej cy
STAN ISTNIEJĄCY pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Miasto Tomaszów Mazowiecki jest skanalizowane w ok. 70%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 76,9 km bez przyłączy (126,1 km z przyłączami - stan na koniec 2008 r.).

 • Gmina Tomaszów Mazowiecki – na terenie aglomeracji brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej

 • Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z całego miasta w ilości od 8 000 m³/d do 12 000 m³/d.

 • W chwili obecnej RLM oczyszczalni ścieków wynosi 135 700 przy ładunku BZT5 średnio rzędu 809 g/m³ i przepływie średnim 9550 m³/d. Przepływ maksymalny podczas intensywnych opadów atmosferycznych wynosi do 18 000 m³/d


Lokalizacja przedsi wzi cia
LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Teren Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

 • Teren Gminy Tomaszów Mazowiecki – Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Komorów i Smardzewice

 • Pozostała część aglomeracji będzie skanalizowana w II etapie


Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Obejmuje 15 zadań realizowanych według zasady „projektuj i wybuduj”- wg Żółtego Fidica

 • Ponumerowane zadania przedstawione poniżej nie oznaczają kolejności ich realizacji. O ostatecznej trasie przebiegu kanalizacji zdecyduje Wykonawca.

 • Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków

 • Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Spalskiej, Szczęśliwej, Sosnowej, Tuwima, Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, Bocznej, Krętej, Narewskiego, Curie-Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, Wrzosowej, Grota-Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, Suchej, ks. Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowskiej, Fabrycznej i Żeromskiego o długości ok.14,4 km


Zakres rzeczowy projektu c d
Zakres rzeczowy projektu c. d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o długości ok. 1,4 km

 • Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Strefowa, Strefowa - Warszawska, Gęsia, Warszawska, Wspólna, Piaskowa, Czarna, Jasna, Czysta, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, Traugutta, Chopina, Północna i Mickiewicza o długości ok.10,1 km


Zakres rzeczowy projektu c d1
Zakres rzeczowy projektu c. d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewskiej, Krawieckiej, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny i Jana o długości ok. 5,8 km

 • Zadanie 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowskiej, Robotniczej, Modrzewskiego i Kwarcowej o długości ok. 5,8 km


Zakres rzeczowy projektu c d2
Zakres rzeczowy projektu c. d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zadanie 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, Wąwalskiej, Wąwalskiej-Witosa, Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, Hubala, Torowej, Kowalskiej, Okopowej, Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala - Wilczej, Wilczej-Opoczyńskiej, Opoczyńskiej- Witosa o długości ok. 23,9 km


Zakres rzeczowy projektu c d3
Zakres rzeczowy projektu c. d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zadanie 8 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Działkowej i Józefowskiej o długości ok. 0,6 km

 • Zadanie 9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Starowiejskiej i Ludowej o długości ok. 2,7 km

 • Zadanie 10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał o długości ok.8,6 km

 • Zadanie 11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice o długości ok. 19,1 km

 • Zadanie 12 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kotlinowej i Pod Grotami o długości ok. 0,4 km


Zakres rzeczowy projektu c d4
Zakres rzeczowy projektu c. d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zadanie 13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej o długości ok. 1,3 km

 • Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o długości ok.11,4 km

 • Zadanie 15 – Renowacja istniejących kolektorów sanitarnych o łącznej długości ok. 19,1 km


Zakres finansowy i rzeczowy projektu
Zakres finansowy i rzeczowy projektu pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 226 504 488,02 zł, w tym: koszty kwalifikowane 186 079 724,43 zł niekwalifikowane w kwocie 40 424 763,59 zł (podatek VAT)

Źródła finansowania:

 • Uzyskana pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 107 712 248,48 zł. – kwota ta po podpisaniu umowy z UE będzie kwotą dotacji.

 • Udzielona promesa na udzielenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 60 950 674,00 zł

 • Dokapitalizowanie Spółki przez Wspólnika w latach 2011-2013 w kwocie 6 mln zł

 • Środki własne Spółki w kwocie 11 416 801,95 zł


Zakres finansowy i rzeczowy projektu c d
Zakres finansowy i rzeczowy projektu c.d. pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia :

 • Wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 105,5 km

 • Zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej o długości 19,1 km

 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 14 000 m³/d do 15 000 m³/d , tj.z RLM 135 700 do RLM 157 000


Efekt ekologiczny przedsi wzi cia
Efekt ekologiczny przedsięwzięcia pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 21 495 osób , w tym 16 172 mieszkańców oraz 5 323 równoważnych mieszkańców korzystających z instytucji użyteczności publicznej , zakładów przemysłowych, turystów.

 • Na terenie miasta Tomaszowa Maz. do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 11 996 mieszkańców, a na terenie gminy Tomaszów Maz. należącej do aglomeracji Tomaszów Maz. 4 176 osób


Analiza oddzia ywania na rodowisko
Analiza oddziaływania na środowisko pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Zarówno w świetle przepisów prawa polskiego jak i UE inwestycja w proponowanym zakresie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa przedsięwzięć).


Analiza oddzia ywania na rodowisko1
Analiza oddziaływania na środowisko pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie Przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas eksploatacji.

 • Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

 • W trakcie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy.


Analiza oddzia ywania na rodowisko2
Analiza oddziaływania na środowisko pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

 • Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie i zastosowane rozwiązania w znacznym stopniu zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

 • Stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczony będzie w pomieszczeniu zamkniętym.

 • Zmniejszy się uciążliwość zapachowa obiektu.


Proponowane rozwi zania minimalizuj ce ujemne oddzia ywanie na rodowisko oczyszczalni ciek w
Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków

 • Stacje zlewcze ścieków komunalnych i przemysłowych będą w obiektach zamkniętych – zmniejszenie uciążliwości zapachowej

 • Nastąpi rozdzielenie ścieków komunalnych i przemysłowych – możliwość lepszej kontroli jakości dopływających ścieków, możliwość wpływu na ilość ścieków przemysłowych włączanych do biologicznego oczyszczania,

 • Skierowanie odcieków z odwadniania osadów i cieczy nadosadowej-do ponownego oczyszczania.


Proponowane rozwi zania minimalizuj ce ujemne oddzia ywanie na rodowisko oczyszczalni ciek w1
Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków

 • przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego usuwanie związków biogennych,

 • zautomatyzowanie procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków,

 • wywóz odwodnionych skratek i osadów na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni ścieków).


W zwi zku ze znacznym zu yciem istniej cych urz dze i obiekt w nast pi
W związku ze znacznym zużyciem istniejących urządzeń i obiektów nastąpi:

 • wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków,

 • wymianę sieci zakładowej wody miejskiej,

 • wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych,

 • modernizację dróg i placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni.

 • Istniejący ręczny system sterowania oczyszczalnią zostanie przebudowany i zastąpiony kompletnym systemem automatyki i pomiarów AKPiA,


Efekty
EFEKTY: obiektów nastąpi:

 • Zmniejszenie zużycia energii oraz polepszenie standardu pracy pracowników.

 • Lepsza kontrola nad procesem oczyszczania ścieków

 • Mniejsze ryzyko awarii


Modernizacja oczyszczalni ciek w i skanalizowanie cz ci aglomeracji tomaszowa mazowieckiego

Dziękujemy za uwagę obiektów nastąpi: