przemoc domowa jedn z patologii spo ecznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przemoc domowa jedną z patologii społecznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przemoc domowa jedną z patologii społecznych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Przemoc domowa jedną z patologii społecznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Przemoc domowa jedną z patologii społecznych. Analiza problemu w powiecie ostródzkim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Przemoc domowa jedną z patologii społecznych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przemoc domowa jedn z patologii spo ecznych

Przemoc domowa jedną z patologii społecznych

Analiza problemu w powiecie ostródzkim

slide2
Od ponad dekady Policja gromadzi dane pochodzące z wszystkich jednostek organizacyjnych dotyczące realizacji procedury związanej z zapobieganiem przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie Karty”, która służy następnie opracowaniu analizy ilościowej w przedmiotowym zakresie.

Uzyskane wartości liczbowe pozwalają w konsekwencji na dokonanie analizy jakościowej i sformułowanie wniosków służących zaplanowaniu, a następnie wprowadzeniu niezbędnych zmian organizacyjnych w realizacji przedmiotowej procedury.

Poniższa analiza obejmuje lata 2009-2010 oraz pierwsze półrocze 2011roku.

algorytm wszcz cia procedury p n niebieska karta w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie
Algorytm wszczęcia procedury p.n. Niebieska Karta w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie
 • Policjanci przeprowadzający interwencję domową każdorazowo w przypadku stwierdzenia symptomów przemocy w rodzinie sporządzają Niebieską kartę-A, natomiast w przypadku braku przesłanek jej założenia Notatkę z Interwenci Domowej (Białą Kartę)
 • Notatka z Interwencji Domowej trafia do właściwego miejscowo dzielnicowego, który w ciągu 14 dni odwiedza rodzinę, w której istnieje podejrzenie zagrożenia przemocą i wszczyna procedurę Niebieskiej Karty lub odstępuje od takiego wszczęcia.
slide4
Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje również w związku ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie z art. 207 KK (znęcanie się fizyczne i psychiczne), działa to także w drugą stronę. Rozpoczęta procedura NK jest podstawą do wszczęcia postępowania w kierunku art. 207KK (znęcanie się fizyczne i psychiczne).

Od 18 października 2011r obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedur „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” natomiast sprawy nieuregulowane w rozporządzeniu do czasu ukazania się wytycznych Komendanta Głównego Policji reguluje Zarządzenie 162 K G P z dnia 18 lutego 2008r.

charakterystyka zjawiska
Charakterystyka zjawiska
 • Policja na terenie powiatu ostródzkiego aktualnie prowadzi 168 procedur pod nazwą Niebieska Karta
 • W 2009r. Policja przeprowadziła 1832 interwencje domowe z czego 40 interwencji zakończyło się wszczęciem procedury „Niebieskie karty”
 • W 2010r. Policjanci w związku z wezwaniami mieszkańców powiatu ostródzkiego interweniowali 761 i 140 interwencji zakończyło się Niebieską Kartą.
 • Pierwsza połowa 2011r. przyniosła 1110 interwencji z czego 80 dotyczyło przemocy w rodzinie i zakończyło się sporządzeniem Niebieskiej Karty.
slide7
W 2010 roku, w porównaniu z 2009 rokiem nastąpił bardzo duży wzrost ilości interwencji zakończonych wszczęciem procedury „Niebieska Karta” - o 100 interwencji. Związane jest to z przeprowadzeniem większej ilości czynności sprawdzających w kierunku art. 207 KK oraz wszczęciem w 2010 roku więcej spraw dotyczących psychicznego i fizycznego znęcania się nad rodziną.
charakterystyka interwencji zako czonych nk z uwzgl dnieniem miejsca zdarzenia
Charakterystyka interwencji zakończonych NK z uwzględnieniem miejsca zdarzenia

Dane zgromadzone przez policjantów wskazują iż:

 • w 2009r. ujawniona przemoc w rodzinie w 23 przypadkach dotyczyła miasta a w 17 wsi.
 • w 2010r. 90 procedur Niebieskiej Karty zostało wszczętych na terenach wiejskich a 50 w miastach.
 • w pierwszej połowie 2011r. tyle samo interwencji miało miejsce zarówno w miastach jak i na wsiach (po 40 interwencji)
charakterystyka interwencji zako czonych nk z uwzgl dnieniem miejsca zdarzenia1
Charakterystyka interwencji zakończonych NK z uwzględnieniem miejsca zdarzenia

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że tendencja na terenie powiatu ostródzkiego zmieniła się. Dotychczas więcej sprawców przemocy domowej zamieszkiwało na terenie miast. Związane jest to z faktem podniesienia świadomości i większej otwartości osób pokrzywdzonych ze społeczności wiejskiej na problem alkoholizmu oraz przemocy domowej.

slide13

Sprawca przemocy –znajduje wiele logicznych wyjaśnień swojego postępowania. Najczęściej jest przekonany o słuszności takich zachowań i postrzega siebie jako człowieka robiącego różne rzeczy w imię sprawiedliwości czy w trosce o dobro innych ludzi.

 • 2009 rok to 41 sprawców (38 mężczyzn, 2 kobiety i 1 nieletni)
 • 2010 rok to 139 sprawców (127 mężczyzn i 12 kobiet)
 • I połowa 2011 roku to 11 sprawców (10 mężczyzn i 1 kobieta)
charakterystyka sprawc w
Charakterystyka sprawców
 • Sprawcą przemocy jest najczęściej mężczyzna jednak z przeprowadzonych analiz wynika, iż z upływem lat tendencja ta zmienia się:

- w 2009 roku mężczyźni stanowili 92,68% wszystkich sprawców

- w 2010 roku – 91,37%

- natomiast w I połowie 2011 roku – 88,89%

slide15

Przemoc w rodzinie może mieć miejsce we wszystkich warunkach społecznych. Nie zależy ani od statusu społecznego, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji materialnej domownikówNajczęstsze przyczyny przemocy:

 • Nadużywanie alkoholu
 • Trudna sytuacja materialna
 • Praktyki zaobserwowane w dzieciństwie
dzia ania policji w ramach procedury niebieska karta maj na celu
Działania Policji w ramach procedury „Niebieska Karta” mają na celu:
 • Podniesienie poczucia bezpieczeństwa ofiar przemocy
 • Dostarczenie ofiarom rzetelnej informacji o przysługujących im prawach
 • Wskazanie miejsc gdzie mogą szukać pomocy (dostarczenie wsparcia społecznego i psychicznego)
 • Powstrzymanie sprawców, zapobieganie dalszym atakom
 • Zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie poczucia bezkarności sprawcy
 • Doprowadzenie do powstania stosownej dokumentacji z prowadzonych działań