Zdravo drustvo
Download
1 / 37

ZDRAVO DRUSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ZDRAVO DRUSTVO. Erich Fromm. DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?. Doktorske studije komunikologije Predmet : Personalisti č ka antropologioja Prof.dr Tatjana Milivojevi ć Jelena Baji ć 1006/12. I DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?. Zapadno dru š tvo je mentalno zdravo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZDRAVO DRUSTVO' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdravo drustvo

ZDRAVO DRUSTVO

Erich Fromm


Da li smo mentalno zdravi

DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?

Doktorskestudijekomunikologije

Predmet: Personalistička antropologioja

Prof.drTatjanaMilivojević

JelenaBajić 1006/12


I da li smo mentalno zdravi
I DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?

 • Zapadnodruštvo je mentalnozdravo

 • Mentalnobolesnesusamoodredjeneindividue

 • Da li smosigurni da ne obmanjujemosamisebe??? ( pr. Oboleli u dusevnimbolnicama)


Ispitivanje injenica na uobi ajeni psihijatrijski na in
Ispitivanječinjenicanauobičajenipsihijatrijskinačin

 • U poslednjih nešto više od 100 godinastvoreno je veće materijalnobogatstvonegoikada u istorijiljudskogroda

 • Poubijano više milionastanovništva u mehanizmuzvanom RAT

  • Ljudisuverovali da se bore u samoodbrani, zaslobodu I častuz Božijupomoć

  • Protivnicisuimizgledalikaosurovairacionalnačudovistakojamorajubitipobodjena da bi svet bio spasen od zla

  • Kasnijeneprijateljipostajuprijatelji, a prijateljineprijatelji I sveizpočetka!


Svet je spreman za
Svet je spremanza…

 • Velikomasovnoubijanje ( državnicikojiizazivaju pa “uspešno “izbegavaju rat zbog loše vodjenihpoverenihimposlova)

 • Izlivirušilackogbesa I paranoidnesumnjičavostisastavnisudeocivilizovanogčovečanstva u poslednjih 3000 godina

 • Od 1500. god.p.n.e. do 1860. god. n.e.potpisano je oko 8000 mirovnihugovora

 • ( svaki je trebalo da obezbeditrajnimir, a nijetrajao duže od 2.god.)


Ekonomski sistem
Ekonomskisistem

 • Stabilizacijatržistana uštrbljudskihpotreba

 • Ogromnaproizvodnjaoružjaodržavauspesnimekonomskisistem

 • Paradoks- čovekslužiekonomiji, a ne ekonomijačoveku


Medijska slika
Medijskaslika

 • Veća pismenostnegoikada pre

 • Širokadostupnost - radio, tv, štampa ( danas I internet)

 • “punjenjeljudskogumanajjeftinijimškartom”

 • Tada - više slobodnogvremenakojeljudi ne znajukako da iskoriste “ubijanjeslobodnogvremena”


Patologija normalnosti savremenog zapadnog dru tva
Patologijanormalnostisavremenogzapadnogdruštva

 • Nematačnihpodatakakolikosurasprostranjenementalnebolesti u raznimzemljamazapadnogsveta!!!

 • Imamotačne uporednestatističkepodatke o materijalnombogatstvu, zaposlenju, stopiradjanja, smrtnosti…

 • Podacikojigrubomogupokazatimentalnozdravljesupodaci o samoubistvima, ubistvima I alkoholizmu.


Rezultati tada njih istrazivanja 1955 god
Rezultatitadašnjihistrazivanja( 1955.god.)

 • Danska, Švajcarska, Finska, Švedska I SAD suzemljesanajvišomstopomsamoubistava I najvećimkombinovanimprocentomsamoubistava I ubistava

 • Španija, Italija, Irskasuzemljesanajmanjimprocentomubistava I samoubistava

 • SAD, Švajcarska, Švedska I Danskakojeimajunajvišu stopusamoubistavaimaju I najvišu stopualkoholizma ( ovde je I Francuska u samomvrhu)


Zaklju ci istra ivanja
Zaključciistraživanja

 • Cifresamoubistava I alkoholizma se umnogomepoklapajušto ukazujenamentalnuneuravnoteženost

 • Najdemokratskije, miroljubivije I najnaprednijezemlje u Evropi, kao I SAD koja u ovimkarakteristikamaprednjači,pokazujunajoštrijesimptomementalnihporemećaja


Da li se ciljevi celokupnog dru tveno ekonomskog razvitka zapadnog sveta mogu dovesti u pitanje
Da li se ciljevicelokupnogdruštveno-ekonomskograzvitkazapadnogsvetamogudovesti u pitanje?

 • Materijalnoudobanživot

 • Relativnojednakaraspodelabogatstva

 • Čvrstademokratija I mir…

 • Sta je pogrešno u ovimciljevimakojimatežimo,

  pa suzemljekojesuovimciljevimanajbliže I

  zemljesanajviše znakovamentalneneuravnoteženosti?


Ovek ne ivi samo od hleba
Čovek ne živisamo od hleba”

Materijalnoblagostanjeizazivadosadukodčoveka

 • Da li susamoubistva, ubistva I alkoholizam, nekakavpatološkinačin da se pobegne od ovedosade?

 • Ili je problem u nečemdrugom?

 • Modernacivilizacija ne zadovoljavanajdubljepotrebečoveka!


Ii mo e li dru tvo da bude bolesno
II MOŽE LI DRUŠTVO DA BUDE BOLESNO?

 • Celomdruštvunedostajementalnozdravlje- to je u suprotnostisastavomsociološkogrelativizma

 • “Zdravodruštvo” podrazumevapretpostavkurazličituodsociološkogrelativizma ( tj. pretpostavitida može da postojijednodruštvokojenijezdravo)


Normativni humanizam
Normativnihumanizam

 • VrstaČOVEK se mozedefinisati u anatomskom I fiziološkomsmislu

 • Njeničlanoviimajuzajedničkeosnovnepsihičkekvalitete , zakonekojiupravljajunjihovimmentalnim I emocionalnimfunkcionisanjem I ciljevekojim se naadekvatannačin rešava problem ljudskeegzistencije

 • Nemadefinicije o čoveku u psihološkomsmislu I zadatak “nauke o čoveku “ je da se dodje do tačnogopisaonogastozaslužuje da se nazoveljudskomprirodom!


Reakcionarna upotreba pojma ljudske prirode
Reakcionarnaupotrebapojmaljudskeprirode

 • Ono sto se čestonazivaljudskomprirodomsamo je jedna od mnogihmanifestacija- čestopatološka- a funkcijatakvepogrešne definicije obično je bilaodbranajedneodredjenevrstedruštva, zakoje se tvrdilo da je neophodniproizvodčovekovementalnekonstrukcije.

 • Suprotnopomenutom, Liberalisu ( pocev od 18 veka) isticali PLASTIČNOST ljudskeprirode I odlučujućiuticajfaktoraokoline ( ne održivapretpostavka da je ljudski um prazan list papiranakomedruštvo I kulturaupisujusvojtekst!)


Izvu i jezgro zajedni ko za ceo ljudski rod
Izvućijezgrozajedničkozaceoljudski rod

 • Shvatitizakonesvojstveneljudskojprirodi

 • Shvatitibitneciljevečovekovograzvitka

 • Čovekmenjasvetokosebe

 • Čovek se menja u istorijskomprocesu ( “on je sopstvenakreacija”) alisamopremasopstvenojprirodi

 • Ovoprevazilazidihotomiju da suglavnestrasti I nagoni u čovekurezultattotalneegzistenciječoveka, da suodredjene I utvrdjene, nekezazdravlje I sreću, a drugezabolest I nesreću


Ovek je manifestacija ljudske prirode odredjen dru tvenim uredjenjem u kome ivi
Čovek je manifestacijaljudskeprirodeodredjendruštvenimuredjenjem u komeživi !?

 • Osnovnenagone ne stvaradruštveniporedak, većsamoodredjujekojeće se od potencijalnihstrastimanifestovati I dominirati.

 • Mentalnozdravlje se postiže ako se čovekrazvija do potpunezrelostipremakarakteristikama I zakonimaljudskeprirode! ( mentalnabolest se razvija u suprotnom)

 • Ova premisanamgovori da nijekriterijummentalnogzdravljaprilagodjenostdatomdruštvenomporetku, većje ona univerzalnakojavazizasveljude I kojadajezadovoljavajuciodgovorna problem ljudskeegzistencije.


Jednodu no potvrdjivanje
Jednodušno potvrdjivanje

 • Naivno se predpostavlja da je činjenica, da to što suzavećinuljudiizvesneideje I osećanazajednička, I samapotvrdatihvrednosti I osećanja. ( jednodušnaocenanemanikakavuticajnarazum I mentalnozdravlje!) Činjenica da milioniljudiimajuisteporoke ne pretvaraoveporoke u vrline!

 • ( PR. to je normalnojersvitakoradeilitakomisle!!!)


Razlika izmedju individualnih i dru tvenih mentalnih bolesti
Razlikaizmedjuindividualnih I društvenihmentalnihbolesti

 • Defekt

 • Neuroza

 • Akonekaosoba ne ostvarislobodu I spontanost, istinskoizražavanjesvoga “ja” , može se smatrati da imaozbiljandefekt

 • Akovećinačlanova ma kogdrušstva ne postignetajcilj, govorimo o društvenostrukturalnomdefektu.Posto se defekt deli saostalima, osobanijenisvesna da je to defekt I ona je srećnašto se uklapa u ostalideočovečanstva, onakokakogaonapoznaje!


Defekt vrlina i uspeh
Defekt = vrlina I uspeh !?

 • KALVINOVE DOKTRINE-probudile u čovekuosećanjekrivice I zabrinutosti

 • Od ozbiljnogdefektapationaosobasavladanaosećajemsopstvenenemoći I bezvrednosti, bezmogućnosti da osetiradost

 • Ovajdefekt je strukturiralakultura da bi individuabilazaštićenaodneuroze, od koje bi patila u kulturi u kojoj bi istidefektizazvaoosećanjepotpuneneadekvatnosti I izolacije.

 • SPINOZA-gramzivost, ambicija…suoblicinenormalnostimadaihniko ne smatrabolestima!


Putevi bekstva
Putevibekstva

 • Osobekaoautomati ( veštackiosmeh, beznačajnoćeretanje, tupo očajanjekojeoslikavaistinskupatnju)

 • Dvetvrdnje o ovakvojosobi:

 • 1.ona pati od defektaspontanosti I individualnostikoji može da budeneizlečiv

 • 2.ona se ne razlikuje od milionadrugihljudikojisu u istom položaju I kojekulturasnabdevamodelimakojiimomogućavajudaživesadefektom a da ne postanubolesni

 • Pretpostavimo scenario u zapadnojkulturi, u komesamomesecdana ne bi radilibioskopi, tv, sport…Osimmnogihnervnihslomova, desila bi se stanjaakutnezabrinutosti ( neuroze)kodvećineukidanjemovihosnovnihputevabekstva.


Protiv struje
Protivstruje

 • Ako bi ukinukidruštvenostrukturiranidefektnapovršinubi izbilabolest

 • Model kojimnassnabdevakultura nedelujesamonamanjinu:

 • 1.osoba čiji je životniciljpostizanje moćiI slave

 • 2.osobakojanista ne čini da bi postiglasvojciljvećčeka da se desičudo I završava u osećanjujalovosti I gorčine.

 • 3.retkeosobevećegintegriteta I osećajnosti


Ovekova beskrajna elasti nost i njene granice
Čovekovabeskrajna “elastičnost”injenegranice

 • Čovekmoze da jedegotovosve, daživi u svakojklimi I da se prilagodi, kao I da se prilagodisvakompsihičkomstanju.

 • Može daživikaoslobodančovek I kao rob, kaobogat I kaogladan, kaoratnik I u miru…

 • VAŽNA ČINJENICA

 • Nemože se sprečitiljudskareakcija. U ne povoljnimuslovimaljudireagujuapatijom, smanjenjeminteligencije, inicijative I sposobnostitako da postepenoprestajudavrše funkcijepomoću kojih bi trebalodasluže svojimvladarimaI njihovomsistemu.


Reakcija
Reakcija

Čovek u takvimuslovima može da stvoritakvunezavisnost I težnjuzaslobodom da se nanjegovimstvaralačkimimpulsimaizgradiboljedruštvosadrugestrane. Kakveće reakcijebitizavisiodsledećis faktora:

Ekonomskih \ političkih\duhovneklime…

Takodačovek može daživi pod svimuslovimaali on će reagovati I iliće se izopačitiilistvoritiuslove u skladusanjegovimpotrebama.

Ipakljudskapriroda I društvomogu da imajuprotivrečne zahteve.


Civilizacija i njena nezadovoljstva frojd
Civilizacija I njenanezadovoljstva” Frojd

 • Frojdpolazi od toga da postojiljudskaprirodazajednička ljudskomrodukrozsvekulture I epohe I da postojeizvesneutvrdjenepotrebe I tenzije kojesuurodjenetojprirodi.

 • On veruje da se društvo I civilizacijarazvijajuneprestano u kontrastupremapotrebamačoveka I takodolazi do pojma SOCIJALNE NEUROZE.

 • Celočovecanstvo, kaže on, može postatineurotično pod pritiskomtendencijacivilizacije!?!

 • Da li bi se nekousudio da preduzmeistraživanjepatologijecivilizovanihzajednicauzsvukompleksnost tog zahvata?


Zdravo dru tvo se usudilo
Zdravodruštvo” se usudilo

 • Knjiga je zasnovananaideji da je zdravodruštvoonokojeodgovarapotrebamačoveka ( onimobjektivnimpotrebamakojihpojedinci moždanisuuveksvesni, zbogprevelikihsubjektivnihpotreba)

 • ZADACI U TOM SMERU:

 • Utvrditičovekovuprirodu I kojepotrebeiznjeproističu

 • Ispitatiulogudruštva u evolucijičoveka I njegovedaljeuloge u razvitkuljudi

 • Ispitatiuzajamnekonflikteizmedjuljudskeprirode I društva I poslediceovihkonflikata

 • ( naročitošto se tiče modernogdruštva)


Zdravo drustvo
KRAJ

Hvalanapaznji!

http://www.youtube.com/watch?v=AO1Txp8D_8U&feature=youtu.be