wsp praca warszawskiego centrum pomocy rodzinie z plac wkami opieku czo wychowawczymi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 31.05.2014r.): 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wsp praca warszawskiego centrum pomocy rodzinie z plac wkami opieku czo wychowawczymi

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

plac wki opieku czo wychowawcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 31.05.2014r.):

 • 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc
 • 1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8 miejsc)
 • 9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 502 miejsca, w tym:
   • 7 placówek z 21 filiami – 442 miejsca
   • 2 placówki bez filii – 60 miejsc
 • 4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 93 miejsca
 • 6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca
warszawskie centrum pomocy rodzinie
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
 • Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

dzia ania zmierzaj ce do efektywnego dysponowania miejscami w plac wkach opieku czo wychowawczych
Działania zmierzające do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • prowadzenie bazy danych wychowanków (program autorski) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek,
 • kwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce,
 • przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek,
 • występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej.
slide5
Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2013-2015
 • przygotowanie projektu Programu oraz przeprowadzenie konsultacji z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • w ramach realizacji programu:

- organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek,

- opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania centrum administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- opracowywanie standardów organizacyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb wychowanków,

- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczo- wychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

zapewnienie dzieciom pieczy zast pczej w plac wkach opieku czo wychowawczych
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy,
 • opracowanie Zasad opiniowania osób, które podejmują się wspierania działań wychowawczych warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie których wydawane są opinie w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”,
 • opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form pieczy zastępczej w związku z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka

- dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach są przewożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego przewozu

 • zmotywowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystąpienia do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci” realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje; udział w programie zakończył się uzyskaniem przez placówki certyfikatów potwierdzających wysoki standard ochrony przed krzywdzeniem,
 • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek
prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 1
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1)
 • przygotowywanie projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m. st. Warszawy w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,,
 • pomoc przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem mieszkań filialnych,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i monitorowanie ich bieżącej pracy,
 • wspieranie kadry placówek w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z dzieckiem oraz pomoc w prowadzeniu placówek,
 • przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu wolnego, warunki pobytu dzieci, czy zapewnienie im właściwej opieki,
 • organizowanie kwartalnych spotkań z dyrektorami placówek, podczas których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy placówek i WCPR,
prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 2
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2)
 • wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,
 • udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku,
 • gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji,
 • zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np. dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,
prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 3
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3)

Postępowanie administracyjne

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od usamodzielnianych wychowanków
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują należności za pobyt dziecka w pieczy
prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 4
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4)

Inwestycje

 • opiniowanie wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych z budżetu m. st. Warszawy,
 • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych planów,

Mienie WCPR

 • Użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie Umowy.

Finanse

 • obsługa finansowa placówek typu rodzinnego,
 • opiniowanie planów finansowych placówek oraz zmian do planów,
 • analiza dochodów i wydatków placówek,
 • podział środków budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich),
 • współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek

.

prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 5
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5)

Zatrudnienie

 • bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach,
 • szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach(np.: likwidacja DD nr 5, tworzenie centrum administracyjnego),
 • przekształcanie stosunków pracy wychowawców zatrudnionych wg KN na przepisy samorządowe,
 • opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek,

Kontrole

 • kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach Umowy,
 • kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia,
 • analiza uwag kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej, omawianie planów naprawczych
slide12
Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • wprowadzanie pilotażowego modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym wypracowanego przez organizację pozarządową:

- realizacja w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności” realizowanego przez WCPR, współfinansowanego przez UE ze środków EFS,

 • spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków,
 • wsparcie merytoryczne pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia,
 • nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy,
wsp praca plac wki opieku czo wychowawczej z innymi podmiotami
Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z innymi podmiotami
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje:
 • z sądem,
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie,
 • rodziną,
 • asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej
 • organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.,
 • pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie współpracy, badań, seminariów, etc.
 • przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów wakacyjnych, przekazywanie biletów, informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień, etc.
ad