DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI

play fullscreen
1 / 24
DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI
225 Views
Download Presentation
helene
Download Presentation

DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DÜNYA BANKASI ESAS VE USÜLLERİ İLE MALZEME, EKİPMAN ve İNŞAAT İŞLERİNİN SATIN ALINMASI

 2. SATIN ALMA KATEGORİLERİ • MALZEME, EKİPMAN • İNŞAAT • TEKNİK SERVİSLER 1

 3. SATIN ALMA İLKELERİ http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html (Banka Satın Alma Yönetmeliğinin İnternet Adresi) EKONOMİVEVERİMLİLİK FIRSAT EŞİTLİĞİ YEREL ENDÜSTRİNİN (İNŞAAT) GELİŞTİRİLMESİ İŞLEM SAYDAMLIĞI 2

 4. SATIN ALMA YÖNTEMLERİ • ICB - Uluslararası Rekabete Açık İhale • NCB - Yerel Rekabete Açık İhale • SHOPPING (IS/NS) • KÜÇÜK İNŞAAT İŞLERİ (MW) • DİREKT SÖZLEŞME 3

 5. ULUSLARARASI REKABETE AÇIK İHALE • DUYURU/İLAN • PREQUALIFICATION (ÖNSEÇİM) / POSTQUALIFICATION (SONRADAN SEÇİM) • RESMİ BANKA DİLLERİ • SPD, SBEF STANDARD ÖNSEÇİM VE STANDARD TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMATLARININ KULLANIMI • TEKLİF FİYATLARI 4

 6. ICB – İHALE VE SÖZLEŞME DÖKUMANLARI ULUSLARARASI STANDARD VE ŞARTNAMELER RİSKİN İŞVEREN VE TEKLİF SAHİPLERİ ARASINDA EŞİT DAĞILIMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİ AÇIKLAMA KATILIMCILARIN HUZURUNDA TEKLİFLERİN AÇILMASI 5

 7. ICB – ÖDEME KÖŞULLARI • SABİT FİYAT • FİYAT AYARLAMASI • AVANS ÖDEMESİ • AKREDİTİFLE ÖDEME • DİREKT ÖDEME 6

 8. ICB- İHALE AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ KATILIMCILARIN HUZURUNDA TEKLİFLERİN AÇILMASI İHALE AÇILIŞINDAN SONRA TEKLİFLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI TEKLİFLERİN İNCELENMESİ 7

 9. ICB- İHALE AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESI (DEVAMI) • TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI • YEREL TERCİHLER • TEKLİF GEÇERLİLİĞİ • İHALE KARARI 8

 10. ICB- STANDARD İHALE DÖKÜMANLARI • DÜNYA BANKASI İHALELERİNDE TÜM ÜLKELERDE KULLANILMASI • İÇERİK • GENEL BİLGİLER • PROJE VE ÜLKE VERİLERİ • MEVCUT STANDARD DÖKÜMANLAR www.worldbank.org 9

 11. TEKLİF HAZIRLAMA • STRATEJİ GELİŞİMİ • İHTİYAÇLARIN SAPTANMASI • BİLGİ TOPLANMASI • TEKLİF HAZIRLANMASI • TEKLİFLERİN VE TEMİNAT MEKTUPLARININ ZAMANINDA VERİLMESİ • İHALE AÇILIŞINA KATILINILMASI • DÜNYA BANKASI İHALE KLAVUZUNUN EK 4 MADDESİNİ OKUYUNUZ (Teklif Sahiplerine Bilgiler) 11

 12. BİLGİ KAYNAKLARI • Birleşmiş Milletler • İş Geliştirme • http://www.devbusiness.com • (İhale İlanlarının Yayınlandığı Development Business’a Üye Olmak İçin Müracaat Adresi) • Aylık İşlemsel Özet • (MOS) • Dünya Bankasınca Onaylanan • Projeler • Satın Alma Duyuruları • Önemli İhalelerin Sonuçlari 12

 13. BİLGİ KAYNAKLARI (devamı) • World Bank’s InfoShop • (Dünya Bankası Yayınları) • Ülke Ekonomi Raporu • Proje Bilgi Dökümanı (PID) • Proje Değerlendirme Dökümanı (PAD) • Çevresel Etkilere Ait Bilgiler (EDS) 13

 14. Kredi Alan Ülke Uygulamaya Konuluş Proje Uygulama Ünitesi(PMU) Hizmet Temin Eden Ülke Ticaret Ateşeliği Kredi Kullanan Ülkelerdeki Elçilikler YARDIMCI KAYNAKLAR 14

 15. Dünya Bankası Finansmanı Altındaki Sözleşmelere Verilen Tekliflerde Sıkça Yapılan Hatalar Önemli Hatalar Nasıl Engellensin 1

 16. Teklif Sahiplerine Talimatlar Bölümünü Dikkatle Okunmaıdır • Gereksinimleri karşılayacak kapasitenizin belirlenmesi Dikkat Edilecek Hususlar: • Teklif hazırlama süresi • Tekliflerin verilme yeri, günü ve saati • Teminat mektuplarının kapsamı 2

 17. Şartnameleri Dikkatle İncelenmemektedir • İrdeleyip ve Lüzumunda Açıklama İstenmelidir: • Belirsizlikler • Kısıtlamalar • Çelişkiler • Markalar • Karşılanamayacak diğer talepler 3

 18. Şartnamelerin Ticari Hükümlerinin Dışına Çıkılmamalıdır. Aşağıdaki Hususlarda Değişiklik Yapılamaz: • Geçerli Kanun • İhtilafların Halline İlişkin Maddelerde • Tahkim İçin Farklı Mahal • Gecikme Cezalarına İlişkin Maddelerde • Gecikme Cezası Miktarında • Sözleşme ile İlgili Sorumluluklarınızda 4

 19. “İdarenin İstediği Şartnameler Dışında Alternatif Bir Teklif Vermeye müsaade edilip edilmediğine dikkat ediniz; Şartnamelerde Aksi Belirtilmedi ise Esas Teklife İlaveten Alternatif Teklif Verilebilmektedir 5

 20. Şartlı Teklifler Kabul Edilemez. • Örneğin: • Teklif “Kayıtlı Bulunduğum Ülkenin Onaylaması Kaydıyla Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade kabul edilemez • Teklifte “Eksport Kredisi, Politik Risk Sigortası, vs Gibi Koşulları Temin Ettiğim Takdirde Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade Kullanılamaz • Teklif “Dünya Bankası Kredisi Yürürlüğe Girdiği Takdirde Geçerlidir” Şeklinde Bir İfade Kullanılamaz 6

 21. Teklifinizi son teslim tarihi ve saatinden önce yapılmalıdır. Teminat Mektubununun Şartnameye Uygun ve Geçerli Bir Mektup Olması Açısından; • Mektubun Örnekte Verilen Kapsama Uygun Olmalı • İşin, İdarenin Adı • Teminat Miktarı • Geçerlilik Tarihi • Banka Yetkililerinin İmzası ve Bankanın Kaşesi 7

 22. Aşağidaki Durumlarda Teklif Geçersiz Sayılabilir: • Teklif ve Teminat Mektubu 1 Dakika Bile Geç Verilirse • Teminat Mektubu Miktarı Yeterli Değilse • Teminat Mektubu Geçerlilik Süresi İstenilenin Altında İse • Teminat Mektubunda: • Teklif Sahibinin Adının Yanlış Yazılması • İşverenin Adının Yanlış Yazılması • Sözleşme Adının Yanlış Yazılması • Kısmi Teklif Verme (İdarece İzin Verilmeyen Haller) 8

 23. Tereddüt Olduğunda (Teklif Verme Tarihinden Önce); • İşverenle Bağlantıya Geçip Yazılı Olarak Açıklama İsteyinlere, yanıt veriniz • Gerekirse makul düzeyde Teklif Verme Süre Uzatımı tanıyınız • Teklif İsteme Dökümanlarında Aşırı veya Kabul Edilemeyecek Şartlar Varsa ( Kısıtlamalar, Özel Ticari İsimler, vs) bu husustaYazılı Olarak yapılmış Müracaatları değerlendirip böylesi bir Müracaat yoksa dahi Düzeltme yayınlayınız 9

 24. (Devamı) • Tereddüt Olduğunda; • Yayınladığınız ve Tatminkar Cevap sunulmayan Hususlarda Dünya Bankasındaki Proje İlgililerine başvurulacağını göz önünde bulundurunuz. • Ancak, Unutmayınız ki Dünya Bankası İşveren Adına hiçbir başvuruya cevap vermez. Ancak Konuyu İşverenle yakinen takip eder. • Bu Konularda Dünya Bankası İhale Klavuzu (Yönetmeliği) nin Ek 4 Kısmına Bakınız (Teklif Sahiplerine Bilgiler) 10