Download
projekt trolley n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt TROLLEY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt TROLLEY

Projekt TROLLEY

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt TROLLEY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt TROLLEY Dobrý den

 2. Rozhodnutím Zastupitelstva města Brna přistoupilo Statutární město Brno k operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe Programme) financovanému z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje – ERDF, k projektu TROLLEY.

 3. Projekt TROLLEY sestává ze tří dílčích projektů následně prezentovaných dle významu pro město Brno: • - TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC • - TERMINÁL Bystrc – ZOO • - STUDIE DOSTUPNOSTI MHD V MČ BRNO-LÍŠEŇ S MOŽNOSTÍ • PROVĚŘENÍ PRODLOUŽENÍ TROLEJBUSOVÉ TRATI • Předpoklad trvání projektů je od 1. 2. 2010  do  31. 3. 2013.

 4. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC

 5. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC • Projekt předpokládá realizaci projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení na přestupní TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC. • Investiční záměr je zařazen v součastné době v operativním plánu investic. • Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení zajišťuje OI MMB. • Předpoklad finančních nákladů ve výši 6,2 mil. Kč.

 6. Oblast dotčená vybudováním terminálu TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC

 7. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC

 8. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC Studie umístění terminálu

 9. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC

 10. TERMINÁL IDS STARÝ LÍSKOVEC Návrh možného vedení linek IDS JMK.

 11. TERMINÁL BYSTRC – ZOO

 12. TERMINÁL BYSTRC – ZOO • zpracování zadávacích podmínek studie prodloužení trolejbusové tratě do terminálu MHD–IDS Bystrc - ZOO jako podkladu pro další stupně projektové přípravy • výběr zhotovitele studie • projednání v orgánech města • projednání s příslušnými orgány státní správy • zpracování projektové dokumentace zajišťuje OD MMB • předpoklad finančních nákladů ve výši 338 000 Kč.

 13. TERMINÁL BYSTRC – ZOO Oblast dotčená úpravou terminálu

 14. Možnost prověření prodloužení trolejbusové trati v MČ Brno Líšeň

 15. Možnost prověření prodloužení trolejbusové trati v MČ Brno-Líšeň • Zpracování zadávacích podmínek prověřovací dopravně ekonomické a dopravně inženýrské studie vhodnosti prodloužení trolejbusové tratě v lokalitě Brno – Líšeň • výběr zhotovitele dopravně ekonomické a dopravně inženýrské studie • projednání s příslušnými orgány • projednání v orgánech města • předpoklad finančních nákladů ve výši 500 000 Kč.

 16. Možnost prověření prodloužení trolejbusové trati v MČ Brno-Líšeň Vymezení oblasti s vyznačením stávajících zastávek rychlodrážní a autobusové dopravy

 17. Děkuji vám za pozornost Ing. Josef Buchta Odbor dopravy Magistrátu města Brna buchta.josef@brno.cz