RLK – Košice Reforma zdravotníctva a Anestéziológia & intenzívna medicína - PowerPoint PPT Presentation

hedy
rlk ko ice reforma zdravotn ctva a anest ziol gia intenz vna medic na l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RLK – Košice Reforma zdravotníctva a Anestéziológia & intenzívna medicína PowerPoint Presentation
Download Presentation
RLK – Košice Reforma zdravotníctva a Anestéziológia & intenzívna medicína

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
RLK – Košice Reforma zdravotníctva a Anestéziológia & intenzívna medicína
268 Views
Download Presentation

RLK – Košice Reforma zdravotníctva a Anestéziológia & intenzívna medicína

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RLK – KošiceReforma zdravotníctva aAnestéziológia & intenzívna medicína Jozef Firment Košice, Lucia 2004

 2. 6 nových zákonov • 576 • 577 • 578 • 579 • 580 • 581

 3. ZÁKON 576 (20 strán + prílohy)z 21. októbra 2004 ZÁKON 576 O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Strana 5138 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

 4. § 2 Vymedzenie základných pojmov ZÁKON 576 (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určenýchurčených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

 5. § 3 Katalóg zdravotných výkonov ZÁKON 576 (3) Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k a) záchrane života, b) vyliečeniu choroby, c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, e) účinnej prevencii, f) včasnému zisteniu choroby, g) zmierneniu prejavov choroby.

 6. ZÁKON 576 • Etické komisie • Informovaný súhlas • Príloha: Zoznam chorôb • Zoznam osobných údajov a ich spracovanie

 7. Anestézia, -lógia (51 x)Intenzívna medicínaa (1x) ZÁKON 576 Určovanie smrti (mors cerebri)a O29 Komplikácie anestézie v tehotenstve O74 Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode O89 Komplikácie anestézie v popôrodí P04.0 Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v tehotenstve a počas pôrodu T41 Otrava anestetikami a liečebnými plynmi T88.2 Šok po anestézii T88.3 Malígna hypertermia vyvolaná anestéziou Y48 Anestetiká a terapeutické plyny Y65.3 Nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone Y70 Nepriaznivé príhodypri použití technických pomôcok v anesteziológii Z88.4 Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze

 8. ZÁKON 577 (13 strán + prílohy)z 21. októbra 2004 ZÁKON 577 O rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Strana 5426 Zbierka zákonov č. 577/2004 Čiastka 244

 9. ZÁKON 577 • Prventívne prehliadky • Prioritné choroby

 10. ZÁKON 578 (32 strán + prílohy)z 21. októbra 2004 ZÁKON 578 O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Strana 5682 Zbierka zákonov č. 578/2004 Čiastka 245

 11. ZÁKON 578 Por. číslo Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte. Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte. Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike (3 roky) Uznávanie diplomov z iných EU štátov Etický kódex zdrav. pracovníka

 12. ZÁKON 579 (3 strany)z 21. októbra 2004 ZÁKON 579 O záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Strana 5762 Zbierka zákonov č. 579/2004 Čiastka 246

 13. ZÁKON 580 (12 strán)z 21. októbra 2004 ZÁKON 580 O zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čiastka 246 Zbierka zákonov č. 580/2004 Strana 5765

 14. ZÁKON 581 (35 strán)z 21. októbra 2004 ZÁKON 581 O zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čiastka 246 Zbierka zákonov č. 581/2004 Strana 5777

 15. Študijný program ODBORU ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNAhttp://anaesth.vadium.sk/1kaim_SZU/index.htm a) Charakteristika odboru b) Kvalifikačné a pracovno-právne predpoklady pre zaradenie do špecializačného odboru anestéziológia a intenzívna medicína c) Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína d) Rozsah praktických zručností (obratností) a výkonov potrebných na získanie špecializácie v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína e) Organizačná forma špecializačnej prípravy f) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka, časový priebeh Príloha 1: Technické a praktické zručnosti (obratnosti) a metódy ako podmienka pre získanie špecializácie z odboru anestéziológia a intenzívna medicína

 16. VYHLÁŠKA MZ SR 528/2004z 22. septembra 2004 (4 strany) Vyhl. MZ SR 528/2004 • Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a ... Čiastka 222 Zbierka zákonov č. 528/2004 strana 4677

 17. Nariadenievlády Slovenskej republikyz 24. marca 2004,o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve • (1) Účelom tohto nariadenia je ustanoviť odbornú spôsobilosť pracovníkov v zdravotníctve pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri výkone činností potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. • § 3Stupeň vzdelania • § 4Odborná zdravotnícka prax • § 5Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii lekár • § 6Výkon pracovných činností lekára • § 11Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii sestra • § 12Výkon pracovných činností sestry

 18. Nariadenie vlády Slovenskej republikyz 24. marca 2004,o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve (1) Toto nariadenie ustanovuje špecializačnéodbory a spôsob ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. (3) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"); organizuje ho prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave2) a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia3) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), okrem sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, ktoré organizujú komory4), odborné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia a ďalšie zariadenia v zdravotníctve5) (ďalej len „zariadenie“), pracoviská zariadení a iné organizácie.

 19. c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky 1. anestéziológia a intenzívna medicína 2. dermatovenerológia 3. endokrinológia 4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5. hematológia a transfuziológia 6. oftalmológia 7. otorinolaryngológia 8. pediatrická intenzívna medicína 9. všeobecné lekárstvo

 20. Špecializačné odbory A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT, ASISTENT A TECHNIK A. KATEGÓRIA SESTRA b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalárskom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť2. dispečing záchrannej služby 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 6. inštrumentovanie v operačnej sále 7. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov....17

 21. Novely zákonov NOVELY • 578 Ochrana pred exekútromi do 31.12.2005 • 580 • 581