slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กิจกรรมในงานวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปี 2551 มีดังนี้ PowerPoint Presentation
Download Presentation
กิจกรรมในงานวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปี 2551 มีดังนี้

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

กิจกรรมในงานวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปี 2551 มีดังนี้ - PowerPoint PPT Presentation

hedley-ellison
135 Views
Download Presentation

กิจกรรมในงานวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปี 2551 มีดังนี้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ทุกรอบวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 24 กันยายน “วันมหิดล” โรงพยาบาลพนมไพรและชาวอำเภอพนมไพร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 ณ ศาลาวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร โดยมีนายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายแพทย์อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลความเสี่ยงและห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งรวมใจน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ นอกจากนั้น ประธานในพิธีเปิดยังได้มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล แก่บุคคลและคณะบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดภาวะโลกร้อนด้วย. กิจกรรมในงานวันมหิดล โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปี 2551 มีดังนี้ 1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชบิดา 2.นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 3.นิทรรศการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คนร้อยเอ็ดอ่อนหวานไร้มัน ไร้พุง ขบวนพาเหรดรณรงค์จักรยาน ลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ 4.การแสดงของนักเรียน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข การแสดงดนตรีสมัยนิยม 5.การประกวดความสามารถของนักเรียน(การตอบปัญหาวิชาการ ประกวดแต่งกลอนและคำขวัญ) 6.การสาธิตวิธีการตรวจอาหารปลอดภัย โดยชมรม อย.น้อย และการจัดอาหารเมนูชูสุขภาพ 7.บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนมจีน ในงาน 8.บริการตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 9.บริการนวดแผนไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 10.การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP(พิมลสิริ : ถ่ายภาพ / ข่าว)

  2. คำขอบคุณจากโรงพยาบาลพนมไพร “การจัดงานวันมหิดลปีนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ กองทุนร่วมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนา กองทุนวันมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน พ่อค้า และประชาชน ที่ได้ร่วมกิจกรรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์ ในการจัดงานครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.”