Download
center for professional assessment thailand n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Center For Professional Assessment (Thailand) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Center For Professional Assessment (Thailand)

Center For Professional Assessment (Thailand)

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Center For Professional Assessment (Thailand)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. **ด่วน** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 1เริ่มต้นแล้วจ้า........ Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

  2. นักศึกษาที่แจ้งความจำนงทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. โปรดแต่งกายให้สุภาพในการเข้าสอบ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) - นศ.ป.ตรีแต่งชุดนศ.เท่านั้น - นศ.ป.โท-เอก แต่งชุดสุภาพ 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ 700 บาท ตามวันที่คณะฯกำหนด เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องCB 40303ชั้น 3 3. รายงานตัวหน้าห้องสอบ ห้องCB 40303ชั้น 3เวลา 12.30 น. 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาหน้าห้องสอบ (บัตรหมดอายุและไม่มีบัตรหมดสิทธิ์เข้าสอบ) 5. ห้ามนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในห้องสอบ (ไม่รับฝากและป้องกันการสูญหาย) 6. อุปกรณ์ในการสอบทางศูนย์ฯจัดเตรียมให้ 7. นศ.ที่แจ้งความจำนงสมัครสอบแต่ไม่ชำระเงินท่านจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ TOEICรอบอื่นๆของคณะฯ Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

  3. ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 2. วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน 2555 2. ลงชื่อเข้าทดสอบทาง www.eng.kmutt.ac.th/ICE 3. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัสนักศึกษา ภาควิชา หลักสูตรชั้นปีการศึกษา ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกช่อง แล้วกดบันทึก หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด 3. พิมพ์แล้วลืมบันทึก ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ และกดบันทึกไฟล์ข้อมูล Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

  4. ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 2. วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน 2555 2. ลงชื่อเข้าทดสอบในวันที่ต้องการเข้าสอบ 11.00-12.00 น.ชำระเงินค่าสมัครสอบหน้าห้องสอบ 12.30-16.00 น.เข้าห้องสอบ 3. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัสนักศึกษา ภาควิชา และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ ห้อง CB 40303 Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026, 02-470 9026