Struktur ln politika eu
Download
1 / 21

Strukturální politika EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Strukturální politika EU. Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému vývoji hospodářských struktur, které je z hlediska spol. zájmů nežádoucí. Cíle EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strukturální politika EU' - hedda-mccoy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktur ln politika eu
Strukturální politika EU

 • Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil

 • Cíl:

  • Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec

  • Zabránit takovému vývoji hospodářských struktur, které je z hlediska spol. zájmů nežádoucí


C le eu
Cíle EU

 • Snižování regionálních disparit

 • Solidarita s chudšími regiony

 • Podpora harmonického a udržitelného rozvoje

 • Vysoká úroveň zaměstnanosti

 • Zlepšování ŽP


Metody rp
Metody RP

 • Stimulace přílivu přímých investic do vybraných oblastí

 • Stimulace podmínek podporujících spontánní růst ve vybraných oblastech

  • Problém nízké mobility pracovních sil

 • Podpora investic do ekonomické a sociální infrastruktury ve vybraných oblastech


 • V voj rsp eu
  Vývoj RSP EU

  • 1. etapa (1958-1973)

   • Typický individuální přístup bez koordinace na nadnárodní úrovni

    • Integrace v počátcích, hlavní pozornost MAE

    • Mezi 6 členy relativní ekonomická konvergence

    • Ve Fr a It od 40.let vlastní reg. politika

    • Ne společných institucí (DG XVI vzniklo až v roce 1968

  • 1973 – Dánsko, Irsko, VB


  V voj rsp eu1
  Vývoj RSP EU

  • 2. etapa (1974-1985)

   • Charakteristická posílením regionální dimenze integračních politik

    • ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje 1975

     • Základní vnitřní institucí ES pro RP

     • Nástroj na snižování výrazných reg. Diferencí

     • Podíl ERDF na rozpočtu EU vzrostl do r. 1986 ze 4,8% na 8,6%

     • Největší příjemci It, VB, Irsko, později Řecko, Šp, Portugalsko


  3 etapa 1986 1993
  3. etapa (1986-1993)

  • Zahájením projektu JET nutnost snižování rozdílů a posilování hosp.a sociální soudržnosti

  • relativně velkorysejší období pro RSP

  • Zvláštní místo Integr. středomořské programy

  • Kritika nízké míry koordinace RP se zemědělskou a sociální 

   • 1988 reforma – sloučení politik do tzv. strukturální (politika hospodářské a sociální soudržnosti)

   • Stanoveno 6 cílů strukturální politiky


  C le struktur ln politiky 1989 1999
  Cíle strukturální politiky 1989-1999

  • Podpora rozvoje zaostávajících regionů

  • Přeměna regionů vážně ohrožených hospodářským úpadkem

  • Boj s LR nezaměstnaností

  • Podpora adaptace pracovníků na hosp. změny

  • Rozvoj venkovských regionů

   • strukturální změny v zemědělství

   • strukturální změny venkova

 • Rozvoj regionů s extrémně nízkým zalidněním


  • „Principy rozvojové politiky evropského prostoru“ – dokument přijatý Radou 1994

   • Posílení významu tzv. měkkých opatření (nehmotných investic)

   • Orientace na lidské zdroje - rekvalifikace

   • Rozvojové agentury podporované státem

   • Zřizování hospodářských a technologických parků


  4 etapa 1994 1999
  4. etapa (1994-1999) dokument přijatý Radou 1994

  • Po podpisu MS ustaven Kohézní fond (fond soudržnosti)

  • 1999 podíl RP na rozpočtu přes 35%

  • V „Agendě 2000“ návrh reformy RP


  5 etapa 2000 2006
  5. etapa (2000-2006) dokument přijatý Radou 1994

  • Snaha po větší efektivnosti financování

  • Striktní oddělení peněz pro staré a nové členy

  • Snížení počtu strukturálních cílů:

   • Pomoc zaostávajícím regionům

   • Konverze oblastí se strukturálními problémy (průmyslové, venkovské, městské, rybářské)

   • Adaptace a modernizace vzdělávání a zaměstnanosti


  Opera n principy rsp
  Operační principy RSP dokument přijatý Radou 1994

  • Princip koncentrace

  • Princip partnerství

  • Princip programování

  • Princip doplňkovosti

  • Princip solidarity

  • Princip subsidiarity

  • Princip monitorování a vyhodnocování


  Struktur ln fondy
  Strukturální fondy dokument přijatý Radou 1994

  • ERDF – evropský fond regionálního rozvoje (téměř polovina všech výdajů) 1975

  • ESF – evropský sociální fond 1957

  • EAGGF – evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (pouze podpůrná sekce) 1962

  • FIFG – finanční nástroj pro podporu rybolovu 1993

   • ČR na 2004- 2006 ze SF cca 1,6mld €


  N stroje sp
  Nástroje SP dokument přijatý Radou 1994

  • Fond soudržnosti

   • Není strukturálním fondem (reg. disparity), ale umožnit co nejrychlejší vstup do EMU

   • Na rozdíl od SF je cílem podpora celého státu

   • Kritérium  90% HDP EU  snaha plnit konv. krit.

   • Řecko, Irsko, Šp, Portugalsko

   • Dopravní infrastruktura (TEN), ŽP, TUR

    • ČR na 2004- 2006 ze FS cca 1mld €


  N stroje sp1
  Nástroje SP dokument přijatý Radou 1994

  • Evropská investiční banka

   • Vlastní právní subjektivitu

   • Úkolem přispívat k vyváženému rozvoji společného trhu

   • Nevýdělečné poskytování půjček a záruk na:

    • Rozvoj méně rozvinutých oblastí

    • Modernizaci podniků, tvorba nových prac. míst


  N stroje sp2
  Nástroje SP dokument přijatý Radou 1994

  • Iniciativy Společenství: (10,44mld EUR)

   • Interreg- podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce pro vyvážený rozvoj

   • URBAN- podpora hospodářské a sociální regenerace měst a příměstských oblastí procházející krizovým obdobím

   • Leader+ -rozvoj venkovských oblastí

   • EQUAL – nadnárodní spolupráce proti všem formám diskriminace na trhu práce


  Rozd len prost edk
  Rozdělení prostředků dokument přijatý Radou 1994

  • 70% na Cíl 1

  • 11% na Cíl 2

  • 12% na Cíl 3

  • 5% na Iniciativy Společenství


  P edvstupn pomoc
  Předvstupní pomoc dokument přijatý Radou 1994

  • PHARE – přípravný program na SF

  • ISPA – program na podporu infrastruktury a ŽP (Příprava na Fond soudržnosti)

  • SAPARD – program rozvoje zemědělství a venkova


  Regiony nuts r 1998
  Regiony NUTS ČR (1998) dokument přijatý Radou 1994

  • NUTS I – ČR

  • NUTS II – 8 regionů soudržnosti (sdružené kraje): Praha, SČ, JZ, SZ, SV, JV, Střední Morava a Moravskoslezsko

   • Regionální rady

 • NUTS III – 14 krajů

 • NUTS IV – 77 okresů

 • NUTS V – obce (cca 6259)


 • Pl novac postup
  Plánovací postup dokument přijatý Radou 1994

  • Národní rozvojový plán 2004 - 2006

  • Rámec podpory Společenství

   • EK formuluje na základě NRP

   • Má charakter smlouvy o výši a zaměření podpory SF

   • Konečnou verzi EK potvrdila 12/2003

   • Možnost vyčerpat až 1,454mld € pro Cíl 1

 • Na základě schváleného RPS stát předkládá jednotlivé operační programy

  • 4 sektorové, 1 regionální


 • Opera n programy r
  Operační programy ČR dokument přijatý Radou 1994

  • Průmysl a podnikání

  • Rozvoj LZ

  • Infrastruktura

  • Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

  • Společný regionální operační program

   • Komplementární se sektorovými

   • Rozšiřuje dopad na místní úroveň

   • Společné rozvojové potřeby regionů


  ad