Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego - PowerPoint PPT Presentation

dzia alno gospodarcza organizacji po ytku publicznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego

play fullscreen
1 / 54
Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego
134 Views
Download Presentation
hector-hebert
Download Presentation

Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego Opole, 29 listopad 2012

 2. Program szkolenia: • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a odpłatna działalność gospodarcza • Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego • Jednoczesne prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej • Zasady księgowe odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

 3. Cel szkolenia: Wzrost wiedzy w zakresie znowelizowanej i obowiązującej od 01 stycznia 2012r ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówienie zasad odpłatnej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jak i poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w jej obrębie.

 4. Dlaczego i po co organizacje pozarządowe mają podejmować aktywnośćekonomiczną Pytanie to wydaje się kluczowe z punktu widzenia obecnego postrzegania organizacji pozarządowych jako podmiotów, które działają jako instytucje non-profit, pozyskując środki ze źródeł zewnętrznych, głównie korzystając z dobroczynności lub środków publicznych. Czy więc ekonomizacja NGO nie spowoduje, że np. przestaniemy otrzymywać wsparcie od sponsorów lub lokalny samorząd nie zacznie postrzegać nas inaczej?

 5. Co rozumiemy przez ekonomizację organizacji pozarządowych • Ekonomizacja NGO to podejmowanie przez organizacje działań zarobkowych, które pozwolą osiągnąć zysk lub zdobyć środki na pokrycie kosztów działalności statutowej poprzez sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych bezpośrednio przez organizacje lub tylko sprzedawanych. • Formy ekonomizacji, jakie będziemy przedstawiać, to: 1) działalność odpłatna pożytku publicznego; 2) działalność gospodarcza.

 6. Prowadzenie działań w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego znajdują swoje podstawy prawne w zapisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 8 ust. 1 Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie; 2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

 7. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia maswoje podstawy w ustawie prawo o stowarzyszeniach: art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 8. Działalność fundacji reguluje ustawa o Fundacjach: • art. 5 ust. 5 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

 9. Podejmowanie działalności zarobkowej nie powoduje, że stowarzyszenie czy fundacja przestają być organizacją pozarządową. Powoduje jednak, że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej stają się również przedsiębiorcami.

 10. Dlaczego i po co organizacje pozarządowe podejmują działalność zarobkową Najczęstsze przyczyny podejmowania działalności zarobkowej: 1) samodzielność ekonomiczna – swoboda dysponowania dochodem; 2) zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji; 3) możliwość wykorzystania zasobów organizacji; 4) wyższy poziom świadczonych usług; 5) możliwość korzystania ze środków dla przedsiębiorców; 6) wzrost wiarygodności dla sponsorów i partnerów lokalnych; 7) tworzenie nowych miejsc pracy.

 11. Działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. W praktyce oznacza to, że organizacja pozarządowa, zachowując warunki ustawowe, może pobierać opłaty za swoje usługi bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej

 12. Działalność odpłatna • Działalność odpłatna to działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych, za które pobierane jest wynagrodzenie oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu, a także sprzedaż przedmiotów darowizny. Przykład: w ramach zajęć na świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie, dzieci wykonują rysunki i inne prace plastyczne. Sprzedaż tych prac na pikniku z okazji Dnia Dziecka jest działalnością odpłatną pożytku publicznego.

 13. Przykład: organizacja prowadzi sprzedaż wysyłkową książek, pochodzących z darowizn. • W przytoczonej definicji pojawia się pojęcie wynagrodzenia, które oznacza pobieraną przez organizację za wykonanie usługi lub sprzedaż towarów opłatę od osób korzystających z działań organizacji. Wynagrodzenie pobierane w ramach działalności odpłatnej nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kosztów działalności. • Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znosi zapis o konieczności kalkulacji kosztów bezpośrednich. Do kosztów działalności odpłatnej zaliczymy więc wszystkie koszty związane z działaniami odpłatnymi, zarówno bezpośrednie, jak i np. administracyjne

 14. Przykład: organizacja prowadzi warsztaty dla osób z niepełnosprawnością umysłową, podczas których podopieczni wykonują ozdoby ceramiczne. Organizacja sprzedaje te wyroby na kiermaszu organizowanym jeden raz w miesiącu. • Do kosztów ich produkcji organizacja może zaliczyć koszty materiałów, wynagrodzenia opiekunów czy też koszty administracyjne (czynsz, energia, obsługa księgowa) przypisane do działań odpłatnych statutowych.

 15. Odpłatna działalność pożytku publicznego a dochód z tej działalności Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła pojęcie przychodu zamiast dochodu z działalności odpłatnej pożytku publicznego. • Przychód z prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (art. 8 ust. 2). Usunięcie z ustawy pojęcia „dochodu”, określającego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kontekście działań odpłatnych pożytku publicznego, oznacza, że w żadnym przypadku w ramach tych działań nie jest możliwe osiągnięcie większych przychodów, niż poniesione koszty. W działalności odpłatnej pożytku publicznego przychody (czyli wynagrodzenie z tytułu tej działalności) mogą być równe kosztom (wynik wówczas równa się 0) lub mogą być niższe od kosztów (wynik tych działań jest ujemny).

 16. Działalność odpłatna a gospodarcza • Znowelizowana Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie zakłada dwa warunki, w których działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą. • Spełnienie chociaż jednego z tych warunków oznacza, że działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą.

 17. Działalność odpłatna a gospodarcza • Warunek 1: Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności. • W praktyce oznacza to, że żeby działalność odpłatna pożytku publicznego nie stała się działalnością gospodarczą, organizacja może pobierać wynagrodzenie równe lub niższe ponoszonym realnym kosztom tej działalności. Nie jest tu istotna kalkulacja kosztów i przychodów wykonywana przed rozpoczęciem działalności odpłatnej a rzeczywiste poniesione koszty i osiągnięte przychody z tytułu tej działalności. • Przykład: organizacja sprzedaje kubki ceramiczne po 10 zł i drobne ozdoby po 5 zł. Udało jej się sprzedać w ciągu roku łącznie 100 sztuk kubków i 200 sztuk drobnych ozdób - czyli wynagrodzenie ze sprzedaży (przychód) wyniósł 2000 zł. Koszt zużytych materiałów wyniósł 300 zł. Wynagrodzenie opiekunów wyniosło 3000 zł. Organizacja przyporządkowała koszty administracyjne w kwocie 330 zł (10% kosztów bezpośrednich – materiały + wynagrodzenie opiekunów). Łącznie uzyskane przychody – 2000 zł – są znacząco niższe niż poniesione koszty – 3630 zł. Sprzedaż wyrobów podopiecznych nie jest więc działalnością gospodarczą.

 18. Działalność odpłatna a gospodarcza • Warunek 2: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (według nowelizacji art. 9 ust. 1 pkt 2). Istotne są tu następujące informacje: • 1) limit wynagrodzeń to 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw; • 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest liczone na podstawie wynagrodzeń z okresu ostatnich 3 miesięcy − nie ma znaczenia rodzaj prawny umowy – czy jest to umowa z tytułu umowy o pracę, czy umowa cywilnoprawna, jest to jednak umowa z osobą fizyczną (co doprecyzowano w art. 9 ust. 2 w nowelizacji); • 3) limit wynagrodzeń dotyczy wyłącznie działań odpłatnych. Jeśli organizacja spełniła jeden z wcześniej wymienionych warunków, powinna zarejestrować dany rodzaj działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być prowadzona w tym samym zakresie (w odniesieniu to tego samego rodzaju działalności)

 19. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza nie jest przypadkowym jednostkowym wydarzeniem. Oznacza to, że organizacja pozarządowa, która będzie chciała podjąć działalność gospodarczą, musi przygotować odpowiedni pomysł, strukturę do realizacji określonego przedmiotu działalności. Działalność gospodarcza ma wspierać realizację naszych celów statutowych, przez co nie możemy narażać naszej organizacji na zbędne ryzyko.

 20. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nowelizacja obowiązująca od dnia 01.01.2012r. - Dz.U.2011.149.887 art. 215 Dz.U.2011.209.1244 art. 1 Ustawa reguluje zasady: 1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; 2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego; 3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; 4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa reguluje również: 5) warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

 21. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 22. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacjami pozarządowymi są: • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

 23. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) (1) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 24. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; • działalności charytatywnej; • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; • ochrony i promocji zdrowia; • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 25. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; • wypoczynku dzieci i młodzieży; • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; • turystyki i krajoznawstwa; • porządku i bezpieczeństwa publicznego; • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; • ratownictwa i ochrony ludności; • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 26. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: • upowszechniania i ochrony praw konsumentów; • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; • promocji i organizacji wolontariatu; • pomocy Polonii i Polakom za granicą; • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 27. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez te podmioty, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

 28. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności: 1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zasady współpracy; 3) zakres przedmiotowy; 4) formy współpracy; 5) priorytetowe zadania publiczne; 6) okres realizacji programu; 7) sposób realizacji programu; 8) wysokość środków planowanych na realizację programu; 9) sposób oceny realizacji programu; 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 29. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego Działalność pożytku publicznego nie jestdziałalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

 30. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie; • sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 31. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli: 1) Wynagrodzenie pobierane z tytułu działalności prowadzonej przez organizacje w sferze zadań publicznych jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 32. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność popełnienia błędów przy wynagradzaniu wzywa organizację pozarządową do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.  Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności

 33. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacje pożytku publicznego  Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące wymagania: 1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; 2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; 3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1; 4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 34. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacje pożytku publicznego  Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące wymagania(c.d.) 5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych zabraniają: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 35. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

 36. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od: 1) podatku dochodowego od osób prawnych, 2) podatku od nieruchomości, 3) podatku od czynności cywilnoprawnych, 4) opłaty skarbowej, • opłat sądowych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

 37. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeśli wykracza poza ramy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stanie się tak wtedy, gdy pobierana przez organizację odpłatność jest wyższa od tej, jaka wynika z kosztów tej działalności oraz jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok.

 38. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego PRZYKŁAD: Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2011 roku wyniosło 3 604,68 zł. Limit 3-krotnosci wynagrodzenia wynosi w 2012 roku: 10 814,04 zł.

 39. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego • Jeśli podczas kontroli przeprowadzanej przez organ administracji publicznej (np. starostę) okaże się, że organizacja przekracza warunki prowadzenia działalności odpłatnej, organ administracji publicznej nakaże organizacji złożenie stosownego wniosku o wpis działalności gospodarczej do KRS w terminie 30 dni od dnia wezwania. • Jeżeli organizacja w tym terminie nie wykaże, że złożyła wniosek, organ administracji zawiadamia KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizacje bez odpowiedniego wpisu. Konsekwencją tego może być nałożenie na organizację kary grzywny (która może być ponowiona).

 40. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że jest ona wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Drugi warunek dotyczy dochodu organizacji (nadwyżki przychodów nad kosztami), który winien być przeznaczany na działalność pożytku publicznego. Warunki te zostały wprowadzone przez nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutowych albo w innych dokumentach wewnętrznych (np. uchwałach) OPP. 

 41. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: • działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów, • sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku nowelizacji ustawy z 2011 r. usunięto z definicji działalności odpłatnej pożytku publicznego możliwość zaliczania sprzedaży przedmiotów darowizny. Oznacza to, że sprzedaż podarowanych organizacji przedmiotów (np. odzieży) nie jest uznawana za działalność odpłatną. Organizacja nadal może sprzedawać przedmioty darowizny, korzystając jednak z przepisów ogólnych, czyli ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).

 42. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Co trzeba zrobić, aby prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego? Czy gdzieś się ją rejestruje? Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Dzięki temu – przy zachowaniu określonych zasad – organizacja może uzyskiwać pieniądze na finansowanie swojej działalności, bez konieczności zgłaszania działalności gospodarczej.

 43. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Nowelizacja ustawy wprowadziła zasadę, że informacja prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami działalności) musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu). Przyjmuje się, że organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na podstawie statutu winny informację o działalności odpłatnej umieścić w statucie. Dotyczy to zwłaszcza organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym przypadku zapisy o rodzajach prowadzonej przez OPP działalności nieodpłatnej i odpłatnej powinny zostać umieszczone w statucie takiej organizacji.

 44. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Odpłatną działalność pożytku publicznego może prowadzić każda organizacji pozarządowa, nie tylko ta, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego

 45. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Jeśli stowarzyszenie lub fundacja decyduje się na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego – we wniosku o rejestrację OPP (formularz KRS-W-OPP) musi określić swoją działalność statutową i zaznaczyć, co jest działalnością odpłatną, a co – nieodpłatną. W wypadku, gdy jakiś rodzaj działalności prowadzony jest przez organizację równocześnie jako działalność odpłatna i nieodpłatna w formularzu należy wymienić ją dwukrotnie. Nie można wpisać takiego przedmiotu działalności tylko raz zaznaczając równocześnie pola TAK i NIE. 

 46. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Czy ograniczenie wynagrodzeń pracowników dotyczy tylko działalności odpłatnej? Tak, limit wynagrodzeń pracowników dotyczy organizacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego.

 47. Rejestracja działalności gospodarczej oraz ograniczenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Czy można prowadzić jednocześnie odpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą? Można, pod warunkiem, że nie dotyczą one tego samego przedmiotu działalności. Tego zabrania Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 48. Jednoczesne prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej Przykład: Stowarzyszenie prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, podczas których osoby niepełnosprawne wytwarzają różnego rodzaju wyroby ceramiczne: garnki, kubki, wazony. Stowarzyszenie sprzedaje je co miesiąc podczas kiermaszu i traktuje to jako działalność odpłatną pożytku publicznego. Jednocześnie stowarzyszenie prowadzi szkolenia, podczas których uczy, w jaki sposób zorganizować pracę warsztatów terapii zajęciowej i dystrybucję powstających w nich wyrobów. Szkolenia prowadzone są w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej. Takie połączenie nie powinno wzbudzać wątpliwości organów kontroli.

 49. Zasady księgowe odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej Prowadzenie przez organizacje pozarządowe 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3) działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

 50. Zasady księgowe odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej • zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.