1 / 1

Hvordan vi best mulig kan takle press, stress og omstillinger .

SJEF I EGET LIV. ved Ingvard Wilhelmsen. Hvordan vi best mulig kan takle press, stress og omstillinger . Hva hver enkelt kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og hindre sykefravær.

heba
Download Presentation

Hvordan vi best mulig kan takle press, stress og omstillinger .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SJEF I EGET LIV ved Ingvard Wilhelmsen Hvordan vi best mulig kan takle press, stress og omstillinger. Hvahver enkelt kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og hindre sykefravær. Ingvard Wilhelmsen er kjent både som lege, forfatter og foredragsholder. Han driver hypokonderklinikken ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. Han er både indremedisiner og psykiater, og har i alle år vært interessert i samspillet mellom kropp, sjel og ånd. Han har skrevet flere bøker om å være herre i eget liv. Han bruker mye humor i sine foredrag. Dette vil bli en spennende og annerledes dag. Sett av dagen nå! Mandag 7. juni 2010 0900 – 1500 Edda kino 0830 – 0900 Registrering og kaffe Påmelding innen 01.06.2010 til Unni Birkeland 52 74 32 03, unni.birkeland@haugesund.kommune.no Husk å oppgi fakturaadresse Pris for deltakere fra eksterne kommuner er kr. 400,-og kr. 100,- for studenter Meir informasjon: www.bjorgeneush.no Seminaret er en del av kompetansehevingsprogrammet i Haugesund Det søkes om godkjenning som meritterende til klinisk stige ved Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet. Bjørgene omsorgssenter undervisningssykehjem Haugesund Kommune

More Related