srdce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Srdce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Srdce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Srdce - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Srdce. Morfologický seminář David Kachlík Štěpán Jelínek. sinus venosus primitivní síň primitivní komora bulbus cordis truncus arteriosus. atrium - sinus venarum cavarum atrium (oddělené crista terminalis ) ventriculus (vtoková část)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Srdce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srdce

Srdce

Morfologický seminář

David Kachlík Štěpán Jelínek

v voj srdce
sinus venosus

primitivní síň

primitivní komora

bulbus cordis

truncus arteriosus

atrium - sinus venarum cavarum

atrium (oddělené crista terminalis)

ventriculus (vtoková část)

ventriculus (výtoková část oddělená crista supraventricularis)

aorta + truncus pulmonalis

Vývoj srdce
popis srdce
Popis srdce
 • basis x apex
  • facies sternocostalis s.anterior
  • facies diaphragmatica s. inferior

/=klinicky zadní stěna/

  • facies pulmonalis dx. + sin.
  • margo dexter /dříve acutus/
  • margo sinister /dříve obtusus/
  • incisura apicis cordis
 • auricula dextra et sinistra
 • sulcus coronarius
 • sulcus interventricularis ant. + post.
stavba srdce
Stavba srdce
 • endocardium = tunica intima
 • myocardium = tunica media
  • pracovní myokard
  • excitomotorický aparát (EA)
  • srdeční skelet
 • pericardium
endocardium nitrobl na srde n
EndocardiumNitroblána srdeční
 • souvisle přechází v tunica intima cév
 • 4 vrstvy:
  • endotelová
  • subendotelová - kolagenní vazivo
  • fibromuskulární- kolagenní, elastické vazivo, hl. sv. bb.; silná v síních
  • subendokardová - obsahuje bb. převodního systému, řídké vazivo
 • endokard vytváří srdeční chlopně
srde n chlopn
Srdeční chlopně
 • duplikatura endokardu
 • vnitřní fibrózní ploténka

– kolagenní + elastická vlákna

 • na povrchu endotel
 • připojují se k fibrózním prstencům srdečního skeletu
 • jsou bezcévné
 • cípaté, poloměsíčité, ostatní
myocardium svalovina srde n
MyocardiumSvalovina srdeční
 • srdeční svalovina - kardiomyocyty
 • 3 vrstvy v komorách
  • spirální (vortex), příčná, podélná
 • 2 v síních – vnitřní mm. pectinati
 • 3x silnější v levé komoře než v pravé
 • funkčně a strukturálně odlišný je excitomotorický aparát
pericardium osrde n k
PericardiumOsrdečník
 • Pericardium fibrosum – ligg. sternopericardiaca, membrana bronchopericardiaca
 • Pericardium serosum
  • lamina paretalis = pericardium v užším slova smyslu
  • lamina visceralis = epicardium = tunica serosa = mesothel
  • tela subserosa (tuk, cévy)
 • Cavitas pericardii
  • Sinus obliquus + transversus
  • Liquor pericardii 20 ml
 • N. phrenicus, a.+ vv. periacardiacophrenicae
  • punkce: 4/5 mezižebří vlevo od sterna (pozor na vasa thoracica int.)
srde n dutiny
Srdeční dutiny
 • atrium dextrum + sinistrum
 • septum interatriale
 • septum atrioventriculare
 • ventriculus dexter + sinister
 • septum interventriculare (pars membranacea + muscularis)
atrium dextrum i
Atrium dextrum I.
 • foramen v. cavae inf.
  • valvula v.c.i. Eustachii
 • foramen v.cavae sup.
  • tuberculum intervenosum Loweri
 • ostium sinus coronarii
  • valvula s. coronarii Thebesii
 • ostia vv. ventriculi dx. anteriorum
 • foramina venarum minimarum
 • fossa ovalis / foramen ovale cordis
  • limbus fossae ovalis
atrium dextrum ii
Atrium dextrum II.
 • auricula dextra
 • sinus venarum cavarum
 • crista terminalis
 • mm. pectinati
 • ostium atrioventriculare dextrum
 • trigonum nodi atrioventricularis Kochi
ventriculus dexter i
Ventriculus dexter I.
 • ostium atrioventriculare dextrum
  • valva tricuspidalis
   • cuspis anterior, posterior, septalis
 • mm. papillares
  • anterior, posterior, septalis
  • chordae tendineae
   • chordae tendineae falsae s. spuriae
 • trabeculae carneae
  • trabecula septomarginalis
ventriculus dexter ii
Ventriculus dexter II.
 • crista supraventricularis
 • pars glabra = infundibulum = conus arteriosus
 • ostium trunci pulmonalis
  • valva trunci pulmonalis
   • valvulae semilunares dx., sin., ant.
    • noduli Aranzii
    • lunulae
    • commissurae
atrium sinistrum
Atrium sinistrum
 • auricula sinistra
 • ostia venarum pulmonalium
 • mm. pectinati
 • valvula foraminis ovalis

(= dříve falx septi Parchappei)

ventriculus sinister
Ventriculus sinister
 • ostium atrioventriculare sinistrum
  • valva mitralis s. bicuspidalis
   • cuspis anterior, posterior
   • (cc. commissurales)
 • mm. papillares
  • anterior, posterior
  • chordae tendinaeae
 • trabeculae carneae
 • ostium aortae
  • valva aortae
   • valvulae semilunares dx., sin., post.
    • noduli Aranzii, lunulae, commissurae
srde n skelet
Srdeční skelet
 • anulus fibrosus dexter+sinister
 • trigonum fibrosum dextrum + sinistrum
 • anulus aorticus +a. trunci pulmonalis
 • tendo infundibuli /= konusová šlacha/
 • tendo valvulae venae c. inf. Todaroi
 • pars membranacea septi interventricularis
 • fibrózní vazivo
 • opora pro chlopně
 • úpon myokardu
 • elektrická izolace svaloviny komor a síní
z soben srdce
Zásobení srdce
 • tepny – 2 věnčité tepny (ACS, ACD)
  • vinculum, ponticulus
 • žíly – 3 soustavy, bezchlopňové
 • míza – 3 pleteně, 2 kmeny (pravý do ductus thoracicus, levý do ductus lymphaticus dexter !)
 • nervy – automacie, autonomní systém (sympatikus, parasympatikus)
arteria coronaria cordis dextra
Arteria coronaria cordis dextra

sinus aorticus dexter →

 • r. coni arteriosi → Vieussensův okruh
 • r. nodi sinuatrialis (65%)
 • rr. atriales
 • r. marginalis dexter (RMD)
 • r. interventricularis posterior (RIP)
 • r. nodi atrioventricularis (80%)
 • (r. posterolateralis dexter (RPLD))
arteria coronaria cordis sinistra
Arteria coronaria cordis sinistra

sinus aorticus sinister, krátká →

 • r. interventricularis ant. (RIA)
  • r. coni arteriosi → Vieussensův okruh
  • r. diagonalis (RD)
 • r. circumflexus (RC)
  • rr. atriales
  • r. marginalis sinister (RMS)
arteria coronaria sinistra
Arteria coronaria sinistra

ACS ze zadopřední projekce

ACS z pravolevé projekce

ACS z levopravé projekce

arteria coronaria dextra
Arteria coronaria dextra

ACD ze zadopřední projekce

ACD z pravolevé projekce

ACD z levopravé projekce

ly srdce i
Žíly srdce I.
 • Sinus coronarius→ atrium dextrum
  • ← v. cordis magna
   • ← v. interventricularis anterior
   • ← v. maginalis sinistra

při přechodu přes margo sinister mění jméno (Vieussensova chlopeň !)

  • ← v. ventriculi sinistri posterior
  • ← v. obliqua atrii sinistri Marshalli
  • ← v. cordis media (= v. interventr. post.)
  • ← v. cordis parva
   • ← v. marginalis dextra
ly srdce ii
Žíly srdce II.
 • Vv. ventriculi dextri anteriores = vv. cordis anteriores → atrium dextrum
 • Vv. cordis minimaeThebesii → všechny dutiny

bez většího klinického významu 

nervy autonomn syst m
Nervy – autonomní systém
 • Sympatikus – nn. cardiaci cervicales sup.+ medii + inf., thoracici
  • pozitivně dromotropní,bathmotropní, inotropní, chronotropní účinek
  • β1 receptory
 • Parasympatikus – n. X → rr. cardiaci cervicales sup.+inf., thoracici
  • negativní účinek
 • Viscerosenzitivní vlákna – Headova zóna za hrudní kost a do ulnární strany levé HK
p evodn soustava srde n complexus stimlans cordis systema conducens cordis excitomotorick apar t
Převodní soustava srdečníComplexus stimlans cordisSystema conducens cordis„Excitomotorický aparát“
 • zajišťuje srdeční automacii
 • tvořen modifikovanými kardiomyocyty:
  • méně myofibril uložených na periferii
  • chybí interkalární disky
  • spojení pomocí desmozómů a nexů
  • rozdílná velikost
  • glykogen nahromaděn kolem jádra
p evodn soustava srde n ii
Převodní soustava srdeční II.
 • nodus sinuatrialis /Keith-Flack/
  • interatriální spoje
   • (různé názory !– Gary říká ne)
   • Bachmann (anterior, do levé síně), Wenckebach (medius), Thorel (posterior)
 • nodus atrioventricularis /Aschoff-Tawara/
 • myocyty menší než bb. pracovní svaloviny
 • bohatě cévně zásobené
p evodn soustava srde n iii
Převodní soustava srdeční III.
 • fasciculus atrioventricularis /His/ - blokády
  • truncus f.a.
  • crus f.a. /Tawara/
   • dextrum
   • sinistrum
    • anterius
    • posterius
  • rami subendocardiales /Purkyně/
   • větší než typické kardiomyocyty
   • mají světlejší cytoplazmu
   • rychlé vedení impulsu k apexu
 • akcesorní spoje → syndrom preexcitce WPW
fyziologie
 Fyziologie
 • Srdeční cyklus
  • systola
  • diastola
 • Tepová frekvence a objemy
 • EKG křivka
 • Křivka tepenného tlaku s dikrotickým zářezem
 • Endokrinní funkce - ANF
vy et en
Vyšetření
 • fyzikální vyšetření (pohed, poklep, pohmat, poslech)
 • EKG, Holter
 • echokardiografie, jícnová echok.
 • (rtg srdce a plic)
 • koronarografie
 • nukleární medicína
 • biochemie: troponiny, CK MB, myoglobin
poslech testutovy body
Poslech – Testutovy body

4 auskultační body

 • Valva mitralis – 5. mezižebří vlevo v medioklavikulární čáře
 • Valva tricuspidalis – 4. mezižebří vlevo od sterna
 • Valva aortae – 2. mezižebří vpravo od sterna
 • Valva trunci pulmonalis – 2. mezižebří vlevo od sterna
 • Erbův bod (3. mezižebří vpravo u sterna) - šelesty
z kladn klinick jednotky
Základní klinické jednotky
 • Endokard: endokarditis, chlopenní vady (vrozené, získané)
 • Myokard: ICHS (AP, IM = záhať), myokarditis, kardiomyopatie
 • Perikard: perikarditis, tamponáda
 • Převodní soustava: arytmie
 • Vývojové vady: defekty sept, transpozice velkých tepen, Fallotova tri-,tetra-pentalogie, otevřená Botallova dučej, koarkatce aorty
z kladn terapeutick v kony
Základní terapeutické výkony
 • PTCA (=perkutánní transfemorální koronární angioplastika)
 • by-passing
  • žilní štěpy (v. saphena magna)
  • tepenné štěpy (a. radialis)
  • přetočení tepen (a. thoracica interna, a. gastroomentalis sinistra)
 • náhrady chlopní (prasečí, umělé)
 • transplantace
praktikum
Praktikum
 • Rtg srdce a plic
 • Poslech chlopní
 • Preparát srdce – celé, rozstřižené
 • Histologický preparát srdečního svalu
d le it z v ry nev m kam s t m
Důležité závěry – nevím kam s tím _???
 • Zvláštnosti převodního systému
 • Nejhorší cévní zásobení mají subendokardiální vrstvy - ↑ riziko hypoxie
 • Nejsilnější svalovina je v LK - ↑ riziko hypoxie