M tetulemus ja sellel p hinevad otsused
Download
1 / 13

Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused. Mõõtetulemuse ja määramatuse arvväärtuste ümardamine esitamine ja dokumenteerimine Mõõtmisel saadud tulemuse y ja selle liitmääramatuse u ( y ) või laiendmääramatuse U väärtuste esitamisel ei tohiks anda nende arvväärtustes liigseid kümnendkohti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused' - heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M tetulemus ja sellel p hinevad otsused
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Mõõtetulemuse ja määramatuse arvväärtuste ümardamine esitamine ja dokumenteerimine

 • Mõõtmisel saadud tulemuse y ja selle liitmääramatuse u(y) või laiendmääramatuse U väärtuste esitamisel ei tohiks anda nende arvväärtustes liigseid kümnendkohti

 • Ümardamise põhireegel on, et ümardatud arvuna valitakse see arv, mis on kõige lähemal antud arvule

 • Näited:

 • Ümardamissammu 0,1 puhul ümardatakse arvud 12,17 ja 12,22 arvule 12,2, arvud 12,251 ja 12,275 aga arvule 12,3.

 • Ümardamissammu 5 korral ümardatakse arvud 8 ja 12 arvule 10, arvud 13 ja 17 aga arvule 15.


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused1
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Mõõtetulemuse ja määramatuse arvväärtuste ümardamine, esitamine ja dokumenteerimine

 • Kui kaks üksteisele järgnevat võimalikku ümardatud arvu on antud arvule ühtemoodi lähedal, tuleb valida kahe kasutuseloleva ümardamisreegli vahel

 • 1. Ümardatud arvuna tuleb valida paarisarv.

 • Näited: ümardamissammu 0,1 ja arvu 12,25 korral, ümardatakse see arvule 12,2, arv 12,35 aga arvule 12,4;

 • ümardamissammu 2 korral arv 21 ümardatakse arvuks 20, arvu 23 puhul aga ümardatud arvuks 24

 • 2. Ümardatud arvuna tuleb valida suurem arv.

 • Näited: ümardamissammu 0,1 puhul ümardatakse arv 12,25 arvule 12,3, ümardamissammu 2 puhul arv 21 arvule 22

 • NB! 2. reegel on laialdaselt kasutusel arvutiprogrammides, kuid andmetöötluses tuleb kasutada esimest reeglit, sest sellega välditakse süstemaatilise efekti tekkimist


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused2
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Mõõtetulemuse esitamine

 • Mõõtesuuruste väärtuste väljendamisel tuleb valida kord- või osaühik nii, et suuruse arvväärtus langeks väärtuste vahemikku [0,1; 1000]

 • y = {MU}·[Y]


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused3
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Eksete kindlakstegemine mõõteseeria mõõdistes

  Grubbsi testi statistik suurima mõõdise xi,n kohta

  ja väikseima mõõdise xi,1 kohta


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused4
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

Eksete kindlakstegemine mõõteseeria mõõdistes

 • Gn (või G1) < G5%, siis võib väita, et kõik mõõdised on korrektsed, eeldusel et testitud mõõdis allub normaaljaotusele

 • G1% > Gn (või G1) > G5%, siis on märguanne selle kohta, et suurima (või väikseima) mõõdisega tuleb olla ettevaatlik ning olenevalt ülesande püstitusest tuleb otsustada, kas jätta mõõteseeria mõõdiste hulka või sealt kõrvaldada

 • Gn (või G1) > G1%, siis on selge, et suurim (või väikseim) mõõdis on ekse, eeldusel et testitud mõõdis allub eeldatud normaaljaotusele ning see tuleb mõõteseeria andmete hulgast kõrvaldada


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused5
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Kaks mõõtetulemust (aritmeetilist keskmist) ühes laboris

 • Kui arvutatud t väärtus on väiksem kui tabeli tp väärtus samal usaldatavustasemel, siis võib väita, et mõõteseeriate aritmeetiliste keskmiste vaheline erinevus ei ole oluline, see erinevus on juhuslik

 • Kui aga arvutatud t väärtus on suurem kui tabelis esitatud tp väärtus, siis on alus väita, et nende mõõteseeriate aritmeetiliste keskmiste erinevus on oluline


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused6
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Kahes laboris saadud mõõtetulemuste võrdlus

 • Kui seose järgi arvutatud  väärtus on väiksem kui arv 1, siis võib tõdeda, et nende mõõtetulemuste erinevus ei ole tingitud süstemaatilisest efektist

 • Kui aga arvutatud  väärtus on suurem kui 1, siis eelnevalt väita enam ei saa


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused7

Suuruse Yi ülemine piirväärtus

12

10

aü,i

9

8

7

6

yi+U

yi

yi U

yi mõõtetulemus

U laiendmääramatus

5

4

3

aa,i

2

Suuruse Yi alumine piirväärtus

1

Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Mõõtetulemus ja vastavushindamine

11


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused8
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Eri laborite mõõtetulemuste võrdlus

 • omistatud väärtus, kasutusel juhul kui j 10

 • Hindamise kriteeriumid:

  mõõtetulemusi │zj│ < 2 võib lugeda rahuldavateks

  tulemusi vahemikus 2  │zj│  3 küsitavateks

  tulemusi │zj│ > 3 mitterahuldavateks


M tetulemus ja sellel p hinevad otsused9
Mõõtetulemus ja sellel põhinevad otsused

 • Eri laborite mõõtetulemuste võrdlus

 • Eeldab tugilabori olemasolu

 • Laborite mõõtetulemused saab lugeda rahuldavateks:

  kui Dn väärtus jääb piiridesse 1 kuni +1

 • Labori mõõtetulemused tuleb lugeda mitterahuldavateks:

  kui Dn väärtus on alla 1 või üle +1


M tetulemusp hised otsused
Mõõtetulemuspõhised otsused

 • Mõõtetulemuste abil teostavate hindamiste kokkuvõte (kui lähtutakse omistatud väärtusest)

  1. Omistatud väärtus sõltub otseselt osavõtvate laborite mõõtetulemustest.

  Kui osavõtvate laborite üldine tase on madal, siis omistatud väärtus ja eriti selle standardmääramatus on oluliselt mõjustatud taseme ebaühtlusest

  2. Võrdlusmõõtmiste korraldaja peab eelnevalt valima kõigile osavõtjatele sobiva mõõtemeetodi.

  See on vajalik võrdlusmõõtmise tulemuste hindamisel, et saada suurusele omistatud väärtust. Kui laborite mõõtevõimed oluliselt erinevad, siis see mõjustab suurusele omistatavat väärtust, ehkki seda mõju saab teatud määral leevendada tulemuste kaalumisega


M tetulemusp hised otsused1
Mõõtetulemuspõhised otsused

 • Mõõtetulemuste abil teostavate hindamiste kokkuvõte (kui lähtutakse omistatud väärtusest)

  3. Laborite tulemuste hindamine toimub praktiliselt mõõtesuurusele omistatud väärtuse alusel

  4. Omistatud väärtuse kasutamisega ei ole garanteeritud mõõtetulemuste jälgitavus.

  Sellest tulenevalt võib tekkida konflikt, kui mõni labor on näidanud jälgitavust, aga mõõtetulemus ei seostu omistatud väärtusega.

  Sellest ka järeldus, et omistatud väärtuse kasutamist tuleks piirata mõõtevaldkondadega, kus jälgitavuse saamine on raske


M tetulemusp hised otsused2
Mõõtetulemuspõhised otsused

 • Mõõtetulemuste abil teostavate hindamiste kokkuvõte (omistatud väärtus ja tugiväärtus)

 • Laboritevaheliste võrdlusmõõtmiste tulemuste analüüs ja selle tulemused tuleks esmajoones esitada graafiliselt, et soodustada tulemuste kättesaadavust laiemale lugejaskonnale

 • Tabeli kujul esitatavad võrdlusmõõtmiste andmed võimaldavad saada detailsemat ülevaadet

 • Laboritevahelise võrdlusmõõtmise tulemuste vastavushindamise kriteeriumide │zj│ja Dnpõhjal hinnatakse ainult labori tulemusi, kuid nende põhjal ei saa anda hinnangut labori kompetentsuse kohta

 • Akrediteerimisorganid kasutavad laboritevaheliste võrdlusmõõtmiste tulemusi ühe komponendina akrediteeritud või akrediteerimist taotlevate laborite kompetentsuse hindamisel

 • Labor saab ka siiski ise võrdlusmõõtmiste tulemuste najal hinnata oma kompetentsust