Download
leczenie przewlek ego zapalenia w troby typu c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C Dr hab. Anna Piekarska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

 2. Epidemiologia HCV • Ok. 180 mln. Ludzi zakażonych na świecie • W Polsce p/ciała anty-HCV stwierdza się: • u 1,5% populacji, • z czego 80% wykazuje obecność wiremii HCV-RNA

 3. Naturalny przebieg zakażenia HCV

 4. Kwalifikacja do leczenia Anty-HCV (+) HCV-RNA (+): zakażenie wymaga dalszego postępowania HCV-RNA (-) Brak zakażenia ALT Wiremia Genotyp HCV Genotyp 1,4 Genotyp 2,3 BIOPSJA lub FIBROSCAN WŁÓKNIENIE ≥2 LECZENIE 48 TYGODNI BRAK BIOPSJI FIBROSCAN LECZENIE 24 TYGODNIE

 5. LECZENIE I linii dla genotypu 1 (CC,CT), 2,3,4,5,6 • Pegylowany- IFN- α2a: 135-180 μg/ tydzień lub • Pegylowany- IFN- α2b: 1,5 μg/kg/ tydzień • Plus • Ribaviryna 800-1200mg/dobę

 6. Monitorowanie leczenia HCV-G1,4 Ocena odpowiedzi wirusologicznej RVR ( po 4 tygodniach leczenia) EVR (po 12 tygodniach leczenia) OBECNY Przerwanie terapii Wyjątek stanowią chorzy z marskością wątroby NIEOBECNY Kontynuacja terapii do 24 tygodni i ponowna ocena HCV RNA OBECNY NIEOBECNY przerwanie leczenia kontynuacja do 48 tyg.

 7. Monitorowanie leczenia HCV-G 2,3 • Brak konieczności oceny wirusologicznej w trakcie leczenia

 8. Działania niepożądane • Peg- IFN • Objawy rzekomogrypowe • Gorączka • Depresja • Granulopenia • Trombocytopenia • Hypo- i hypertyreoza • Ribaviryna • Hemoliza i anemizacja

 9. Monitorowanie bezpieczeństwa terapii • Morfologia 1x w miesiącu: • Granulocyty > 600 • Hgb > 10 mg/dl • Płytki krwi > 50 000 • ALT 1x w miesiącu • TSH co 3 miesiące

 10. Ocena skuteczności leczenia HCV RNA w 48 tygodniu leczenia HCV RNA 6 miesięcy po zakończeniu leczenia Nieobecny (wyleczenie) Biopsja kontrolna 18 miesięcy po zakończeniu leczenia Obecny Ewentualna kwalifikacja do reterapii

 11. Niepowodzenie pierwszorazowej dwulekowej terapii skojarzonej PEGIFN alfa + RBV Zeuzem S.: Journal of Hepatology 2005: 43Shiffman N.: NEJM 2007Varghese R: Hepatogastroenterology 2009Thuy P.: Jhepatol: 2012:56 *prezentowane dane dotyczą genotypu 6

 12. Przyczyny niepowodzenia pierwszej terapii Zależne od wirusagenotyp 1wyjściowa wiremia Zależne od terapiidawka lekówczas terapiiprzestrzeganie zaleceń Zależne od gospodarzamarskośćotyłośćIL28oporność na insulinęrasa

 13. Profil pacjenta Pilność wskazań do podjęcia terapii Prawdopodobieństwo SVR Działania niepożądane terapii Młody, ogólnie zdrowy, nieleczony pacjent Marskość, Brak odpowiedzi na leczenie w poprzedniej terapii • Wiek • Choroby współistniejące i przyjmowane leki (terapia trójlekowa) • Otyłość • Oporność na insulinę • Czynniki genetyczne

 14. LECZENIE II linii dla genotypu 1 • Pegylowany- IFN- α2a: 135-180 μg/ tydzień lub • Pegylowany- IFN- α2b: 1,5 μg/kg/ tydzień • Plus • Ribaviryna 800-1200mg/dobę • Plus • Boceprewir lub Telaprewir (2xdz po 3 tabl)

 15. Skuteczność reterapii dwulekowej vs. trójlekowa Flamm S.; Clin Gastroenterology and Hepatology: 2013: 11

 16. Opis przypadku • Mężczyzna l.20 zgłosił się do PChZ z powodu wykrycia anty-HCV (+) w trakcie badań w Stacji Krwiodawstwa • Podmiotowo i przedmiotowo- bz • W wywiadzie: przetoczenie krwi w okresie noworodkowym z powodu posocznicy

 17. Postępowanie • Ocena HCV RNA ilościowo (5x 105 IU/ml) i genotypu HCV (genotyp 1) • Wykonanie biopsji wątroby- G1S1 • ALT- 35 j/l, GGT- 43j/l • Ocena ew. p. wskazań do leczenia: • Morfologia • TSH • ANA • AFP

 18. Leczenie • Peg IFN alfa 2a – 180 ug/ tydzień • RBV- 1200 mg /d ( 75 kg) • Po 4 tyg. leczenia – HCV RNA -2x102 IU/ml • Po 12 i 24 tyg. Leczenia- HCV RNA- nieoznaczalny • Po 4 tyg. Leczenia : Hgb- 9,8 mg%- redukcja RBV do 1000 mg/d • Po 8 tyg. Leczenia –granulopenia -500/ml- redukcja PegIFN do 135 ug/tydz

 19. Ocena po leczeniu • W 48 tyg. leczenia- HCV RNA- ujemny • 24 tyg. po zakończeniu leczenia- HCV RNA- ujemny • Kontrolna biopsja wątroby – rok po zakończeniu leczenia -G0 S0/1 • Dalsza opieka w POZ- USG wątroby 1x w roku