cykl rozwoju projektu inwestycyjnego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO. dr inż. Michał Krzemiński. opracowanie ostatecznej wersji projektu ( feasibility study ). ocena końcowa (raport oceniający). studium wstępne ( pre-feasibility study). FAZA PRZED- INWESTYCYJNA. negocjowanie i zawieranie umów. studium możliwości

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO' - hayes-padilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cykl rozwoju projektu inwestycyjnego

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

dr inż. Michał Krzemiński

cykl rozwoju projektu inwestycyjnego a minasowicz

opracowanie ostatecznej wersji projektu

(feasibilitystudy)

ocena końcowa

(raport oceniający)

studium wstępne

(pre-feasibility study)

FAZA

PRZED- INWESTYCYJNA

negocjowanie i zawieranie umów

studium możliwości

(opportunitystudy)

projektowanie techniczne

FAZA

INWESTYCYJNA

rozbudowa, innowacja

FAZA

OPERACYJNA

budowa

odtworzenie, restrukturyzacja

marketing przedprodukcyjny

eksploatacja

szkolenia

odbiory i rozruch

Cykl rozwoju projektu inwestycyjnegoA. Minasowicz
faza przedinwestycyjna
FAZA PRZEDINWESTYCYJNA
 • studium możliwości i celowości inwestowania i studium wstępnej oceny ekonomicznej zamierzenia inwestycyjnego (opportunitystudy),
 • studium wstępne, wybór projektu i określenie sposobu zrealizowania obiektu (pre-feasibilitystudy),
 • formułowanie ostatecznej wersji projektu (feasibilitystudy) obejmujące komplet techniczno-ekonomiczno-handlowych i finansowych aspektów inwestycji,
 • ocena końcowa projektu (raport oceniający) jako podstawa podjęcia decy­zji realizacyjnej.
slide4
W pierwszej fazie procesu inwestycyjnego powinny mieć zastosowanie studia i analizy służące identyfikacji:
 • przedmiotu inwestowania (techniki i technologii, zasobów, zasileń),
 • rynków zbytu i marketingu,
 • nakładów inwestycyjnych i skutkowania inwestycji,
 • ograniczenia ryzyka powstania nieoczekiwanych strat,
 • uproszczonego i rozwiniętego rachunku ekonomicznej efektywności (opłacalności) inwestycji,
 • kapitału i jego możliwości odzyskania (zwrotu, rentowności).
wiarygodno r nych typ w studi w przedinwestycyjnych p m hawranek

Ostateczna wersja projektu (feasibility)

Wiarygodność

Studium wstępne (pre-feasibility)

Studium możliwości (opportunity)

– 10

– 30

– 20

0

10

20

30

Margines błędu (%)

WIARYGODNOŚĆ RÓŻNYCH TYPÓW STUDIÓW PRZEDINWESTYCYJNYCHP. M. Hawranek
cykl rozwoju projektu inwestycyjnego a minasowicz1

opracowanie ostatecznej wersji projektu

(feasibilitystudy)

ocena końcowa

(raport oceniający)

studium wstępne

(pre-feasibility study)

FAZA

PRZED- INWESTYCYJNA

negocjowanie i zawieranie umów

studium możliwości

(opportunitystudy)

projektowanie techniczne

FAZA

INWESTYCYJNA

rozbudowa, innowacja

FAZA

OPERACYJNA

budowa

odtworzenie, restrukturyzacja

marketing przedprodukcyjny

eksploatacja

szkolenia

odbiory i rozruch

Cykl rozwoju projektu inwestycyjnegoA. Minasowicz
faza realizacji inwestycji
FAZA REALIZACJI INWESTYCJI
 • przygotowanie projektu technicznego i planu realizacyjnego,
 • uzyskanie zgody na zagospodarowanie terenu oraz wykonanie i eksplo­atację obiektu,
 • negocjowanie i zawieranie umów (kontraktów) na dostawy, roboty i usługi, budowa lub modernizacja obiektu (roboty inżynieryjne, budowlano-insta­lacyjno-montażowe oraz rozruch maszyn i urządzeń),
 • przekazanie obiektu (całości, części) do eksploatacji,
 • zarządzanie wykonawstwem przedsięwzięcia, a w tym nadzorowanie, kontrola oraz koordynacja wykonania obiektu w zgodzie z projektem.
slide8

Realizacja inwestycji zgodnie z projektem obejmuje zarówno dyspozycję środków finansowych według planu finansowego, jak i kontrolę wykonania planu.

Szczególny nacisk należy położyć na systematyczną kontrolę zaawansowania rzeczowego i terminowego inwestycji ze wskazaniem na rozmiary odchyleń.

Podstawowym problemem inwestowania w fazie realizacyjnej jest monitorowanie wykonania w zakresie technicznym, finansowym (planowanych wydatków-budżetów) oraz terminowym, a także księgowo-rozliczeniowym (zaawansowania finansowego).

slide9

Należy zauważyć, że monitoring w fazie wykonawstwa poza bieżącą kontrolą (plan/wykonanie-odchylenie) powinien gwarantować sprawozdawczość, czyli raportowanie, a więc wczesne ostrzeganie o przypadkach rażących odchyleń (np. powyżej 5-10%) celem podjęcia decyzji naprawczych.

Kontrola ta jest podstawą akceptowania korekt i zmian, bądź też niekiedy zastosowania innych niezbędnych wariantów wykonania.

cykl rozwoju projektu inwestycyjnego a minasowicz2

opracowanie ostatecznej wersji projektu

(feasibilitystudy)

ocena końcowa

(raport oceniający)

studium wstępne

(pre-feasibility study)

FAZA

PRZED- INWESTYCYJNA

negocjowanie i zawieranie umów

studium możliwości

(opportunitystudy)

projektowanie techniczne

FAZA

INWESTYCYJNA

rozbudowa, innowacja

FAZA

OPERACYJNA

budowa

odtworzenie, restrukturyzacja

marketing przedprodukcyjny

eksploatacja

szkolenia

odbiory i rozruch

Cykl rozwoju projektu inwestycyjnegoA. Minasowicz
faza operacyjna
FAZA OPERACYJNA
 • w okresie początkowym (eksploatacji wstępnej i dochodzenia do projek­towanej zdolności wytwórczej) możliwość poprawiania technik wytwór­czych, dokształcania pracowników, doskonalenia użytkowania sprzętu i na­rzędzi itp.,
 • normalne użytkowanie (eksploatacja) obiektu.
slide12

W ramach ostatniej fazy procesu inwestycyjnego musi mieć miejsce kontrola dotrzymania wielkości i wskaźników ekonomicznych oraz parametrów techniczno-ekonomicznych.

 • Wartości te będą miały decydujący wpływ na wielkość, jakość, terminowość oraz koszty wytwarzania wyrobów, świadczonych usług oraz innych ustaleń projektu (rentowności, czasie zwrotu zainwestowanego kapitału, itp.)
generalne kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
GENERALNE KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH
 • Wyraźnie sprecyzowane cele przedsięwzięcia,
 • Wywiad marketingowy,
 • Realistyczne szacunki/prognozy,
 • Ocena ryzyka,
 • Plan realizacji przedsięwzięcia.
slide14

Możliwość redukcji kosztów

Udział procentowy kosztów

Zakumulowana wielkość inwestycji

Decyzja inwestycyjna

Planowanie

wstępne

Planowanie

Projekt i urządzenia

konstrukcyjne

Instalacja

urządzeń

[czas]

Wycena

Realizacja

Udział procentowy kosztów możliwych do redukcji w trakcie cyklu realizacji przedsięwzięciaA. Minasowicz
zarz dzanie finansami w fazie przygotowawczej
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W FAZIE PRZYGOTOWAWCZEJ
 • METODA WARTOŚCI ZAKTUALIZOWANEJ NETTO (NPV), WEWNĘTRZNEJ STOPY ZWROTU ORAZ UWĘGLĘDNIENIE OPCJI RZECZYWISTYCH
 • ANALIZA SCENARIUSZY I WRAŻLIWOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
 • MODEL WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH
 • OCENA RYZYKA I NIEPEWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • METODY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
 • METODY OKREŚLANIA PRZEPŁYWU ZASOBÓW FINANSOWYCH
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W KONTRAKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH
 • METODY ANALIZY WARTOŚCI
 • METODY OCENY WARTOŚCI I RYZYKA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH INWESTYCYJNYCH
zarz dzanie kosztami w fazie wykonawczej
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W FAZIE WYKONAWCZEJ
 • BUDŻETOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • PLANOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA
 • METODA WARTOŚCI UZYSKANEJ
 • KWANTYTATYWNY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA GENERALNEGO WYKONAWCY
rozliczanie projektu
ROZLICZANIE PROJEKTU
 • PRZEGLĄD PROCESU ZAMYKANIA PROJEKTU
 • ZAMYKANIE PROJEKTU WG WYBRANYCH METODY