operativno planiranje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operativno planiranje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operativno planiranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Operativno planiranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Operativno planiranje. Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik. Operativno planiranje. Razvoj menadžmenta i kontrolinga kao determinanti planiranja Uvod u planiranje Operativno planiranje – funkcija i instrumenti Proces planiranja Priprema planiranja Operativno planiranje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Operativno planiranje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
operativno planiranje

Operativno planiranje

Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik

operativno planiranje1
Operativno planiranje

Razvoj menadžmenta i kontrolinga kao determinanti planiranja

Uvod u planiranje

Operativno planiranje – funkcija i instrumenti

Proces planiranja

Priprema planiranja

Operativno planiranje

Harmonizacija procesa planiranja

Operativno planiranje u organizaciji poduzeća

Problemi planiranja u praksi

operativno planiranje proizvodnja
Operativno planiranjePROIZVODNJA

Plan marketinga

Plan resursa

Plan RDiG, Bilanca,

Novčani tok

Plan proizvodnje

Plan RDiG

Plan nabave

Planska bilanca

Plan održavanja

Plan novčanog toka

Plan djelatnika

Plan troškova

plan tehni kog odjela nadilazi pojedina podru ja
Plan tehničkog odjela nadilazi pojedina područja
 • Plan potrošnje energije
  • Struje, plina, vode, nafte – planiranje prema mjestima troška: “ključevi raspoređivanja”
  • Troškovi grijanja/hlađenja
 • Plan održavanja
  • Troškovi tekućeg održavanja postojeće opreme
 • Plan investicija
  • Nabava nove opreme
plan investicija
Plan investicija
 • Investicije: dugoročna (evtl. kratkoročna) ulaganja u:
  • Materijalna dobra (zemljište, oprema, evtl. zalihe)
  • Financije (udjeli, dugoročna potraživanja)
  • Nematerijalna dobra (istraživanje i razvoj, obrazovanje i sl.)
 • Investicije (drugi kriteriji razlikovanja):

Obnavljanje, nadomjestak, racionalizacija, proširenje

metode investicijskog prora una
Metode investicijskog proračuna
 • Statičke
  • Usporedba troškova
  • Usporedba dobiti
  • Izračun rentabilnosti
  • Amortizacijski proračun
 • Dinamičke
  • Vrijednost kapitala
  • Metoda anuiteta
  • Interna kamatna stopa
plan investicija za godi nji plan
Plan investicija za godišnji plan=
 • Redovne investicije u tijeku iz prethodnog razdoblja

+

 • Izvanredne investicije u tijeku iz prethodnog razdoblja

+

 • Nezapočete redovne investicije iz prethodnog razdoblja

+

 • Ugovorene nezavršene investicije iz prethodnog razdoblja

+

 • Redovne investicije za plansko razdoblje
planiranje djelatnika
Planiranje djelatnika

Proizlazi iz plana prodaje, proizvodnje i nabave

planiranje djelatnika na temelju kontinuiteta
Planiranje djelatnika na temelju kontinuiteta

Očekivane promjene potreba

Očekivane promjene plaća

*

Stari proračun

Proračun

Djelatnika

Proračun financija

Stvarno stanje

djelatnika

Planirano stanje djelatnika

Promjena djelatnika

planiranje djelatnika s bazom nula
Planiranje djelatnika s bazom nula

Buduće potrebe za djelatnicima

Očekivani troškovi plaća

X

Financijske restrikcije

Proračun djelatnika

Stvarno stanje

djelatnika

Planirano stanje

djelatnika

Promjena djelatnika

planiranje djelatnika1
Planiranje djelatnika

Stalno zaposleni

Na određeno vrijeme zaposleni

Vanjski suradnici

Bolovanja

praksa
Praksa

Istraživanja u praksi pokazuju da se rastom broja zaposlenih povećava postotak poduzeća koja imaju:

Pisane planove djelatnika

Opise radnih mjesta

Planiranje podmlatka

Pisane planove zaposlenih različite za pojedine grupe zaposlenih

Statistika o obrazovanju

Planiranje karijere

praksa1
Praksa

Planiranje troškova djelatnika

najizgrađenije je područje planiranja djelatnika u praksi, nakon čega slijede:

planiranje stanja i potreba,

planiranje pribavljanja te

planiranje razvoja djelatnika.

plan tro kova
Plan troškova
 • Direktni troškovi (materijala, rada)
 • Opći troškovi (proizvodnje, uprave i prodaje)
plan direktnih i indirektnih tro kova
Plan direktnih i indirektnih troškova

Djelatnost poduzeća Direktni troškovi

materijala

proizvodnja

Troškovi prodanih proizvoda

trgovina

Troškovi prodane trgovačke robe

usluge

Direktni troškovi usluga

Direktni troškovi materijala = nabavna cijena + carine + porezi + troškovi prijevoza + drugi troškovi nabave

plan tro kova direktnog rada
Plan troškova direktnog rada

Plan osnovne plaće proizvodnog osoblja

+ ostalih troškova rada (bonusi, naknade za prekovremeni rad, prijevoz na posao, naknada za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora ) proizvodnog osoblja

planirana količina gotovih proizvoda

x planirani sati direktnog rada po jedinici proizvoda

x cijena rada (bruto satnice)

Troškovi

direktnog

rada =

slide22
Plan općih troškova proizvodnje(= svi troškovi koji se ne mogu pridružiti proizvodu kao pojedinačni troškovi; indirektni troškovi)

Najamnina /amortizacija proizvodne zgrade

Amortizacija proizvodnih postrojenja i opreme

Troškovi rada neposredno nadređenih u proizvodnji

Troškovi rada pomoćnog osoblja (održavanje, čišćenje, čuvanje)

Troškovi održavanja proizvodne zgrade, postrojenja, opreme

Troškovi osiguranja radnika u proizvodnji, kontrole proizvodnje i pomoćnog osoblja u proizvodnji

Troškovi zaštite na radu

Režijski troškovi proizvodnog pogona (struja, voda, plin, gorivo i sl.)

 • Baza za raspored općih troškova:
 • Sati direktnog rada
 • Troškovi direktnog rada
 • Sati strojnog rada
 • Troškovi direktnog materijala
 • Ukupni direktni troškovi i sl.
plan tro kova uprave i prodaje plan op ih tro kova
Plan troškova uprave i prodaje (= plan općih troškova)

Plan troškova uprave

+ plan troškova financijsko – rač. službe

+ plan troškova prodajne službe

+ plan troškova marketinga

+ plan troškova istraživanja i razvoja

+ plan troškova nabave i logistike.

Opći troškovi imaju karakter fiksnih troškova.

plan tro kova1
Plan troškova

Plan troškova direktnog materijala

+ plan troškova direktnog rada

+ plan općih troškova proizvodnje

+ plan troškova uprave i prodaje

Plan ukupnih troškova

plan tro kova2
Plan troškova

Troškovi

 • Materijala
 • Osoblja
 • Amortizacije
 • Energije
 • Održavanja
 • Opći troškovi
 • Financijski rashodi
 • Ostalo

Struktura

plan poslovnih rashoda
Plan poslovnih rashoda
 • Materijalni troškovi (sirovina, materijala, prodane robe, ostali materijalni troškovi)
 • Troškovi osoblja (neto plaće i nadnice, troškovi poreza i doprinosa iz plaća (mirovinsko), doprinosi na plaće (zdravstveno, slučaj ozljede na radu, zapošljavanje)…)
 • Amortizacija
 • Ostali troškovi (službenog putovanja, naknade za prijevoz i sl.)
 • Vrijednosno usklađivanje (dugotrajne (ulaganje u građevine u pripremi, napr.) i kratkotrajne imovine (depozita, mjenica, čekova, potraživanja i sl.))
 • Rezerviranja (troškova i rizika): nepredviđene obveze i nepredviđena imovina
 • Ostali poslovni rashodi: troškovi reprezentacije, naknadnih popusta i reklamacija, otpisi imovine, manjkovi, kazne, penali, štete, darovanja za kulturu i sl.
operativno planiranje proizvodnja1
Operativno planiranjePROIZVODNJA

Plan marketinga

Plan resursa

Plan RDiG, Bilanca,

Novčani tok

Plan proizvodnje

Plan RDiG

Plan nabave

Planska bilanca

Plan održavanja

Plan novčanog toka

Plan djelatnika

Plan troškova