mikroprocesorski sistemi seminarski rad
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD. FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN POMOĆU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-a Kandidati: Bošković Milan br. 11042 Petrović Aleksandar br. 10323. UVOD. FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD' - hayden-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mikroprocesorski sistemi seminarski rad

MIKROPROCESORSKI SISTEMISEMINARSKI RAD

FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN POMOĆU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-a

Kandidati:

Bošković Milan br. 11042

Petrović Aleksandar br. 10323

slide2
UVOD
 • FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA
 • D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom
 • Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253
 • Asembler
 • Programiranje programatorom MEC UNP2
funkciski generator proizvoljnih talasnih oblika
FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA
 • BLOK DIJAGRAM FUNCISKOG GENERATORA PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA:
2 d le sa d a konvertorom realizovanim s a 2r r vezom
2. D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom
 • Speifikacija leča TC74HC373 :
 • Najveca brzina...................................
 • Režim smanjenje potrošnje:...............
 • Osetljivost na buku:...........................
 • Simetrična izlazna inpedansa:..............
 • Izlazna kapacitivnost:........................
 • Ujednačeno propagaciono kašnjenje.....
 • Široki opseg operativnog napona..........
 • Pinovi i funcionalna kompatibilnost odgovaraju 74LS7373/533
2 d le sa d a konvertorom realizovanim s a 2r r vezom2
2. D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom

RASPORED PINOVA: Sistemski dijagram D-leča:

2 1 d a konvertor realozovan mre om 2r r
2.1 D/A konvertor realozovan mrežom 2R-R :
 • Digitalno-analogna konverzija je ustvari pretvaranje binarno zapisane brojne vrednosti sa n bita:

u analogni napon čija je vrednost Va u voltima proporcionalno digitalnoj vrednosti Dn:

2 1 d a konvertor realozovan mre om 2r r1
2.1 D/A konvertor realozovan mrežom 2R-R :
 • D/A konvertori se prave sabiranjem struja tako da su doprinosi svake struje srazmerni težini binarnih cifara zapisane digitalne vrednosti
2 1 d a konvertor real i zovan mre om 2r r
2.1 D/A konvertor realizovan mrežom 2R-R :
 • Lestvičasta otporna mreža sa n bita:
3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s8253
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253
 • - Kompatibilan je sa Microsoft-51 procesorom
 • - 12KB fleš memorija
 • - SPI serijski unos za učitavanje programa
 • - 10 000 ciklusa upis/brisanje
 • - 2KB EEPROM memorija
 • - 100 000 ciklusa upis/brisanje (64-bajtna korisnička matrica)
 • - Napon napajanja od 2.7V do 5.5 V
 • - Frekvencija od 0 do 24 MHz
 • - Memorijsko zaključavanje u 3 nivoa
 • - 256 x 8-bitni unutrašnji RAM
 • - 32 I/O linije za programiranje
 • - Tri 16-bitna Tajmer/Brojač
 • - 9 generatora prekida
 • - Poboljšani UART serijski port sa centriranjem detekcije greške i automatskim prepoznavanjem adrese
 • - Male snage napajanja
 • - Uspostavljanje prekida u niskom režimu rada
 • - Programabilni tajmeri
 • - Dvostruki pokazivač podataka
 • - Isključivanje pomoću znaka (Power-off Flag)
 • - Fleksibilni ISP programator (byte i page modovi)
 • - Page mode: 64 byte/page za kodnu memoriju, 32 byte/page za memoriju podataka
 • - 4-nivo poboljšani kontrolor prekida
 • - Programabilna x2 clock opcije
 • - Unutrašnji Power-on Reset
 • - 42-pin PDIP model kućišta za redukovanje EMS emisije
 • - Zeleni (Pb/Holide-free) opcija kućišta
3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s82532
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253
 • Detaljnastrukturamikrokontrolera AT89S53:
4 asembler
4. Asembler
 • Asembler smo simulirali i kompajlirali u Keil uVision 3 kompajleru. Na osnovu asemblera napisanog u Keil-u generisali smo heksadecimalni fajl koji smo kasnije koristili za programiranje našeg mikrokontrolera pomoću univerzalnog programatora, koga će mo opisati malo kasnije.
 • Da bi konfigurisali Tajmer/Brojač 2 kao generator takta, bit (T2CON.1) mora biti obrisan i bit T2OE (T2MOD.1) mora biti postavljen. Frekvencija izlaznog takta se računa po obrascu
4 asembler1
4. Asembler
 • Name DAC
 • Program segment code
 • // Definisali smo konstante koje kasnije koristimo za programiranje sekvenci (komande koje zadajemo)
 • uspon equ 1
 • mirno equ 2
 • dole equ 3
 • nanulu equ 4
 • pocetak equ 5
 • settimer equ 6
 • cseg at 002BH // Naredba se pozicionira na toj memorijskoj lokaciji (lokacija na koju se postavlja registar programskog brojača kad se javi prekid Tajmera 2), memorijska lokacija koja se odnosi na fleš memoriju
 • jmp Timer_2
 • Potprogram koji definiše prekide kod tajmera 2
 • Timer_2: CLR TF2 // briše marker za prekid
4 asembler2
4. Asembler
 • Generisanje signala za LE kod D-leča
 • SETB P2.0 // Postavlja bit0 na portu P2.0
 • CLR P2.0 // Odmah se zatim briše bit0 na portu P2.0
 • Dekrementira i skače ako nije R2=0 (R2 je pomoćni registar i on odbrojava dužinu sekvence)
 • DJNZ R2,S0 // Registar R2 određuje dužinu trajanja deonice u okviru zadate sekvence
 • Ako je kraj sekvence (R2=0) pozivamo potprogram nova_deonica
 • CALL NOVA_DEONICA // Kada je R2=0 poziva se čitanje nove deonice
 • RETI // Povratak iz prekida
 • Nešto nalik case strukturi (u odnosu na R1) kojom se određuje koja je deonica trenutno aktivirana
 • S0: CJNE R1,#USPON, S1 // Skoči ako nije jednako
 • CALL PP1 // Ako jeste izvrši PP1 (potprogram)
 • S1: CJNE R1,#MIRNO, S2
 • CALL PP2
 • S2: CJNE R1,#DOLE, S3
 • CALL PP3
 • S3: CJNE R1,#NANULU, S4
 • CALL PP4
 • S4: CJNE R1,#POCETAK, S5
 • CALL PP5
 • S5: CJNE R1,#SETTIMER RET_I
 • CALL SET_TIMER
 • RET_I: RETI // Završavamo case strukturu i vraćamo se iz prekida
 • Posle ispitivanja R1 registra izvršava se neki od sledećih potprograma
 • PP1: INC P1 // PP1 rastući
 • RET
 • PP2: RET // PP2 mirno
 • PP3: DEC P1 // PP3 opadajući
 • RET
 • Dodeljuje portu P1 nulu, vraća ga na nulu
 • PP4: MOV P1,#0 // PP4 vrati na 0
 • MOV R2,#1
 • RET
 • Pošto R0 registar koristimo kao indeksni registar u PP5 vraćamo na početnu lokaciju u memoriju u koju je upisana sekvenca koja se izvršava
 • PP5: MOV R0,#020H // PP5 na sekvenca od početka
 • MOV R2,#1
 • RET
4 asembler3
4. Asembler
 • Potprogram kojim podešavamo trajanje Tajmera 2 tako što u capture registrima upisujemo vrednost od koje Tajmer 2 broji (to smo izračunali iz jednačine gore)
 • Podešavanje Tajmera 2
 • SET_TIMER: MOV RCAP2H,@R0 // Iz memorijske lokacije na koju ukazuje registar R0 (indirektno adresiranje)
 • INC R0 // Pređi na sledeću memorijsku lokaciju
 • MOV RCAP2L,@R0
 • INC R0
 • MOV R2,#1
 • RET // Vrati se iz potprograma
 • Potprogram koji iščitava podatke o nova_deonica (šta treba sledeće da uradi)
 • nova_deonica: MOV A,@R0 // Isčitavanje parametara za novu deonicu
 • MOV R1,A // R1 dobija vrednost iz memorijske lokacije R0
 • U registru R1 se smešta kod stanja sekvence tj. da li je uspon, mirno, opada, vraća na nulu, vrati na početak sekvence ili podesi trajanje Tajmera 2
 • INC R0 // Registar R0 služi kao indeksni registatr za čitanje zadate sekvence iz RAM-a
 • Ako je u R1 upisano uspon, mirno ili opada tada treba da se pročita još jedan parametar koji odrežđuje trajanje trajanje stanja, zato služi sledeća case struktura kojom se ispituje da li je u R1 upisano jedno od ovih tri stanja, ako jeste onda se vrši čitanje parametara u sledeće memorijske lokacije, ako nije završava se potprogram
 • CJNE R1,#USPON , SD1 // Struktura kojom ispitujemo da li je potrebno isčitati drugi parametar
 • JMP READ_SP // Ako je sekvenca uspon, mirno, dole onda je potrebno pročitati drugi parametar
 • SD1: CJNE R1,#MIRNO, SD2
 • JMP READ_SP
 • SD2: CJNE R1,#DOLE, RET_ND // Ako nije jedna od tri gore navedene sekvence onda nema drugog parametra pa treba preskočiti njegovo čitanje
 • READ_SP: MOV A,@R0
 • MOV R2,A
 • INC R0
 • RET_ND: RET
 • Sledeći potprogram služi za unošenje sekvence
 • START_V: MOV R0,#020h // U R0 se smešta početna lokacija na kojoj se u RAM-u smešta sekvenca
 • MOV R2,#1 // U R2 se nalazi brojač u ovom slučaju treba da se izrši samo jedna prekidna rutina
4 asembler4
4. Asembler
 • Programiranje sekvence koja se izvršava
 • MOV @R0,#SETTIMER // Postavimo vrednost Tajmera
 • INC R0 // Pređi na sledeću mem lokaciju
 • MOV @R0,#0FFH // Prvi parametar za viši registar Tajmera 2
 • INC R0 // Pređi na sledeću mem lokaciju
 • MOV @R0,#0F0H // Drugi parametar za niži registar Tajmera 2
 • INC R0
 • MOV @R0,#USPON
 • INC R0
 • MOV @R0,#15 // Uspon traje 15 vremenskih intervala INC R0
 • mov @R0,#MIRNO
 • INC R0
 • MOV @R0,#10 // Mirno traje 10 vremenskih intervala
 • INC R0
 • MOV @R0,#DOLE
 • INC R0
 • MOV @R0,#12
 • INC R0
 • MOV @R0,#NANULU // Traje jedan vremenski interval
 • INC R0
 • MOV @R0,#pocetak
 • MOV R0,#020H
 • RET
 • Potprogram za inicijalizaciju Tajmera 2, upisujemo početne vrednosti u registre Tajmera 2
 • Init_timer: MOV TH2,#0FEH
 • MOV TL2,#0EBH
 • MOV RCAP2H,#0FEH
 • MOV RCAP2L,#0EBH
 • SETB ET2 // Omogućava prekide Tajmera 2
 • SETB eEA // Omogućava sve prekide
 • SETB TR2 // Start brojača Tajmera 2
 • RET
 • RSEG PROGRAM // segment glavnog programa startuje od nulte memorijske lokacije u memoriji za program (fleš memoriju)
4 asembler5
4. Asembler
 • U glavnom programu inicajalizuje se Tajmer 2, postavljaju se početne vrednosti na portovima i upisuje se u RAM memoriju sekvence (poziva se potprogram koji upisuje sekvencu u RAM memoriju), zatim ulazi u beskonačnu petlju i čeka prekid Tajmera 2.
 • MAIN: CALL INIT_TIMER
 • CLR P2.0 // Brisanje bita 0 porta P2
 • MOV P1,#0 // Postavi port P1 u 00000000
 • CALL START_V // Programiranje sekvencu
 • JMP $ // Vrti se u beskonačnu petlju
 • END
4 programiranje programatorom mec unp2
4. Programiranje programatorom MEC UNP2
 • Generalni opis UNP2 :
 • Mali, mocni i brzi univerzalni programator.
 • DIL40 ZIF adapter ,uređaji u DIL paketu do 40 pina su podržani bez adaptera.
 • Konekcija sa PC paralelni port .
 • Visoko brzinski IEEE 1284 izlazni port sa brzinom od 1Mb/s .
 • Lak za korišcenje u DOC i Windows 95/98/Me/NT/200/XP
 • Adapter za napajanje i softver su sastavni delovi paketa.
4 programiranje programatorom mec unp21
4. Programiranje programatorom MEC UNP2
 • To je uređaj koji služi za programiranje ražličitih tipova čipova ,tako što već gotov heksadecimalni fajl koji smo dobili u keil-u (asembler) učitava u čip.
4 programiranje programatorom mec unp22
4. Programiranje programatorom MEC UNP2
 • Početni korisnički ekran izgleda ovako:
ad