poradnik dla pracodawcy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poradnik dla Pracodawcy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Poradnik dla Pracodawcy - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Poradnik dla Pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. Poradnik dla Pracodawcy. Szanowny Pracodawco, niniejszy poradnik stworzony został, aby przybliżyć Państwu formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. przy zatrudnianiu pracowników.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poradnik dla Pracodawcy' - hashim-pierce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poradnik dla pracodawcy

Poradnik dla Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy

w Drawsku Pom.

poradnik dla pracodawcy1
Poradnik dla Pracodawcy

Szanowny Pracodawco,

niniejszy poradnik stworzony został, aby przybliżyć Państwu formy pomocy oferowane

przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. przy zatrudnianiu pracowników.

Podstawową usługą rynku pracy dostępną w urzędzie pracy jest Pośrednictwo pracy

oraz Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.

Pracodawca może również skorzystać z organizacji staży, prac interwencyjnych, robót

publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Atrakcyjną formą pomocy jest refundacja

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym poradnikiem oraz do nawiązania współpracy.

Poradnik dla Pracodawcy

po rednictwo pracy
Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z ustawą o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415

z późn. zm.), a realizacja zadań opiera się na zasadach dostępności,

dobrowolności, równości i jawności usług.

Pośrednictwo pracy posiada największą bazę danych o kandydatach

na pracowników, a Pracodawcy, którzy poszukują pracowników,

z pomocą pośredników pracy mogą dobrać odpowiednich kandydatów

do pracy, zgodnie z przedstawionym opisem stanowiska pracy

i zgłoszonym wolnym miejscem zatrudnienia. Decyzję o wyborze

pracownika podejmuje pracodawca.

Poradnik dla Pracodawcy

pracodawca zg aszaj c ofert pracy mo e wybra sobie form realizacji oferty poprzez
Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może wybrać sobie formę realizacji oferty poprzez:
 • Pośrednictwo zamknięte – informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny. To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.
 • Pośrednictwo otwarte – pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik pracy profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń. To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.
 • Pośrednictwo szybkie – wykorzystywane w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika „od zaraz”. Ta forma realizacji oferty polega na szybkim doborze i selekcji kandydatów do zatrudnienia i powiadamianiu ich telefonicznie o ofercie pracy podając również uzgodniony z pracodawcą sposób kontaktu z nim.
 • Giełdy pracy – polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy. Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy.

Poradnik dla Pracodawcy

sk adana w urz dzie oferta pracy zgodnie z obowi zuj cymi standardami powinna zawiera
Składana w urzędzie oferta pracy zgodnie z obowiązującymi standardami powinna zawierać:
 • dane pracodawcy - nazwa, adres, numer telefonu, liczbę zatrudnionych osób, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktu, oznaczenie formy prawnej, NIP, PKD;
 • informację o zgłoszonym miejscu pracy - nazwa zawodu i stanowiska (kod zawodu zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2644), liczbę wolnych miejsc pracy, wymagania kwalifikacyjne wobec kandydata, opis czynności wykonywanych na stanowisku, formę zatrudnienia, wymiar czasu pracy i proponowane wynagrodzenie.

Poradnik dla Pracodawcy

slide6

Istnieje także możliwość wsparcia pracodawcy w zakresie pomocy w doborze kandydatów do pracy. Usługa ta jest świadczona przez doradcę zawodowego.

Pośrednik pracy kierując osobę bezrobotną do pracodawcy, wystawia

kartę referencyjną bądź skierowanie. Pracodawca po przeprowadzeniu

rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w karcie referencyjnej (skierowaniu)

informacje o jej przebiegu: zatrudnieniu kandydata, odmowie przez

kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnianiu oczekiwań

pracodawcy.

Poradnik dla Pracodawcy

po rednictwo pracy informacja
Pośrednictwo Pracy - informacja:
 • PUP Drawsko Pom.

Elżbieta Kulasińska – Pośrednik Pracy I stopnia , wew. 224

Agnieszka Kobryś – Pośrednik Pracy - stażysta, wew. 223

Andrzej Katuszonek – Pośrednik Pracy I stopnia, wew. 222

 • Filia Złocieniec

Emilia Jakubowska – Pośrednik Pracy

Małgorzata Osak – Pośrednik Pracy – stażysta

 • Filia Czaplinek

Wiesław Uszakiewicz – Pośrednik Pracy I stopnia

 • Oddział Zamiejscowy Kalisz Pom.:

Anna Pacholec – Pośrednik Pracy - stażysta

Poradnik dla Pracodawcy

poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 

Doradca zawodowy pomoże w określeniu wymagań

dotyczących danego stanowiska, profilu kandydata,

uwzględniając jego kwalifikacje, umiejętności,

predyspozycje psychofizyczne niezbędne do

wykonywania pracy.

Poradnik dla Pracodawcy

poradnictwo zawodowe informacja
Poradnictwo zawodowe – informacja:
 • PUP Drawsko Pom.

Teresa Janiszak – Doradca Zawodowy II stopnia, wew. 215

 • Filia Złocieniec

Patrycja Juchniewicz – Doradca Zawodowy

 • Filia Czaplinek

Magdalena Zamiar – Denis – Doradca Zawodowy

 • Oddział Zamiejscowy Kalisz Pomorski

Monika Mazur – Doradca Zawodowy

Poradnik dla Pracodawcy

sta e
Staże

Staże oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w

miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Program stażu jest określony w umowie zawartej pomiędzy

powiatowym urzędem pracy a pracodawcą na czas od 3 do 6

lub 12 miesięcy.

Pracodawca przyjmując osobę bezrobotną na staż otrzymuje

świadczenie pracy, nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia

za świadczoną przez osobę bezrobotną pracę.

Dodatkowym atutem jest możliwość sprawdzenia przydatności

zawodowej w firmie pod kątem zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Poradnik dla Pracodawcy

na sta mog by skierowane osoby bezrobotne b d ce w szczeg lnej sytuacji na rynku pracy
Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię

zawierającą informację o realizowanych przez bezrobotnego zadaniach

oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych

w okresie odbywania stażu.

Informacja:

Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211

Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 23

Poradnik dla Pracodawcy

przygotowanie zawodowe doros ych
Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego
 • przyuczenia do pracy dorosłych polegającego na zdobyciu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Przez okres przygotowania zawodowego osoba bezrobotna uzyskuje

stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

Informacja:

Anna Winnicka – Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego , wew. 207

Izabela Styburska – Inspektor, wew. 206

Poradnik dla Pracodawcy

prace interwencyjne
Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnianie osób bezrobotnych przez

pracodawcę, które nastąpiło w wyniku zawartej umowy pomiędzy

pracodawcą a Starostą Powiatu na okres 6, 12 lub 18 miesięcy.

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz w bardzo

szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy część poniesionych

kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie

społeczne osób bezrobotnych do wysokości zasiłku dla bezrobotnych

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego

wynagrodzenia.

Poradnik dla Pracodawcy

prace interwencyjne nie mog by organizowane przez pracodawc w b d cych
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:
 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko –senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej; 
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych;
 • przedstawicielstwami państw obcych.

Poradnik dla Pracodawcy

slide15
Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy, dołączając:
 • Aktualny dokument stwierdzający osobowość prawną zakładu pracy – status (wyciąg z rejestru sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty).
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz oświadczenie o stanie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych
 • Dokument stwierdzający nadanie numeru REGON
 • Decyzja w sprawie nadania Nr identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust.1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.*

Poradnik dla Pracodawcy

prace interwencyjne informacja
Prace interwencyjne – informacja:

Informacja:

Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211

Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 231

Poradnik dla Pracodawcy

prace spo ecznie u yteczne
Prace społecznie-użyteczne

Prace społecznie-użyteczne są to prace organizowane na

podstawie porozumienia zawartego miedzy Starostą a gminą,

na rzecz której PSU będą wykonywane.

Skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do

zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Listę osób, które mogą zostać skierowane do prac

społecznie-użytecznych sporządza kierownik Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej i przesyła ją do właściwego miejscowego

Powiatowego Urzędu Pracy.

Poradnik dla Pracodawcy

prace spo ecznie u yteczne c d
Prace społecznie-użyteczne c.d.

Starosta na wniosek gminy może skierować osobę bezrobotną do

wykonywania prac społecznie-użytecznych w miejscu zamieszkania

lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Osobie tej

przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za godzinę.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszy Pracy do 60%

minimalnej kwoty świadczeń przysługujących bezrobotnemu.

Informacja:

Magdalena Piekarzewicz– Referent, wew. 214

Poradnik dla Pracodawcy

roboty publiczne
Roboty publiczne

Roboty publiczne polegają na zatrudnianiu bezrobotnych przy

wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową

i społeczną.

Roboty publiczne mogą być organizowane przez ośrodki pomocy

społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się

problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki,

opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także

spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są sfinansowane lub

dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu

państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek

wodnych i ich związków.

Roboty publiczne organizowane są na okres nie dłuższy

niż 12 miesięcy.

Poradnik dla Pracodawcy

roboty publiczne c d
Roboty publiczne c.d.

Organizator robót publicznych składa wniosek o zorganizowanie robót

publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na

miejsce wykonywania tych robót.

Do wniosku o organizację robót publicznych należy dołączyć:

 • kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działania pracodawcy
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP
 • oświadczenie pracodawcy o nie zaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Poradnik dla Pracodawcy

slide21

Roboty publiczne c.d.Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Informacja:

Lilla Moskal – Inspektor powiatowy , wew. 211

Jadwiga Terefeńko – Inspektor, wew. 231

Poradnik dla Pracodawcy

refundacja koszt w wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą

zamierzający utworzyć miejsce pracy dla skierowanego

bezrobotnego może otrzymać ze środków Funduszu Pracy

zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej

jednak niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.

Wniosek o refundację może złożyć do starosty właściwego

ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na

miejsce wykonywania pracy przez skierowanego

bezrobotnego

Poradnik dla Pracodawcy

pracodawca ubiegaj cy si o refundacj winien spe nia cznie nast puj ce warunki
Pracodawca ubiegający się o refundację winien spełniać łącznie następujące warunki:
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych
 • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej: przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • posiada środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE 244
 • z 01.10.2004 r.,str. 2)
 • nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

Poradnik dla Pracodawcy

slide24

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowisko pracy co najmniej 24 miesiące oraz do wkładu własnego w kosztach tworzonego stanowiska pracy w wysokości co najmniej 15%.

Refundacja kosztów może dotyczyć wydatków związanych

z zakupem środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków

niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Informacja:

Maria Rak – St. Inspektor, wew. 214

Poradnik dla Pracodawcy

zatrudnianie os b niepe nosprawnych
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pracodawca może ubiegać się o zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o przyjęcie na

staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek pracodawcy zwrotu

kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do

wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Poradnik dla Pracodawcy

slide26

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

osoby niepełnosprawnej, jeżeli:

 • Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C244 z 01.10.2004).
 • Nie toczy się w stosunku do składającego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację
 • Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 • Zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostającą w zatrudnieniu.

Poradnik dla Pracodawcy

slide27

Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Informacja:

Maria Rak – St. Inspektor, wew. 214

Poradnik dla Pracodawcy

fundusz szkoleniowy
Fundusz szkoleniowy

Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może otrzymać

refundację z Funduszu Pracy na warunkach określonych w umowie,

kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%,

nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w

przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej - w wysokości do 80%,

nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia,

obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę.

Poradnik dla Pracodawcy

slide29

Szkolenia c.d.Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować koszty szkolenia indywidualnego osoby bezrobotnej w celu podniesienia kwalifikacji wymaganych przez przyszłego pracodawcę z zamiarem późniejszego zatrudnienia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Informacja:Anna Winnicka – Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, wew. 207Izabela Styburska – Inspektor, wew. 206

Poradnik dla Pracodawcy