Dec. 17:
Download
1 / 24

Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos - PowerPoint PPT Presentation


  • 215 Views
  • Uploaded on

Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos. Dec. 18: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya at tanggapin ang natatangi nating papel sa plano ng Diyos. Gaano kayo magsalita ?. katipid. ka-gastador.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos' - hasad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dec. 17: IpagbunyinatinangatingpananampalatayakasamangbuongsambayananngDiyos

Dec. 18: Ipagbunyinatinangatingpananampalataya at tanggapinangnatatanginatingpapelsaplanongDiyos.


Gaano kayo

magsalita?

katipid

ka-gastador


Hanggangkelanninyoititikomanginyongbibig?


Dalawangmukhangpananahimik:

maaaringmangahuluganngdisposisyong

mapaglimi o mapagnilay


Kabaligtaranngpagigingmasalita


walang alam!

Kaya’tkahitkailangangmagsalita, may mgataongpinipiliangmanahimik.

ayaw makialam!


Sa atingbuhaypananampalataya, parehong may lugarangkatahimikan at pagsasalita.


SapagkatangDiyos ay Diyosnapatuloynanagbubunyagngkanyangsarili, kailangannatinangpatuloynapakikinig.


KailangannatingmanahimikupangmarinigangtinigngDiyos.


Kaya nga, mahalagaangpaminsan-minsangpaglayosaingayngdaigdigupangmakapag-isa at makapanalangin, tuladngmadalasgawinni Jesus.


MgataongnakinigsamensahengAnghel:

Amani Juan Bautista

Ina siSamson

Ipinaalamsakanilanganghelangmagandangbalitangkanilangpagkakaroonnganak.


Wikangani San Pablo:

“Angpananampalataya ay bungangpakikinig.”


Angkarugtongngpagtawag at pagsusugo. At sapagsusugongitomahalagaangpagsasalitaupangangmabutingbalita ay maiparatingsaiba.


Nang suguinngDiyosangmgapropeta, inilagayniyasakanilangbibigangkanyangmgasalita.


Halimbawa:

Si Jeremias ay sinabihanngDiyos: “Hayanibinigaykosaiyoangdapatmongsabihin” (Jer 1:9)

Si Ezekielnaman ay sinabihanngDiyos:

“Kanin mo angaklatnaito. Pagkatapos, magpahayag ka sasambayananng Israel” (EZ 3:1)


Nang suguinni Jesus angmgaalagad at ngpitumpu’tdalawa, tinuruanniyasila kung anoangsasabihin.

Nang si Jesus ay mulingmabuhay, inatasanniyasiMaria Magdalena, “Pumunta ka saakingmgakapatid at sabihinmongaakyatakosaakingAma, saakingDiyos at inyongDiyos”

(Jn 20:17b)


Pahayagni San Pablo:

“SinabisaKasulatan, ‘Nagsasalitaakosapagkatako’ysumasampalataya.” BunganggayongDiwangpananampalataya, nagsasalitarinakosapagka’takoma’ysumasampalataya”

(2 Cor 4:13)


Winikani San Pablo:

“Hindi ngayo’tnangangaralakongMabutingBalita ay maaarinaakongmagmalaki. Iyanangtungkulinginiatangsa akin. Sa Abako, kung hindikoipangaralangMabutingBalita” (1 Cor 9:16)


Hindi natinmaipakikilalasi Jesus saatingkapwa kung hindimunanatinkikilalaninsiya.


Hindi tayomakapagsasalitasangalanni Jesus kung hindimunatayomakikinigsakanyangsinasabi.


Kung gayon, magingmasipagtayosapag-aaralngatingpananampalataya at sapagbabasang Banal nakasulatan.


Higitsalahat, magpaakaytayosa Banal na Espiritu.


Higitsalahat, magpaakaytayosa Banal na Espiritu.


Paksa:

IpagbunyinatinangatingpanamampalatayasapamamagitanngpagpapahayagngmensahengDiyos

December 19, 2012


ad