il a en u t tbatija fid dinja 12 il add matul is sena a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IL-ĦAŻEN U T-TBATIJA FID-DINJA 12-il Ħadd matul is-Sena A PowerPoint Presentation
Download Presentation
IL-ĦAŻEN U T-TBATIJA FID-DINJA 12-il Ħadd matul is-Sena A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

IL-ĦAŻEN U T-TBATIJA FID-DINJA 12-il Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

IL-ĦAŻEN U T-TBATIJA FID-DINJA 12-il Ħadd matul is-Sena A. ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija Ġer 20,10-13. F’ dak iż-żmien , Ġeremija qal: Ma nismax ħlief tqassis bil-kotra, biża’ madwari kollu! “Ixluh! Ħa nixluh!”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IL-ĦAŻEN U T-TBATIJA FID-DINJA 12-il Ħadd matul is-Sena A' - hasad-bryan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f dak i mien eremija qal ma nismax lief tqassis bil kotra bi a madwari kollu ixluh a nixluh
F’dak iż-żmien, Ġeremija qal: Ma nismax ħlief tqassis bil-kotra, biża’ madwari kollu! “Ixluh! Ħa nixluh!”
slide4
jgħajtu l-ħbieb tiegħi kollha, u jfittxu l-qerda tiegħi: “Għandu mnejn jitqarraq u negħelbuh, ta’ kollox nitħallsu minnu!”
il mulej mieg i b al ra el ta ila g alhekk dawk li jag mlu g alija jrieg xu ma jag mlu xejn
Il-Mulej miegħi, bħal raġel ta’ ħila; għalhekk dawk li jagħmlu għalija jriegħxu, ma jagħmlu xejn,
jit awdu u jrieg xu bis s i g ax il sieb tag hom ma jse x g ajb g alihom li ma jintesa qatt
jitħawdu u jriegħxu bis-sħiħ, għax il-ħsieb tagħhom ma jseħħx; għajb għalihom li ma jintesa qatt.
slide7

Int, Mulej ta’ l-eżerċti, li ġġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontriehom, għax f’idejk ħallejt il-kawża tiegħi.

g annu lill mulej fa ru lill mulej g aliex ru l imsejken minn id il iena elisha
Għannu lill-Mulej, faħħru lill-Mulej, għaliex ruħ l-imsejken minn id il-ħżiena ħelisha.
slide11

Minħabba fik nistabar fit-tmaqdir,il-mistħija tiksili wiċċi.Sirt barrani għal ħuti,ulied ommi ma jagħarfunix.Għax il-ħeġġa għal darek fnietni,u t-tagħjir ta’ dawk li jgħajru lilek waqa’ fuqi.

slide13

Imma jien it-talba tiegħi lejk nerfagħhaf’ħin tajjeb Mulej.Fil-kobor ta’ tjubitek weġibni, O Alla.Weġibni, Mulej, għax tjubitek mill-aħjar,fil-kobor tal-ħniena tiegħek dur lejja.

slide15

Jaraw hekk l-imsejkna u jifirħu;u qalbkom tgħix, intom li tfittxu lil Alla.Għax jisma’ l-fqajrin il-Mulej,u ma jistmellx l-imjassrin tiegħu.Ifaħħruh is-sema u l-art,l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom.

uti b alma kien permezz ta bniedem wie ed li fid dinja da al id dnub u permezz tad dnub
Ħuti: Bħalma kien permezz ta’ bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz tad-dnub,
slide20
Għax sakemm kienet għadha ma wasletx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja; imma d-dnub ma kienx meqjus, ladarba liġi ma kienx hemm.
slide21

Madanakollu l-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa’ Adam, li kien xbieha ta’ dak li kellu jiġi.

slide22
Imma d-don mhuwiex bħall-ħtija. Għax jekk permezz ta’ ħtija waħda mietu kotra, aktar u aktar il-grazzja ta’ Alla u
d don mog ti bil grazzja ta bniedem wie ed li hu es kristu xterdu bil bosta fuq il kotra
d-don mogħti bil-grazzja ta’ bniedem wieħed, li hu Ġesù Kristu, xterdu bil-bosta fuq il-kotra.
hallelujah halleluljah fi tjubitek ommni aj mulej u n ares l ordnijiet ta fommok hallelujah
Hallelujah. Halleluljah.Fi tjubitek żommni ħaj, Mulej,u nħares l-ordnijiet ta’ fommok.Hallelujah.
slide29
Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għiduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut.
slide30

U tibżgħux minn dawk li joqtlu lill-ġisem bla ma jistgħu joqtlu lir-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm lir-ruħ u kemm lill-ġisem fl-infern.

slide31
Żewġ għasafar tal-bejt mhux b’xejn jinbiegħu? U b’danakollu anqas wieħed minnhom ma jaqa’ fl-art mingħajr ir-rieda ta’ Missierkom.
slide32
Intom imbagħad sax-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud. Mela xejn tibżgħu: intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt.
slide33
Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet.
i da min ji ad lili quddiem il bnedmin jien ukoll ni ad lilu quddiem missieri li hu fis smewwiet
Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet.”