Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu - PowerPoint PPT Presentation

haru
inform cija sarun m par kop jo vienoto pl no anu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu
213 Views
Download Presentation

Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informācija sarunām par kopējo (vienoto) plānošanu .

  2. Modelis • Ir viens tīkls (izņemot Republikas nozīmes pilsētas); • Tiek izveidota Sabiedriskā transporta padome, kurā ir 5 plānošanas reģionu, 5 ATD un pa vienam SM un VARAM pārstāvjiem, kopā - 12; (LPS 5: 5) • Padomei normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības lemt par izpildinstitūcijai saistošu sabiedriskā transporta plānošanas principu noteikšanu valsts budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros? (balstoties uz izpildinstitūcijas izstrādātajiem variantiem) t.sk. attiecībā uz valsts budžetā pieprasāmajiem līdzekļiem, tīkla plānošanu, finansējuma sadalījumu, izmaiņām līgumos, līgumu piešķiršanas procedūrām, konkursa komisijas sastāvu, konkursu nolikumiem, tarifu politiku utt.;

  3. Modelis • Izpildinstitūcija ir ATD, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar plānošanas reģioniem attiecībā uz to teritorijā esošo maršrutu tīkla daļu (skat. aprakstu tālāk); • Padomes vadlīnijas ? ir saistošas visiem; • ATD slēdz līgumus, iepirkumos un līgumu izpildes kontrolē iesaistot attiecīgos plānošanas reģionus; • Plānošanas reģioniem savu funkciju veikšanai ir 100% pieeja pie ATD rīcībā esošajiem datiem (atrunājot komercnoslēpumu saturošu datu neizpaušanu); • Praktiski reģioni sadarbojas ar ATD tā, it kā būtu tās filiāles. ATD pārstāvji piedalās reģionu sanāksmēs.

  4. Plānošanas reģionu funkcijas

  5. Plānošanas reģionu funkcijas

  6. Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās • Nepieciešama vienota sabiedriskā transporta plānošana visā valstī ārpus republikas nozīmes pilsētām (kā pārejas laika risinājums līdz 2020. – 2021.g.g.); • Vienotas plānošanas realizēšanai jāizveido padome, kuru tehniski apkalpo ATD; • Jāveic juridisks izvērtējums par: • 3.1. padomes institucionālo statusu; • 3.2. padomei deleģēto funkciju apjomu; • 3.3. padomes pieņemto lēmumu statusu; • 3.4. padomes atbildības apmēru, u.c. jautājumiem.

  7. Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās • 4. Nepieciešamas izmaiņas likumdošanas aktos: • Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā: • Par iesaistīto institūciju kompetences sadalījumu; • Paredzot deleģējumu MK izstrādāt noteikumus par Padomes darbu, u.c. jautājumiem; • Vienotās plānošanas kontekstā, jāizvērtē likumā ietvertās terminoloģijas lietošana; • Jāveic grozījumi MK Noteikumos Nr.634; • Jāatceļ MK Noteikumus Nr. 1028.

  8. Principi, par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās • 5. Jāatrod risinājums atsevišķu grozījumu (piemēram, pieturvietu izmaiņas, reisu laiku pārskatīšanai, autotransporta vienību nomaiņai, maršrutu grozīji remontdarbu dēļ, u.c.) operatīvai pieņemšanai; • 6. Skatot sabiedriskā transporta attīstības jautājumus, jāņem vērā iespējamās pašvaldību reformas un ar to saistītie funkciju decentralizēšanas projekti (iespējams pēc 2020.gada).

  9. LPS viedoklis un pozīcija • Padomes sastāvs jāveido pēc paritātes principa – 5 plānošanas reģionu, 5 valsts pārstāvji • Padomei ir lēmējtiesības: • Par finanšu nepieciešamību vietējiem reģionālajiem maršrutiem • Par reģionālo vietējo un starppilsētu un dzelzceļa pārvadājumiem un finansiālo sadalījumu • Padomei pēc būtības ir pasūtītāja tiesības sabiedriskā transporta jomā

  10. LPS viedoklis un pozīcija • Veidojot jauno pārvaldīšanas modeli : • - Jāatceļ MK Noteikumi Nr. 1028. • - Jāsniedz pamatota analīze par piedāvātā sabiedriskā transporta organizācijas modeļa priekšrocībām salīdzinājumā ar esošo modeli • - Jādefinē valsts SIA ‘’ Autotransporta direkcija ‘’ juridiskais statuss un atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumam • Jādefinē Sabiedriskā transporta padomes juridiskais statuss