Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Stalowa Wola i Inkubator Technologiczny: kreowanie rynku dla innowacji Andrzej Szlęzak – Prezydent Stalowej Woli, Cezary Kubicki – Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r. Historia i punkt wyjścia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

Stalowa Wola i Inkubator Technologiczny: kreowanie rynku dla innowacjiAndrzej Szlęzak – Prezydent Stalowej Woli, Cezary Kubicki – Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli

Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.


Historia i punkt wyj cia
Historia i punkt wyjścia innowacji

 • Puszcza Sandomierska, budowa COP-u i Zakładów Południowych,

 • Huta Stalowa Wola i usługowe osiedle,

 • Ustrojowa transformacja „kombinatowego” giganta,

 • Budowanie nowej struktury gospodarczej i finansowej Stalowej Woli, nowy charakter powiązań firm i gospodarki z miejskim budżetem,

 • Rosnąca rola coraz bardziej dynamicznie rozwijających się małych firm.


Strategia rozwoju z my l o przedsi biorczo ci i innowacjach co nale a o zrobi
Strategia rozwoju z myślą o innowacjiprzedsiębiorczości i innowacjach – co należało zrobić?

 • Przebudować infrastrukturę komunalną i komunikacyjną – bez nowoczesnego otoczenia nie ma nowoczesnego i dostępnego przemysłu,

 • Przygotować projekty łączące zaangażowanie Gminy i innych podmiotów (przedsiębiorstw, Regionalnej Izby Gospodarczej, powiatu, ARP) z szansami stwarzanymi głównie przez Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 i program regionalny,

 • Pozyskiwać sojuszników i partnerów, aplikować o środki i nadzorować realizację poszczególnych zadań.


Rola samorz du lokalnego
Rola samorządu lokalnego innowacji

 • Potrzeba przekonywania społeczeństwa (i radnych) do rozwoju jakościowego, z myślą o przyszłości (nie zaś- konsumpcyjnego),

 • Generowanie pomysłów- projektów we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządu gospodarczego, uczelniami,

 • Uświadamianie radnym i otoczeniu społecznemu, że w przyszłości wygrają te miasta, które stworzą warunki do rozwoju małych i średnich firm, do rozwoju uczelni i kojarzenia nauki z biznesem, opierania go na wiedzy, innowacjach,

 • Wypracowanie strategii, określanie potrzeb i tematów, wykorzystanie możliwości finansowych czasu przedakcesyjnego i programów okresu 2007-2013.


G wny cel i za o enia strategii
Główny cel i założenia strategii innowacji:

Kompleksowo zaprojektować i zrealizować projekty-przedsięwzięcia mające służyć:

 • Rozwojowi w Stalowej Woli i regionie przedsiębiorczości, w tym-zaawansowanej technologicznie,

 • Poszerzeniu współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw ze sobą i ze sferą nauki (uczelniami),

 • Wzmocnieniu potencjału – infrastruktury miejscowych uczelni,

 • Wzmocnieniu potencjału uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z myślą o innowacjach i projektach badawczo-rozwojowych, poszerzeniu współpracy nauki z biznesem.


Dlaczego samorz d inwestorem beneficjentem koordynatorem proinnowacyjnych projekt w rozwojowych
Dlaczego samorząd inwestorem, beneficjentem, koordynatorem proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • To oczywiste: nie ma innej drogi! Ani przedsiębiorstwa, ani same uczelnie nie są w stanie zaprojektować i zrealizować projektów w tak dużej skali. Rolą samorządu jest, by te podmioty wspomóc. W Polsce nie ma tradycji współpracy przemysłu z nauką i nie ma tradycji wspólnego myślenia o przyszłości, przeszkodą są także konkurencja czy zbyt mały kapitał. Dlatego właśnie – samorząd musi nierzadko wziąć na siebie ciężar i ryzyko proinnowacyjnych przedsięwzięć.


Co dotychczas zrealizowali my
Co dotychczas zrealizowaliśmy? proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Inkubator Technologiczny

 • Budynek naukowo-dydaktyczny dla Politechniki Rzeszowskiej,

 • Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej,

 • Budynek Inżynierii Materiałowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

 • Laboratorium Międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej usytuowane w Inkubatorze Technologicznym.


Koszty
Koszty proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Wszystkie wymienione przedsięwzięcia były współfinansowane z PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Łączna kwota wydatków na te inwestycje wyniosła 131, 3 mln. zł, z czego dofinansowanie z PO RWP wyniosło 101,3 mln. zł.

 • Środki własne, jakie Gmina Stalowa Wola musiała wydatkować z własnego budżetu z tytułu udziału własnego w projektach lub tytułem sfinansowania budowy obiektów powiązanych z wymienionymi projektami wyniosły 48 mln.zł.


Inkubator technologiczny
Inkubator Technologiczny proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Oferta Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli- powstaliśmy dla firm, dla przemysłu, dla uczelni, dla ludzi…


Kr tko kim jeste my
Krótko: kim jesteśmy? proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Stanowimy miejską spółkę,

 • Istniejemy 3 lata,

 • Jesteśmy inkubatorem o bardzo szerokim zakresie działania,

 • Traktujemy inkubowanie przedsiębiorczości jako fragment inkubowania rozwoju, w każdym jego przejawie

 • Zebraliśmy doświadczenia, które nas uwiarygadniają;


Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r
A proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Oferta dla firm

 • Wynajem powierzchni:

 • biura dla firm inkubowanych, strategicznych,

 • parkingi

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:

 • preferencyjne warunki startu

 • program „benefits for business”

 • Doradztwo specjalistyczne:

 • prawne

 • księgowe

 • marketingowe

 • audyty

 • Nowoczesne laboratoria:

 • metaloznawcze

 • pomiarowe

 • badań nieniszczących

 • Szkolenia:

 • branżowe

 • okołobiznesowe

 • Baza konferencyjno-szkoleniowa:

 • sala na 200 osób

 • Networking:

 • wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych

 • giełdy kooperacyjne

 • Usługa wirtualnego biura:

 • adres firmy

 • obsługa korespondencji

 • pomoc asystentki

 • Nowoczesny park maszynowy:

 • centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów

 • Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania:

 • fundusze zalążkowe,

 • aniołowie biznesu,


Nasze atuty
Nasze atuty: proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie:

 • projektowym, technologiczno-produkcyjnym,

 • handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym.

 • Atrakcyjne oferty dla lokatorów:

 • wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu,

 • atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn

 • Szeroka sieć kontaktów z:

 • przedsiębiorcami,

 • Instytucjami Otoczenia Biznesu,

 • ośrodkami innowacji,

 • administracją,

 • samorządem gosp.

 • uczelniami,

 • klastrami i stowarzyszeniami

 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury:

 • lokalowej,

 • telekomunikacyjnej,

 • produkcyjnej oraz

 • laboratoryjnej

Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi

Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi

Szeroka oferta usług towarzyszących

 • Efekt synergii powstały w wyniku:

 • współpracy z innymi lokatorami Inkubatora,

 • wspólnej promocji w mediach,

 • dostępu do informacji

Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności


Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

W czym się specjalizujemy: proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Szkolenia

 • Konferencje

 • Praktyki

 • Seminaria

 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży


Specjalizacja spawanie
Specjalizacja: spawanie proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badań nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń.

 • Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. Od marca 2014 roku Inkubator dysponuje wszystkimi technologiami spawalniczymi.


Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

W czym się specjalizujemy ? (c.d.) proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Szkolenia zawodowe

 • Kursy operatora obrabiarek

 • sterowanych numerycznie

 • Kursy spawania

 • Szeroki zakres kooperacyjnej współpracy produkcyjnej i technologicznej z firmami MSP oraz liderami rynku (HSW SA, firmy DOLINY LOTNICZEJ);


Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

 • TrueLaser Robot Seria 5000

 • Tomograf komputerowy

 • Spektrometr FT RAMAN

 • Dyfraktometr rentgenowski

 • Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją


Czym wspomagamy uczelnie
Czym wspomagamy uczelnie ? proinnowacyjnych projektów rozwojowych?

 • Dostęp środowisk naukowych do przemysłu nie jest łatwy, Inkubator dobrze sobie z tym radzi,

 • Oferujemy więc uczelniom i pracownikom nauki rolę pośrednika ułatwiając im dostęp do firm, biznesu (Inkubator stale współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami),

 • Działamy też w odwrotnym kierunku proponując przedsiębiorstwom realizację projektów B+R

  we współdziałaniu z uczelniami i ITSTW, jako instytucją otoczenia biznesu.


Inne kierunki wsp pracy z biznesem
Inne kierunki współpracy proinnowacyjnych projektów rozwojowych?z biznesem:

 • Oferujemy przedsiębiorstwom doradztwo

  i partnerstwo:

  -technologiczne,

  -projektowe,

  -finansowe,

  -innowacyjne( projekty badawczo- wdrożeniowe)


Og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

Inicjujemy i włączamy się w różne formy innowacyjnej współpracy:

 • Hefajstos

 • Klastal

 • WSIIZ

 • AGH

 • Trójkąt SMR

 • Forum Parków i

 • Inkubatorów

 • SOOIPP

 • Dolina Lotnicza

 • Politechnika Rzeszowska

 • KUL, WSE

 • Kooperacja

 • międzynarodowa


Pr by internacjonalizacji dzia a
Próby internacjonalizacji działań: współpracy:

Kontakty międzynarodowe

w ramach porozumień klastrowych – rozmowy z Izbą Metalurgiczną

w Barcelonie oraz inicjowanie kooperacji międzynarodowej (Francja, Niemcy);


R ne formy wsp pracy c d
Różne formy współpracy (c.d.) współpracy:

Inkubator w roli współorganizatora wydarzeń i imprez adresowanych do mieszkańców miasta, regionu, dzieci

i młodzieży (Piknik Industrialny)


Reasumpcja co jest najwa niejsze
Reasumpcja: co jest najważniejsze ? współpracy:

 • Pobudzanie technologicznej

 • przedsiębiorczości,

 • Partnerstwo w projektach,

 • Edukacja technologiczna,

 • szkolenia,

 • Inspirowanie i realizowanie

 • projektów B+R, nierzadko z

 • inspiracji rynkowych

 • liderów,

 • Współpraca na gruncie

 • rzeczywistego, praktycznego

 • współdziałania

Inaczej mówiąc: nie ma tematów rozwojowych, które mogłyby nas nie zainteresować. Zapraszamy do ITSTW, zapraszamy do Stalowej Woli!


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę! współpracy:

www.stalowawola.pl

www.itstw.pl

Opr. A. Kopyto/ITSTW

Współpr. M. Pawęzka/ITSTW

Stalowa Wola, 5 maja 2014 r.