1 / 7

Архивиране на данни

Архивиране на данни. Преговорен урок. Предназначение на архивиращите програми. 1) Архивиране – процес, при който се създава и запазва резервно копие на данните 2) Архивиращи програми – за архивиране на един файл, група файлове, една или няколко папки или целия твърд диск.

harry
Download Presentation

Архивиране на данни

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Архивиране на данни Преговорен урок

  2. Предназначение на архивиращите програми 1)Архивиране – процес, при който се създава и запазва резервно копиена данните 2)Архивиращи програми – за архивиране на един файл, група файлове, една или няколко папки или целия твърд диск

  3. Същност на компресиранеи декомпресиране на данни • Компресиране – намаляване на размера на данни с помощта на алгоритми • Без загуба на информация - възстановяване с абсолютна точност • Със загуба на информация – за звукови и визуални файлове Програмите, вършещи тези действия, се наричат архивиращи. Такива са WinZip, WinRAR, 7-Zipи други.

  4. Използване на архивиращи програми • Разширения – *.zip, *ace, *.rar, *.7z • Архивиране на файл или група от файлове: • Без ибор на опции – Десен бутон върху файла или файловете/Add to *.rar от менюто • С избор на опции – ДБ върху файла или файловете/Add to archive…

  5. Задаване на име на архива • Избор на формат на архива – RAR, ZIP или RAR5 • Избор на метод на компресия

  6. Създаване на саморазархивиращ се архив от данни ДБ върху файла/ Add to archive.../ Create SFX archive

  7. Благодарим за вниманието!

More Related