slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Н А ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Н А ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Н А ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Н А ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ. (върху данни от Теста за общообразователна подготовка – ТОП). Съдържание. Аргументи “за” избора на темата План на изследването Обща методология Структура на текста (какво е направено досега).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ Н А ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ' - darrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ДВЕ ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ

(върху данни от Теста за общообразователна подготовка – ТОП)

slide2
Съдържание
 • Аргументи “за” избора на темата
 • План на изследването
 • Обща методология
 • Структура на текста (какво е направено досега)
ctt irt
Класическа тестова теория (CTT) иТеория за отговор на тестов въпрос (IRT)
 • Това са двете най-популярни психометрични теории
  • Обществени науки
   • психология (психология на личността, организационна психология, социална психология)
   • образование
   • социология
   • икономика
  • Естествени (биология) и медицински науки
 • Конструиране на ТОПи анализ на резултатите
   • прилага се CTT
   • досега не е прилагана IRT
ctt irt1
CTT и IRT- конкурентни теории
 • Зараждане – Ch. Spearmen, 1904; D. Lawley, 1943
 • “Тиха революция” в психологическите измервания(Embretsonand Reise, 2000)
 • Прилики:
  • Предназначение – за скалиране на латентни черти
  • Обща емпирична база – дихотомични отговори на тестовите въпроси
  • Споделят (някои) общи теоретични конструкти
  • Използват математически апарат
 • Разлики:
  • CTT – ориентирана към осигуряване на надеждността на тестово ниво (α на Кронбах)
  • IRT – моделира връзката между латентната черта и отговорите на и.л. на ниво тестов въпрос
slide5
Приложимост на психометричните теории
 • CTT и IRT съществуват под формата на различни теоретични модели
  • Моделът е теоретична структура, представляваща една възможна реализация (на дадена теория), в която всички валидни твърдения на теорията са удовлетворени(Suppes, 1962)
 • CTT и IRT като модели на (емпирични) данни
  • В моделите на данни суровите данни се представят в един добре подреден, организиран и в известен смисъл идеализиран вид (Suppes, 1962; Frigg and Hartmann, 2006)
slide6
Необходимост от изследване на приложимостта
 • Всеки психометричен модел се базира на определен набор от допускания, описващи данните
 • Това поражда необходимостта от изследване на съответствието между допусканията на модела и данните - model-data fit (Lord, 1980; Crocker and Algina, 1986; Hambleton et al, 1991)
  • Потенциалът на един модел може да бъде постигнат само тогава, когато между него и емпиричните данни съществува задоволително ниво на съответствие
  • Принцип на J. P. Benzecri: „Моделът трябва да съответства на данните, а не обратно" (по Greenacre, 1984).
slide7
Изследвания на приложимостта
 • По-голяма част от публикациите са посветени на теоретични изследвания (Т. Райков, Ив. Парчев)
 • Представят се и емпирични изследвания с приложения на тестовите теории
 • Малък брой изследвания на приложимостта – “емпирично безмълвие” (Kingston, Leary and Wightman, 1985; Leeson and Fletcher, 2003; Hernandez, 2009)
 • Малък брой съпоставителни изследвания на CTT и IRT(Д. Милков)(Lord, 1980; Crocker and Algina; 1986; Hambleton and Jones, 1993; Fan, 1998; Bechger et a., 2003)
slide8
Тест по общообразователна подготовка
 • Тестова батерия с 10 субтеста
 • Типичен представител на тестовете за постижения (achievement tests), но с функции на тест за склонността към обучение (aptitude tests).
 • Широкомащабен тест
 • Натрупана е огромна база от емпирични данни
slide9
План на изследването:Подходи за анализ на приложимостта
 • Основни изследователски подходи:
  • Използване на серия от анализи (тестове) за установяване на степента на съответствие
   • подбрани са 12 варианта на ТОП
  • Търсене на различни видове доказателства:
   • дали данните удовлетворяват основните допускания на модела.
   • дали в данните се проявяват особеностите на модела
   • дали има съответствие между предсказаните от модела резултати (оценки) и наблюдаваните резултати
  • Изследване на връзките между (някои от) теоретичните конструкти в CTT и IRT
slide10
План на изследването
 • Валидност на основните допускания на CTT и IRT по отношение на тестовите данни
 • Валидност на основните характеристики на CTT и IRT
 • Съгласуваност на статистиките на въпросите и индивидите, получени в рамките на CTT и IRT
 • Надеждност (reliability) по CTT и точност (accuracy) по IRT на оценките на индивидите
 • Избор на подходящ модел на IRT за данните от ТОП
 • Критерийна (предикативна) валидност на резултатите по CTT и IRT
slide11
План на изследването - детайли

План на емпиричното изследване

slide12
Методология
 • Корелационни изследвания
  • системни наблюдения върху взаимовръзките между групи от променливи
 • Изследователски анализ на данни (Exploratory data analysis, EDA) (Tukey, 1977)
  • Предназначение – за разкриване на системните връзки между променливите когато няма ясни предварителни очаквания (хипотези) за характера на тези връзки
  • Изследване на голям брой променливи в търсене на устойчиви структури
slide13
Методология
 • EDA е методологически подход (изследователска “нагласа”), а не набор от конкретни техники
 • Задачи, които се решават в рамките на EDA
  • Разкриване на устойчиви модели (patterns) в данните
  • Редуциране на данните
  • Проверка на допускания
  • Разкриване на латентни структури
  • Извличане на важни променливи
 • проблем>данни>анализ>модел>заключения
slide14
Методология
 • Основни стат. изследователски методи
  • Изследване на разпределенията на променливите
  • Анализ на корелационни матрици
  • Анализ на остатъчните стойности
 • Многомерни изследователски техники
  • Факторен анализ (Анализ на главни фактори) – изследователски и потвърдителен
  • Йерархичен клъстърен анализ
  • Множествена регресия
 • Графични методи за визуализация на данните
slide15
Структура на текста
 • I. Теоретична рамка на изследването
  • Iа. Измерване, скалиране и оценяване: теоретична рефлексия
   • Физични и психологически измервания
   • Обобщаващи теории на измерването
  • Ib. Психометрични тестови теории
   • Класическа тестова теория(CTT)
   • Теория за отговор на тестов въпрос (IRT)
slide16
Структура на текста
 • II. Обща постановка на емпиричното изследване
  • Цели
  • Методология
   • Дизайн
   • Данни: характеристика на ТОП
   • Процедури
slide17
Структура на текста
 • III. Емпирично изследване на приложимостта на CTT и IRT върху данни от ТОП (6 части)
  • Емпирично изследване 1: Валидност на основните допускания на CTT и IRT спрямо на тестовите данни
   • Специфични цели на изследването
   • Хипотези
   • Методология
    • Дизайн
    • Използвани данни
    • Процедури
   • Резултати
   • Обсъждане
slide18
Структура на текста
 • IV. Обсъждане
 • Цитирана литература
 • Приложения